Rüyada Güneş tabiri Görmek

Rüyada Güneş tabiri Rüyada görülen güneş, melik, halife, baba, ajtun, devlet adamı veya güzel bir kadındır.Rüyada kendisinin güneş olduğunu gören kimse, güneş ışığı nis-betinde büyük bir mülke erişir.Güneşe yapışıp iliştiğini gören kimse, vezir veya kâtipten hayır ve kuvvete nail olur.Zincirle asılmış güneşe ulaştığını gören kimse, bir vilâyete vali olur ve orada adaletli iş yapar.Güneş üzerinde oturduğunu veya ona yaklaştığını gören kimse, melikten nimet, mal ve kuvvete erişir.Güneşin ziyasının doğudan batıya kadar bütün yeryüzünü aydınlattığını görmek, eğer rüyayı gören ehilse, yeryüzüne mâlik olur ve dünyanın her tarafında anılacağı bir ilme sahip olur.Kendisini güneşe veya ondan bir kuvvet ve kudrete malik olduğunu gören kimsenin, padişah yanında sözü geçerli olur.

Güneşi saf ve parlak olarak üzerine doğduğunu gören kimse, eğer vali ise, valiliğinde melikten kuvvet ve kudrete nail olur. Kumandan ise, melikin himayesinde geçinir. Halktan birisi ise, helâl kazanca erişir. Kadın ise, kocasından gönlünün hoşlanacağı bir şeye kavuşur.Güneşin, evinde doğduğunu gören kimse, ehilse padişaha yakın olur ve halife ile görüşür. Buna ehil değilse, onu aldatacak birisinden kendisini korusun.Güneşin evinde doğduğunu gören kimse, evlenir. Rüyayı gören kadınsa, o da evlenerek dünyada saadete erer. Bu rüyayı gören tüccar ise, alış-verişinde kâr eder.Güneşin ışığı melikin heybet ve adaletidir.Güneşin kendisine birşeyler söylediğini gören kimse, halife tarafından yüksek bir mevkiye getirilir.

Rüyada ay’m konuşmasının tabiri de böyledir.Ay ve Güneş’in kendisine bir şeyler söylediğini ve onlarla beraber gittiğini gören kimse, ölür.Güneş’in bir yerde bulunup diğer bir yerde bulunmadığını gören savaşta ise, şan ve nam kazanır. Savaşta değilse, bir san’at öğrenir.Güneş’in — vücuduna değil de — başının üzerinde doğduğunu gören kimse, büyük bir iş ve dünyalığa; yalnızca iki ayakları üzerine doğduğunu gören, meyve ve hububat gibi şeylerin ziraatını yapmağa ve helâlmdan dünyada geçiminin bollaşmasına delâlet eder.Güneş’in elbisesinin altından karnına doğduğunu ve insanların da bu durumu bilmediklerini gören kimse, alaca hastalığına yakalanır. Güneş’in yalnız göğsüne doğduğunu gören kimse, hasta olur.

Bir kadın 1 oyada güneş’in gerdanlığından girip eteğinden çıktığını görse, bir melihie evlenir. Fakat melik onunla ancak bir gece kalabilir. Eğer melik boşayacak olsa, o kadın zina eder.Karnının yarılıp oradan güneş’in doğduğunu gören kimse, ölür. Güneş’in arkasında gittiği halde tamamen kaybolduğunu gören kimsenin, rüyasının tabiri de böyledir. Güneş’in arkasında gittiğini fakat güneş’in tamamının kaybolmadığını gören kimse, esir olur.Güneş’in otuz yaşını geçkin bir adama dönüştüğünü görse, zamanının halifesinin Allah rızası için mütevazi, âdil, kuvvetli, Müslümanların çalışmalarına yardımcı olmasına, onların işlerini düzeltmesine, askeri arttırmasına ve Müslümanların düşmanlarını helak etmesine delâlet eder.

Güneş’in genç adam şekline döndüğünü gören kimse, zulmeder ve Müslümanların durumunu zayıflatır.Güneşten ateş çıkarak etrafındaki yıldızları yaktığını görmek, melikin etrafındakileri kovmasına delâlet eder. Güneşin kırmızılığı, memleketinde olan bozukluktur. Güneşin sararmasının görülmesi, melikin hastalığıdır. Eğer siyahlanırsa, melik mağlûp olur.Güneşin kaybolduğunu görse, hayır ve serden istediği işini sona erdirir. Muhtelif yerlerden ve değişik vakitlerde güneşin çıktığını görmek, muhtelif yerlerden büyük melik üzerine haricilerin çıkarma yapmalarına delâlet eder.

Güneşle münazaa ettiğini görse, ehilse yabancı birisi melike zulmeder. Ehil değilse, emri yine kendisine döner.Güneşe zulmettiğini gören kimse, melike zulmeder yahut onun emirlerine muhalefette bulunur.Güneşin ışınlarının noksan olduğunu görse, gördüğü bu noksanlık miktarı melikin heybeti noksan olur. Güneşin şuasının üzerine düşmediğini gören sultan ise, melikin heybeti kendisinden gider. Rüyayı gören kumandansa, rütbesi gider, vali ise, azledilir.Halktan birisi ise, geçimi darlaşır, kadınsa kocaya varır ve kocası kendisine nafakasını vermez.Güneşin ikiye yarılarak yarısının gidip diğer yarısmı kendi hizasında kaldığını ve her ikisinin de ışığının olduğunu görse, yabancı bir kavim melikin üzerine yürür ve melikin sahip olduğu şeyin yarısına malik olur.

Kalan kısım giderek giden yarıyla birleşse ve tam güneş olsa melikin mülkünün hepsi gider. Giden yarı gelerek kalan yarıya bitişse ve tam güneş olsa, melikin mülkünün hepsi gider. Giden yarı gelerek kalan yarıya bitişse ve tam güneş olsa, melikin giden mülkü yeniden yerine gelir ve ona yeniden sahip olur. Her iki yarı da birer tam güneş olsalar, melikin kumandanlarından birisi ona isyan eder ve melikin sahip olduğu şeye sahip olur.

Güneşin düştüğünü görse, mülkü ile ilgili bir musibettir. Yere düştüğünü görse, melikin babası ölür.Rüyada güneşin ışığına baktığını gören kimse, ehilse mülke nail olur. Veyahut mahallesinde ve ailesi içinde, reis olur.Güneşin kendi şehrinde parlak olduğunu gören kimse, misafirse salimen vatanına döner.Güneş’in doğudan parlak doğduğunu, batarken de aynı parlaklığı ile battığını görse, bu rüya, o şehir halkı için hayra delâlet eder ve melik sayesinde hayır ve sefalı bir geçime nail olurlar.Güneşi evinin içinde doğup evin her tarafını aydınlattığını gören kimse izzet, şeref, şöhret ve rütbeye nail olur.Güneşi yuttuğunu gören kimse mahzun olur.Güneşin batıdan doğduğunu gören halk arasında rezil olur.

Eğer bu rüyayı gören kimse ile diğer birisi arasında gizli bir sır varsa o sır ifşa olur, bazan da gizli olan bir iş meydana çıkar.Bir melik rüyada güneşi yuttuğunu görse, ölür. Güneşin bulunduğu durumdan değiştiğini görse, o şehirde bir fitne kopar. Güneşte oturduğunu gören kimse bol nimete ve gökten inecek bir berekete kavuşur.Güneşin ziyasına ulaştığını gören kimse, hazine ve büyük bir servete nail olur. Ve o kimseye Allah (C.C.) hayır ihsan eder. Güneşin doğudan doğup, yine doğudan battığını görmek, bütün insanlar hakkında hayra ve güzel işlere delâlet eder. Çünkü güneşin bu şekilde doğması halkı her zaman uykudan uyandırır ve çalışmağa sevkeder.

Güneş görmek, bazı kişiler hakkında rüyayı görenin erkek bir çocuğunun doğmasına, köleler hakkında ise, onların azad olmasına, diğer insanlar hakkında da sevince ermelerine delâlet eder.İşini gizli tutmak isteyen kimsenin güneşi görmesi, o işin meydana çıkmasına delâlet eder. Zira, güneş eşyayı açığa vurup meydana çıkarır. Eğer bu rüyayı gören hasta ise, iyileşeceğine; gözleri ağrıyorsa, kör olmayacağına, yolcu ise, yolculuktan döneceğine ve güneşin doğduğu yön bilinmiyorsa, batı tarafına yolculuğa çıkmak isteyen kimse hakkında hayra delâlet eder.Güneş’in güneyden kuzeye doğru doğduğunu görmenin tâbiri de, güneşin batıdan doğmasının tabiri gibidir.

Güneşin, karanlık ve kan renginde olduğunu veya güneşin şekli’ nin bozulmuş olduğunu görmek, bütün insanlar için kötüdür. Bazıları için işsiz kalmağa bazıları için de rüya sahibinin çocuğunun hastalanmasına veya çocuğuna arız olacak şiddete ya da gözlerinin ağrımasına delâlet eder. Bu rüya, işini gizlemek isteyen kimse hakkında ise, işinin uygun ve yolunda olduğuna delâlet eder.Güneşin yatağına inip kendisini korkuttuğunu görmek, şiddetli hastalığa ve bedeninin iltihaplanacağına delâlet eder.Güneşin kendisi için hayırlı bir şey yaptığını görmek, bolluk, kolaylık ve sıhhate delâlet eder.Güneşi perişan bir halde görmek — işini gizli yapan kimseden başka— bütün insanlar hakkında işlerinde çabukluk göstermeğe, çok defa körlüğe veya rüyayı görenin çocuğunun ölümüne delâlet eder.

Bir kimse birbirini kuşatmış birçok güneşler görse, yolcular ve atlı kimseler hakkında hayra; hastalar hakkında şiddet ve ölüme delâlet eder.Güneşin kendi kendisine birşeyler verdiğini veya güneşin kendisinden birşeyler aldığını görmek, iyi değildir. Zira güneşin vermesi şiddete, alması helâka delâlet eder.Güneşin kendi üzerine ışıklar saçtığını gören kimse, halifeyle sohbet ve onun hediyesine müstağrak olur.Bazan güneş, rüyayı görenin emiri, tanışı, hocası, ana ve babası gibi rüya sahibinin üzerinde sözü geçerli olan kimsesine; rüyayı gören kadınsa, onun da kocasına delâlet eder, dediler.

Bazan da güneş: melik, reis veya seyyidin hanımı, kızı veya anası gibi şerefli bir kadına veya rüyayı görenin hanımına, anasına, kızına, teyzesine veya üvey anasına yahut büyük annesine delâlet eder. Güneşte meydana gelen olayların tâbiri anlattığımız şeylerden güneşin delâlet ettiği kimselere aittir.Güneşin yere düştüğünü veya güneşi bir kuşun yuttuğunu yahut denize düştüğünü veya ateşle yandığına yahut ziyasının gidip karardığını ya da gökte seyrettiği yerin dışında kaybolduğunu veya kuzey kutba yahut «Büyük ayı» denen yıldız kümesinin içine girdiğini görse, yukarda zikredilenlerden birisi ölür.

Güneşi tutulmuş veya bulut kaplamış yahut üzerinde toz veya duman birikmek suretiyle ışığı eksilmiş ya da kararsız bir şekilde dalgalandığını gören kimse; hastalık, endişe, keder, şiddet veya insanı ız-dıraba düşüren bir hâdisenin güneşe nisbet edilen kimse üzerinde meydana geleceğine delâlet eder.Güneş’in kendisi üzerine delâlet ettiği kimse, uyanıkken’ hasta olursa ölümüne delâlet eder.Hiçbir sebep olmadan ve tutulmadığı halde güneşin karardığını görse, güneşe nisbet edilen kimsenin zulüm veya küfrüne yahut sapkınlığına delâlet eder.Güneşi avucuna veya kucağına alarak ona malik olduğunu yahut ışığı ile evine indiğini gören kimse, ehilse sultandan kuvvet ve yardıma mazhar ve mülkünde aziz olur.

Veya o evin sahibi kayıpsa, vatanına döner. Bu rüyayı ister ev sahibinin kendisi, ister çocuğu, isterse hanımı görsün; zira ev sahibi hepsinin büyüğü ve idarecisidir.Eğer yukarda açıklanan durumlar olmaz ve ev sahibinin de hanım veya cariyesi hamile ise, güneşin doğduğunu veya battıktan sonra geri geldiğini yahut doğduğu yer tarafına döndüğünü görse, korkunç şeylerin meydana geleceğine delâlet eder.Bazan da bu rüya, güneşe nisbet edilen kimsenin yolculuk veya adalet yahut zulüm gibi arzu ettiği şeylerden dönmesine delâlet eder. Keza böyle bir rüya güneş’e nisbet edilen kimsenin hastalıktan dolayı düşeceği meşakkate delâlet eder.

Güneş’in doğduktan sonra kaybolduğunun görülmesi, yanında hâmile bulunan kimsenin doğum yaptıktan sonra çocuğun ölmesine, kayıp kimsenin yolculuktan garip mallar ile geri dönmesine, hapisli kimsenin hapisten çıktıktan sonra yine hapse gireceğine; küfrü terkede-rek Müslüman olan veya zulümden dolayı tevbe eden kimsenin tekrar sapıtacağına delâlet eder.

Bu rüyayı gören kimseye, o gece bir hanım zifafa verilmiş veya bir cariye satın alınmış olsa o hanım onu terk eder ve ailesine döner. Cariye de satıcısına iade edilir.Bazan da güneş’in kaybolduktan sonra doğması hammjnı boşa-mış olan kimsenin tekrar onu almasına, yanında yüklü bulunan kadının kurtulmasına ve zor geçinen kimsenin geçim veya san’atının — özellikle bu sanat güneşin varlığından istifade edilen bez çırpmak, yıkayıcılık yapmak, kerpiç yapmak v.s. gibi şeyler olursa — değer kazanmasına delâlet eder.Bu rüya, hasta olan kimsenin ölümüne ve savaşta bulunan kimsenin galip gelmesine delâlet eder.

Çünkü güneş Yuşe b. Nun (A.S.) için düşmanla savaşta iken tekrar geri döndü ve Allah (C.C.) bununla Yuşe b. Nun (A.S.) i mansur ve düşmana galip getirdi.Rüyada güneş gittiği halde onun arkasına düşüp onu takip ettiğini ve onun batmadığını gören kimse, melikle beraber esir olur. Gölgede üşüdüğünü ve güneşte oturduğunu gören kimseden, fakirlik zail olur.

Çünkü soğuk fakirlikle tâbir edilir.Siyah ve kararmış olan bir güneşten kuvvet ve yardım istediğini görse, melik herhangi bir hususta çaresiz kalarak o kimseye muhtaç olur.Ay, güneş ve yıldızların bir yerde toplandıklarını, onlara mâlik olduğunu ve onların nurlu ve ziyah olduklarını gören kimsenin, melik, vezir ve ileri gelenler yafıında sözü geçerli olur. Eğer onların nuru yoksa tâbirde rüya sahibi için hayır yoktur.Eğer güneş ve ayın kendi üzerine doğduklarını görse, o kimsenin ana ve babası kendisinden memnundur.Eğer onlar ışıklı ve parlak de-ğilseler, ana ve babası da, ona dargındır.Eğer kendi sağından ve solundan veya önünden ya da arkasından ay ve güneşi görse, o kimseye üzüntü, keder, korku veya belâ yahut bir perişanlık isabet eder ki, onlarla beraber firar etmeye mecbur kain.Güneş, ay ve yıldızın siyah ve bulanık olması dünyanın durumunun değişmesine delâlet eder.

Bir kimse iki güneş’in birbiriyle müsademe ettiğini ve birinin diğeriyle çatıştığını görse, iki melik birbiriyle savaşırlar.Güneş veya aya secde ettiğini gören kimse, büyük bir günah ve kusur işler.Rüyada kendisinden güneş ışığı çıktığını gören kimse, saltanat ve devlete erişir.Rüyada güneşin yıldızlarla beraber olduğunu ve güneşin yıldızlara galip geldiğini gören kimse, düşmanını kahreder. Onlara galip gelir. Nasibi güzel ve zenginliği artar.

Bir kimse rüyada kış gününde güneşte oturduğunu veya güneşe mâlik olduğunu görse, o kimse için rızık, hidayet, apaçık Hakka uymaya, güzel elbiselere ve hastalıktan şifa bulmaya delâlet eder.Rüyada yaz gününde güneşte oturduğunu veya güneşe mâlik olduğunu gören kimse için, üzüntü, keder, sıkıntı, fakirlik ve hastalıklara delâlet ec”er. Bazan da güneşi görmek doğu veya batı tarafına yolculuk yapmaya delâlet eder.Güneşi yüksek bulunduğu yerinde görmek, rüya sahibinin, kadr ve şanının yüce olmasına; güneş’i yüksekten aşağı meylettiği yerinde görmek ise, fakirlik, zarar, keder ve sıkıntıya delâlet eder.

Güneşlerin çokluğu, bid’at, korku ve geçimin durgunluğuna delâlet eder. Ayların çokluğunun tâbiri de, böyledir.Bazan da güneşlerin fazlalığı, üzerine binilmeye mâni olan serkeş at gibi binilecek şeylere delâlet eder.Güneşler güzel yüzlülerin bir araya toplanmalarına delâlet eder.Bazan da güneş’i görmek «Şemseddin» isimli kimseye delâlet eder. Nitekim Ayı görmek «Bedreddin» isimli zata delâlet ettiği gibi.Eğer güneşler çok ve ışığı da fazla olmasa, kuvvet ve iktidar sahiplerinin birtakım işlerde itt’fak etmelerine delâlet eder. Güneşlerin ışığı fazla olduğundan, gözleri kamaştırsa, garazlar çoğalır ve işler zay’olur.Rüyada Güneş’i yediğini gören kimse, güneşten istifade eder* ve onunla faydalı mal eline geçer.

Bazan bu rüyanın sahibi güneş’in ha- . reketine muttali olarak onunla faydalanma arzusuyla müneccim veya vakitleri bilen bir müezzin olur.Rüyada bilhassa güneş’in kendisini yaktığını gören kimse, yüzü güzel, benzeri olmayan bir sevgili vadiyle, alâka ve sevgi uğrunda helak olur. Veya Güneş’in kendisine delâlet ettiği bir kimse için, yanar ve acır. Bazan da bu rüya, rüya sahibinin itikadının bozulmasına delâlet eder.

Veya bir günahı işlemek için nezreder.Bir kadmın rüyada Güneş’i yüklenmesi, o kadının kocaya varmasına veya güzel bir çocuğu olmasına delâlet eder.Güneş, rüyada bir kimseye anlaşılır bir şekilde bir söz söylese, o kimse Cin tayfasını başına toplayacak bir ilme muttali olur. Ve ileri gelen insanlarla muhaberede bulunur veya o kimseye tercüman olur.Ay, güneş ve yıldızları görmek, Yusuf (A.S.)’m meşhur kıssasına binaen belâya giriftar olmaya, zindana girmeye, ailesi ve akrabaları tarafından kendisine hased edilmesine sonra mülk ve saltanata erişmesine veya dininde bir sonuca varmasına delâlet eder.

Bazan da bu rüya korku ve şiddete delâlet eder ve Cenâb-ı Hakkın «(ona) Pırıl pırıl parıldayan bir kandil astık» (Sûre-i Nebe, âyet 13.) mealindeki âyetine binaen, güneş’i görmek, kandil ve lâmbaya delâlet eder.Güneşin batıdan doğması, korku ve bağırmaya, padişahın, tebaasına zulmetmesine ve adaletten uzaklaşmasına delâlet eder. Bazan bu rüya, gurbette bulunan kimsenin bulunduğu yerden, üzüntü ve keder içinde dönmesine, bazan da din değiştirmesine, tevbe etmiş bir kimsenin kötü işler işlemesine ve cebren imana gelmesine delâlet eder.

Bir kimse rüyada güneş’in, ziraatı, bağ ve bostanları yaktığını veya güneşin hararetinin insanlara zarar verdiğini görse, hastalıklara veya ileri gelen insanlar tarafından yapılacak zulme ya da yiyecek maddelerinde rayicin pahalı olmasına delâlet eder.Gökte birtakım güneşler olduğunu ve insanlara eziyet verdiklerini görse, zalim ve şerli kimselere delâlet eder. Gökte bir çok güneşlerin bulunduğunu ve onların ziyasından insanların faydalandıklarını görse, âdil ve kazanç sahibi kimselere delâlet eder. Bazan da bu rüya, ziraat ve yetişmesinde güneş’e muhtaç olan her şeye güneş’in erişmesine delâlet eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.