Rüyada Gemi Görmek

Rüyada Gemi Rüyada gemi görmek, üzüntü, keder, sıkıntı, hastalık, darlık veya kıtlık içinde bulunan kimse için, kurtuluştur.Geminin karada görülmesi kurtuluşa yaklaşmaktır. Rüyada gemiyi karaya çeken kimse, namussuz olur ve dinde nifak çıkarır. Salih kimselerle gemiye bindiğini gören kimse, hidayete uyar ve Allah(C.C.) onu affeder. Gemiden çıksa, o kimse saadete erer ve düşmanından kurtulur.

Vazifesinden alınmış bir kimse gemiye bindiğini görse, denizin miktarına göre melik tarafından bir vilâyete tayin edilir ve onun memuriyetteki yeri geminin sağlamlığı ve genişliği kadardır. Geminin karadan uzaklığı onun vazifeden geç alınacağına işarettir. Veya o kimse, yolculuğa çıkarak üzüntü ve kedere düşer. Geminin sahilden uzaklığı, o kimsenin kurtulacağı veya helak olacağı tehlikeli bir iş yapar. Bu rüyayı memurluğa ehil olmayan birisi görse, kurtulacağı bir korku içinde bulunur.Helak olmağa yaklaşan bir kimse, rüyada gemiye bindiğini görse, kurtuluşa erişir. Veya kadri yüce birisine iltica eder.

Eğer gemiden harice çıksa, günahkâr olur ve devleti elinden gider. Kazancı duran bir tacirin rüyada gemiye binmesi, onun ticaretinin canlanmasına delâlet eder.Eğer gemi memuyetle tâbir edilirse, rüya sahibinin rüyada gemiden çıkması, onun ölümüyle veya hayatta olmasıyla beraber devletinin gitmesine delâlet eder.Eğer gemi üzüntü ve kedere nispet edilirse, onun gemiden çıkması, dua, sadaka, hastalık veya başka bir şey sebebiyle onun kurtulacağına delâlet eder.Gemi battığında gemiden bir tahta veya bir ağaç parçasına yapıştığını gören kimse vali ise, sultanın gazabına uğrar ve görevden almmak derecesine gelir. Sonra korktuğu şeyden kurtularak tekrar vali olur.

Eğer tacir ise malı eksilir.Su ortasında bulunan gemide öldüğünü gören kimse halkın ellerinde ölür. Onun bu şekilde ölmesi âhirette korktuğu kötü halden kurtuluşuna sebep olur. Denizde bir gemi içinde olduğunu gören kimse, melike müracaat eder. Ve onun durumu gemide bulunduğu hal ve durumu gibi olur. Bazıları da gemi, üzüntü, keder, hastalık veya hapisliktir, dediler.Gemi battığında tahtalarının dağılması rüya sahibinin babası, amcası veya bunlar kadar kıymetli olan akrabaları hakkından belâ ve musibettir. Bazıları da geminin battığının görülmesi, selâmetle yapılan yolculuktur dediler.Boş gemi ticaret yönünden kazanç ve faydadır.

Bir kimsenin yolcularla dolu olan bir gemi görmesi, onun selâmet içerisinde yolculuk yapmasına delâlet eder. Kendisini demirlemiş bir gemide görmek, hapisliktir.Sultana hizmet etmeye ehil birisi geminin iplerine tutunmuş olduğunu görse, sultanın yakınlarına yaklaşır. Elinde bir gemi küreği olduğunu gören kimsenin, eline şirketten mal geçer.Ailesi ve dostlarıyla gemiye bindiğini gören kimse izzet, güzellik, hayır ve berekete nail oiur ve düşmanların elinden kurtulur.Bir yelkenle denizi geçtiğini gören kimse, üzüntü ve keder isabet edecek tehlikeli bir iş yapar. Gemide mutedil bir şekilde gittiğini görmek, bütün insanlar hakkında hayıra delildir.

Eğer sıkıntılı ve ıztırap-lı bir şekilde giderse, ona gelecek üzüntü ve sıkıntıya delâlet eder.Geminin parçalandığını ve içinde bulunanların da perişan olduğunu görse, bu rüya bütün insanlar hakkında şerre delildir. Ancak esir ve köleler hakkında onların esaret ve kölelikten kurtulacaklarına delâlet eder.Gemi ile denizde gitmeye kadir olamadığını görse, bir topluluk tarafından onun hapis edilmesine, işlerinin durgunluğuna, müşkilâta düşmesine delâlet eder. Çünkü bir insan kendisinin karada yürürken önüne bir ağaç veya bir taş parçası çıkarak kendisini yürümekten alıkoyduğunu görse, onun hapis edilmesine ve işlerinin güçleşmesine delâlet eder.Bir kimse deniz kenarında olduğunu ve denizde bir geminin gayet hoş ve güzel bir şekilde gittiğini görse, bu rüya bütün insanlar için hayır ve yolculuğa, yolcu olan birisinin de yolculuktan dönmesine delâlet eder. Bazan bu rüya, deniz tarafından gelecek haberlere delâlet eder.

Gemilerin yukarı doğru çıktıklarını görse, geç olarak meydana gelecek hayra delâlet eder.Eğer aşağı inerlerse hayrın çabucak meydana geleceğine delâlet eder. Geminin halatları borç sahiplerine, işlerin düğümlenmesine, eşya ve yeminle delil getirmeye delâlet eder.Geminin yelkenleri işleri idare eden birisine, dümeni ondaki hizmetçilere, kürekleri geminin gitmesine ve gemi sahibinin evlâdına delâlet eder.Geminin yelkenleri işleri idare eden birisine, dümeni ondaki hizmetçilere, kürekleri geminin gitmesine ve gemi sahibinin evlâdına delâlet eder.

Geminin ön tarafı da gemi sahibine delâlet eder. Bazıları da gemiye binen kimseye aniden zarar isabet eder, dediler.Bir kimse gemi içinde bir şey bulsa, maı’ isteyen için servete, bekâr için evlenmeye, halifeye’ yakın olanlar için de iyilik ve ihsana delâlet eder. Fırtınalı bir zamanda gemide bulunduğunu ve bu ıztırap ve sıkıntıyı teskin ve izale ettiğini gören kimse, bütün askerlerin itaat edeceği kuvvetli bir saltanata nail olur. Hatta diğer bazı büyük melikler kendisine iltica ve müracaat ederler.Bir kimse geminin kan üzerinde gittiğini görse, zinaya delâlet eder. Geminin kırıldığını ve tahtalarının dağıldığını gören kimsenin, annesi ölür. Çünkü anne karnında bulunduğu zaman annesi ona gemi vazifesi görüyordu.Bekâr olan birisi bir gemi satın aldığını görse, evlenir, veya bir cariye satın alır.

Geminin küreği, onu elinde gören kimse için ilme delâlet eder.Havada giden gemiye bindiğini gören kimsenin, ölümüne delâlet eder. Gemide öldüğünü gören kimse, ahiret azabı ve dünya korkusundan kurtulur.Bir kimsenin geminin delindiğini görmesi, «(Musa) dedi ki: sahiplerini (suda) boğasın diye mi onu deldin» (Sûre-i Kehf, âyet 71.) mealindeki âyet-i kerîmeye binaen, gemileri gasben alan melikden gemiye binenin kurtulmasına delâlet eder.Bazıları da gemi şişman bir kadındır, dediler. Çünkü araplar şişman kadınları gemiye benzetirler.

Gemi cehalet ve fitneden kurtaran İslama delâlet eder. Bazan da gemi imanlı kimseleri cehennemden kurtaran doğru yola delâlet eder.Hasta olan bir ı.rimse ölü ile beraber gemiye bindiğini görse, o şahıs dünya fitnelerinden kurtulur. Talebe olan bir şahıs hasta olduğu halde gemiye bindiğini görse, —Musa (A.S.)’ın Hızır (A.S.) ile gemiye binmek kıssasına binaen— bir âlimle sohbet eder ve kendisini cehaletten kurtaracak bir ilmi ondan öğrenir.Borçlu bir kimse bu rüyayı görse, borcu ödenir, üzüntü ve kederi gider.

Eğer geçimi dar bir kimse görse, Allah (C.C.) hatırına gelmediği bir yerden ona rızık ihsan eder.Talebe olan bir şahıs gemisinin karaya çıktığını ve onunla beraber karada yürüdüğünü görse, ilim ve münazaralarında bid’at, nifak ve fıska kaçar.Eğer talebe değilse hanımını boşama hakkmdaki şart ve yemininde hanis olduğu halde yine hamım ile birlikte yaşar veya cariyesini azatettiği halde önceki gibi cinsi münasebet yapmaya devam eder. Yahut san’atı itibardan düşerek rızkı darlaşır ve onun için ona lâyık olmayan bir yerden rızık ister.Havada görülen gemi diğer binekler gibi bir binektir ve tâbiri de o şekildedir. Bazan da bu rüya hasta olan sultanların hâkimlerin, âlimleri, önder ve büyüklerin naşma delâlet eder.

Geminin ipini tutmak, dinin güzelliğine ve ayrılmaksızm salih kimselerle sohbet etmeğe delâlet eder.Rüyada görülen gemi, ana, baba, hoca, öğretmen, mal, ev, binek hayvanı, hanım, cariyj ve zina eden bir kadına delâlet eder. Gemi, helak olmaktan kurtaran salih amellere, san’at veya işinde irtikap ettiği şeye delâlet eder. Gemi, ölünün tabutuna, san’atını değiştirmeğe, bayram ve cuma’ namazı gibi tarz ve sünnet namazları terk etmeğe delâlet eder.Gemi oermek, korku ve ümide de delâlet eder. Çünkü gemiye binen kim^e, orada kurtulur, ümid eder ve boğulmasından korkar.

Gemi ağır yükleri taşıyan deveye, güç işlerin kolaylaştırılmasına ve korkudan emin olmağa delâlet eder. Gemi bazan da mescide, halkın toplandığı çarşı ve pazara delâlet eder. Rüyada görülen gemiler, üz. Peygamberin (S.A.V.) ehli beytine muhabbet etmeğe delâlet eder. Çünkü onlar kurtuluş gemisidirler.Gemi ayık olarak girip, sarhoş olarak çıktığı meyhaneye de delâlet eder.Gemi, insanın vücuduna, geminin direkleri, ayaklarına, kürekleri insanın ellerine, kaptanı, insanın başına, yelkeni, aklına, kızağı, insanın kaburgasına, gemi içerisindeki âletleri de, insanın iç azalarına, insanın kas ve sinirleri ise, geminin iplerine işarettir.Gemi, sohbet esnasında ecdadı ayıplamaya, çok ilme, düşmandan kurtulmağa ve fakirin zengin olmasına delâlet eder.

Geminin dağa oturması, düşmandan kurtulmağa, karaya oturması ise, kavuşulması mümkün olmayan şeyi istemeye delâlet eder. Bazan da bu rüya sıkıntı ve tehlikelerden kurtulmaya delâlet eder.Bir kimsenin rüyada gemi ile beraber havada uçmasl, ölümüne ve naaşmın el ve omuzlar üzerinde taşınmasına delâlet eder. Gemi ile beraber denizde battığının görülmesi cehennem ehlinden olduğuna delâlet eder.Geminin demirden veya bakırdan olması, geminin delâlet ettiği kimsenin ömrünün uzun olmasına veya rahatlığının devam etmesine delâlet eder.

Bazısının demirden ve bazısının da ağaçtan olması, geminin delâlet ettiği kimsenin şüpheli olmasına delâlet eder.Rüyada gemiyi yediğini veya yuttuğunu gören kimse, geminin kazancım yer veya faydalı bir mirasa kavuşur. Geminin rüyada bir kimseye yuttuğu şeyi söylemesi, cahillerden hikmetli şeyleri amıasına delâlet eder.Rüyada Nuh (A.S.)’un gemisini görmek, ferahlık, sürür ve yağmurun yağmasına delâlet eder. Ancak rüyayı görenler zalirı iseler, kıtlık ve belâya delâlet eder. Nuh (A.S.)’un gemisini görmek, şidde^erden, deniz yolcusunun sıkıntı ve boğulmaktan kurtulmasına veya bekâr ise evlenmesine, rütbeye ve düşmana gplip gelmeye delâlet eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.