Rüyada Erkeklik organı Görmek

Rüyada Erkeklik organı Rüyada görülen erkeğin tenasül uzvu, mal, evlat ve örme delalet eder.Tenasül uzvunun ayıplanmayacak derecede uzadığını ve büyüdüğünü görmek, evlat ve malının çok olmasına delalet eder.Bir kimse kendi tenasül uzvunun kaybolduğunu ve kendisinin de buna üzüldüğünü görse, o kimsenin çocuğu kaybolur. Yahut yolculuğa çıkar ve haber alamaz. Hasta ise ölür, vali ise işinden alınır.Rüyada tenasül uzvunun uyanık görülmesi, sevinç, gayret, çalışma ve ihtiyacı gidermeğe delalet eder.

Başını tenasül uzvuna doğru eğip zekeriyle ağzmı cima ettiğim” görse, o kimse evladı için boyun eğer ve ondan istediği bir şeyde ona temayül gösterir. Tenasül uzvunun birtakım parçalarının olduğunu gören kimsenin nesli çok olur.Üçe ayrıldığını gören kimsenin üç evladı olur yahut rüyayı gören ölür. Tenasül uzvunun kesildiğini gören kimse ölür, yahut malı gider, yahut evladı ölür ya da erkek evladından nesli kesilir yahut şehrinden uzaklaşır.İki tane tenasül uzvu olduğunu gören kimsenin iki erkek çocuğu olur.

Tenasül uzvunun birini diğerinin üzerinde gören kimse günahla iştigal eden kimse ise, erkeklere yakınlık göstererek livata eder.Başkasının tenasül uzvunu kendi elinde gören kimse layık olduğu cihetten bin yahut yüz altın miktarı eline mal geçer Rüyada birisinin tenasül uzvunu ısırdığını gören kimse, o adamı çok sevmesine ve çok methetmesine delalet eder.

Tenasül uzvunun kesilip kulağı üzerine konulduğunu gören kimsenin kızı zinadan bir çocuk doğurur. Tenasül uzvunun deliğinden yufka ekmek çıkardığını gören kimse fakir olur. Kendi tenasül uzvunu hanımının tenasül uzvu içerisinde kesildiğini görse, eğer hanımı hamile ise, çocuğu helak olur. Kendisinin bir bostanı varsa, bostanının suyu kesilir. Tenasül uzvunun kesildiğini gören kimsenin erkek nesli kesilir. Hayalarının kesilip tenasül uzvunun kaldığını gören kün-senin kızdan nesli kesilir.Hamile olan bir kadının erkeklik organı olduğunu görmesi, erkek çocuk doğurmasına delalet eder.

Hamile olmayıp kendisinin bir çocuğu varsa o çocuk kavminin reisi olur. Hamile olmadığı halde bir çocuğu da yoksa o kadın ebediyyen çocuk doğurmaz. Çünkü o kadın artık erkek mesabesindedir. Sakalı olduğunu gören kadının rüyası da aynı şekilde tabir edilir.Kadın için erkeklik tenasül uzvu, onun erkeklik taslamasına ve erkek gibi üste çıkmasına delalet eder.

Bazan da kadın için erkeklik organı ve sakal, onun işlerini gören ve idare eden kimse için fazlalık ve kuvvettir.Bazı tabirciler, bir kadın kendisinin erkeklik organı veya sakalı olduğunu yahut erkek elbisesi giydiğini görse, o kadın kocasına zulmeder ve kocasının kendisine söylediği sözün aynısını kocasına söylemesine delalet eder, dediler.Rüyada tenasül uzvunu tutmak, ferahlık ve sevinçtir.

Tenasül uzvunu arkasına soktuğunu gören kimsenin ömrü uzun olur. Hanımı gebe ise çocuk düşürür. Rüyada erkeğin tenasül uzvu, onun halk içindeki ismi, şerefi ve ziyadeliğidir. Tenasül uzvunun karnına kaçtığını gören kimse, üzerine lazım olan şahitliği gizler.Eliyle zekerini tutup çıkardığını tekrar yerine koyduğunu gören kimsenin erkek bir çocuğu olur ve yeniden bir çocuğu daha olur. Bazan da bu rüya, elinden çıkan malın yeniden ona dönmesine yahut ismi unutulduktan sonra yeniden isim ve şöhrete kavuşmasına delalet eder.

Bir yerde halk içinde çıplak olduğunu veya tenasül uzvunun uyanmış olduğu ve kendisinin de utanmadığını yahut hayırlı veya şerli bir iş işlediğini gören kimse, devlet işinden bir işi şiddetle taleb etmesine ve bu işi elde etmesine, şanının yüce olmasına ve temenni ettiği şeye nail olup düşmanlarına galip gelmesine delalet eder.

Tenasül uzvunun uyandığını ve düz bir vaziyet aldığını gören kimsenin çalışma ve gayreti kuvveti ve devleti olur ve devleti ona yeniden döner. Tenasül uzvu kalkıp ziyadeleşse, hatta başının üstünde büyük ve kalın olsa~o kimsenin şehir içinde zikri ve şöhreti yayılır, işi yükselir ve şehvanî lezzetlere nail olur.Tenasül uzvunun uzunluğu,’ malının fazlalığına; katılığı, sanat ve durumunun celadetine; kuvveti, işlerinin kuvvetine, hareketliliği, sevincine delalet eder.

Tenasül uzvunu göğsüne kadar ulaşmış görmek, çalışma ve gayretinin ve talihinin yüksek olmasına delalet eder.Uyanmış olan tenasül uzvunu elbisesinin altından yokladığını gören kimsenin şehir içinde ismi, durumu ve işi ve evladı kuvvetli olur. Tenasül uzvunun zayıf olduğunu gören kimsenin evladının hastalığına, zikir ve şöhretinin kesilmesine ve tenasül uzvunda gördüğü zayıflık miktarınca ayrılmasına delalet eder.

Bir insanın veya hay vanın – tenasül uzvunu emdiğini görse, emen kimse tenasül uzvunu emdiği adanun ismini zikretmekle geçim sahibi olur. Zekerinin sünnet edildiğini gören kimsenin dini güzel olur. Bazı tabirciler, kendi tenasül uzvunun, miktarından fazla uzadığmı gören kimseye üzüntü ve keder isabet eder, dediler.Tenasül uzvuna düğüm vurduğunu gören knnsenin geçimi güçleşir. Yahut çocuğu sebebiyle istihza edilir. Bazan da, elinin darlığı ve yoksulluğundan dolayı evlenemez.Tenasül uzvunun deliği, ana – baba ile tabir edilir.

Çünkü orası meninin çıktığı yerdir. Evlat ile tabir edilir, çünkü doğmasına sebeb olur. Şehvetten dolayı kadın ile kardeş, akraba ve beden kuvveti ile de tabir edilir.Tenasül uzvunun deliğini öpen kimsenin çocuğu sıhhat bulur. Çocuğu yoksa yakında çocuğunun olmasına delalet eder. Evladı gurbette olan kimsenin ise evladının gelmesine ve onları öpüp koklamasına delalet eder.

Babasının tenasül uzvunda kıl bittiğini gören kimsenin babasının ömrü tükenmiş ve ölümü yaklaşmıştır.Tenasül uzvunun deliğinde çok kıl bittiğini gören kimsenin fa-sıklık yapmasına ve günahta ısrar etmesine delalet eder. Sidik deliğine yemek yedirdiğini gören kimsenin kötü ölümle ölmesine delalet eder.Erkeklik organının dişilik organına döndüğünü gören kimsenin celadeti ve .kuvveti acizliğe, horluğa ve zayıflığa döner. Bir kadının tenasül uzvuna dokunduğunu ve o tenasül uzvunun erkeklik organına döndüğünü görse, o kadının halinin değişmesine delalet eder.

Eğer o kadının aletinin daima erkeklik organı olarak kaldığı zannedilse, o kadının kötü lisanlı olması kendisinden gitmez.Hanımının erkek organı gibi organı olduğunu görse ve kadının da karnında çocuğu varsa o çocuğun erginlik çağına erişmesine ve ailesi için saadetine ve büyük bir kirflse olmasına delalet eder. Eğer kadının çocuğu yoksa ebediyyen doğurmamasına, doğursa bile erginlik çağına gelmeden ölmesine delalet eder.

Bazan da bu rüyanın tabiri, kadının evinin reisine veya malikine sarf olunur ve onların halk içinde şeref ve şöhreti ziyade olur.Tenasül uzvunun üzerinde menfaatına mani olmayan ikinci bir tenasül uzvunun bittiğini, ekin veya ağaç meydana geldiğini ve kendisine bir zarar ve eziyet vermediğini görmek, evlad, menfaat ve rızka delalet eder.Anlatılan fazlalıklar kendisine zarar verirse, yaramazlığa ve hoş olmayan şeylere delalet eder.

Tenasül uzvu, sefir ve casus erkek çocuk, hayvan, ortak, ana -baba ve evlad gibi nefsini çetinlik ve güçlüğe, atan ve başkasının rahatına cehd ve gayret eden kimseye delalet eder.Tenasül uzvu, rüya sahibinin tarlasını suladığı kovuşma, cinsî münasebette bulunduğuna, hastalığına, hayatına, ölümüne, rütbe ve makamına ve kazancına delalet eder.Bir kimse tenasül uzvunu uzun ve normal uyanık halde görse, sefir, casus, köle, hayvan, ortak, ana baba veya evlattan tenasül uzvunun delalet ettiği şeylerin hallerinin güzelliğine işaret eder. Bazan da, o kimesnin hali düzgün, malının çok olmasına ve namusunu muhafaza etmesine delalet eder.

Bazan da, tarlasını sulamaya memur ettiği kimsenin halinin iyiliğine ve hanımının afiyette olmasma delalet eder. Rüyayı gören hasta ise hastalıktan, üzüntü keder ve şiddetten kurtulur. Zira tenasül uzvunun uyanması, tehlikeden kurtulup, geçimin hoş olduğu zamandır. Bazan da rüya sahibinin mevki ve rütbesi sayesinde düşmanına galip gelmesine delalet eder.

Rüyada tenasül uzvu silah sahibi için, ok ve süngüsüne, ziraatçı için, çift ve orağına, marangoz için matkabına, demirci için, körüğüne, katip İçin divitin içine koyduğu kalemine, kan alıcının neşterine, kasabın bıçağına, ağlayan göze, tek gözlü kimseye, uyanık olup deliklerinde gizlenen haşerata delalet eder.Fazla tenasül uzvu, sırları aşikare etmeye ve kadınları başka erkekler için helal etmeye delalet eder.

çünkü tenasül uzvunun isimlerinden biri de «halîl» dir. Tenasül uzvunun’kesildiğini yahut sfyah, yahut ince ve zayıf ve yumuşak olduğunu görse, zikrettiğimiz şeylerin hallerinin kötü olmasına delalet eder.Halk İçin meydanda görülmeyen çok tenasül uzuvları, aile, mal, evlad, yardımcı ve zikrettiğimiz şeylerde ziyadeliğe delalet eder. Tenasül uzvu, verdiği sözde ve ettiği vaadde durmayan kimseye delalet eder ki, böyle bir kimsenin de dostu yoktur. Kıçta ve tenasül uzvunda meydana gelen fazlalık ve noksanlık, rüya sahibinin at, katır, eşek pisliği, kemik ve yenecek şeyler gibi kendileriyle temizlenmek caiz olmayan şeylere taharetlenmesine delalet eder.

Sünnet edilmiş tenasül uzvu, Hz. İsa’nın kılıcına, sünnetsizi çok kere bez dokuyan mekiğe delalet eder. İlim sahibinin rüyada tenasül uzvuyla oynaması, kendisinde serkeşlik ve unutkanlık meydana gelmesine delalet eder.Rüyada tenasül uzvunu yediğini veya kestiğini görse, aletinin delalet ettiği kimseden ayrılır.

Rüyada tenasül uzvunun demirden yahut bakırdan ya da herlıangi bir madenden olduğunu /görse, zengin olur, bazan da o kimsenin nesli kesilir yahut rahatı gider. Çünkü neslin yokluğunda menfaat olmadığı gibi zikredilen maddelerden olan uzuvda da menfaat yoktur.Sünnet olmadığını gören kimsenin sünnet-i seniyeye muhalif hareketlerinin dünyaca fazlalığına delalet eder.

Tenasül uzvunda yara görmek, söylenmesi çirkin olan bir sözün söylenmesine delalet eder. Birisinin, kendi tenasül uzvunu tuttuğunu gören kimse, izzet ve ferahlığa kavuşur. Rüyada sünnet olduğunu gören kimsenin dinindeki düzgünlüğüne delalet eder. Çünkü sünnet olmak sünnettir.

One thought on “Rüyada Erkeklik organı Görmek

  1. kendi uzvuyla yada başkasınınkiyle kafayı bozan kişi acilen tedaviye alınmalıdır bunların hepsi aklıselim insanın görebileceği rüyalar değildir. insanların akıllarını bulandırmayın elinsaf diyorum başka ne denir ki :(((

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.