Rüyada Elbise Görmek

Rüyada Elbise Rüyada görülen elbisenin tabiri kendisine mahsus maddelerde anlatıldığı gibi maddesi, rengi ve cinslerinin değişmesiyle değişir. Bir kadın rüyada üzerinde erkek elbisesi olduğunu görse, bu rüya din ve dünyaca o kadın hakkında hayırlıdır. Eğer bir kadın harp elbisesi içinde olduğunu görse, bu rüyanın tabiri, o kadının kocası veya onun işlerini gören bir kimseye aittir. Eğer erkek, üzerinde kadın elbisesi olduğunu görse, o kimseye üzüntü, keder, fazla korku, zillet ve miskinlik erişir.

Sonra bu haller ondan gider.Yünden elbise giydiğini gören kimse, zahid olur. Dünya da insanları zühdü takvaya davet, ahiret amellerini işlemeleri için de onları teşvik eder. Yeşil nisbet edilen her elbise — renginde fayda olduğundan dolayı— tabirce hiç bir zararı yoktur. Bundan dolayı, bir kimse yeşil elbise giydiğini görse, sağ kimseler için din ve ibadete, ölüler için Allah yanında hallerinin güzel olmasına delalet eder.

Bazı tabirciler, yeşil elbise giydiğini gören kimse, mirasa nail olur, dediler. Beyaz elbise, giyen için hayırdır. Sanatkarlar için beyaz elbise işlerinin durgunluğuna delalet eder. Sanatkar için her zaman elbisenin kıymetli oluşu işinin durgunluğuna delalet eder. Çünkü sanatkarlar iş esnasında beyaz elbise giymezler. Bir kimse adet edinmediği bir elbiseyi giydiğini görse, kötü gördüğü şeylerin bazısı kendisine isabet eder.

Uyanıkken siyah elbise giymek, şeref, devlet, mal ve menfaattir. Hiç beyazı olmayan ütülenmiş siyah elbiseyi giydiğini gören, heybet ve saltanata nail olur. Üzerinde kırmızı elbiselerin olduğunu gören kimse, içerisinde Allah’ın hakkı olan çok mala nail olur. Rüya sahibi, Allah’tan korksun ve malının zekatını versin. Kadının kırmızı elbise giydiğini görmesi, ferahlık ve sevincine delalet eder.

Kırmızı elbise, hastalar hakkında ölüme, fukara hakkında zarara delalet eder. Melikin rüyada kırmızı elbise giydiğini görmesi, oyun ve malayani şeylerle meşgul olmasına, memleketindeki siyasetinin zayıflayıp düşmanlarının kendisine taan etmesine delalet eder. San elbise veya sarıya boyanmış elbiseyi giymek, bazı insanlar için yaraya, bazıları için de sıtma hastalığına delalet eder. Kadınların kırmızı elbisesi ancak evli olmayan ve münakaşa yapmayan için hayırdır.

Bir kimse bayram, düğün ve topluluk zamanlarında kırmızı elbise giydiğini görse, bunda bir beis yoktur. Sarı elbiselerin hepsi, tabirde zayıflık ve hastalıktır. Ancak «Ganemu’l – bahr» denilen deniz koyunu yününden yapılan elbise müstesnadır. Bundan yapılan elbise yardıma delalet eder. Ancak dinen bozuktur. Bütün renklerle boyanmış bir elbiseyi giydiğini gören kimseye saltanat tarafından istemediği bir şeyle karşılaşır ve o şeyin şerrinden Allah’a sığınması lazımdır.

Kendi üzerinde iki renkli ve iki yüzlü elbise veya iki yüzlü sarık görmek, o kimsenin din ve dünya ehlini idare eden bir kimse olduğuna delalet eder. Eğer bu elbise yıkanmış olursa fakirliğe ve borca, yeni ve kirli ise borca ve kazandığı günaha delalet eder. Çeşit çeşit renklerle nakışlanmış elbise giydiğini görmek, güzel kokulu şeyleri satan ile meşrubat satan kimse için hayırdır. Sair insanlar için ızdırap ve şiddete, gizli şeylerin aşikareye çıkmasına, hasta için yemeği hazmetmeye, safranın acılığından hastalığın şiddetine, bilhassa zengin olan kadınlar için, kötü sözlü ve şarkıcılar için hayra delalet eder.

Bir kimse kendisine, «deniz koyunu» denilen hayvanın yününden yapılmış bir elbise görse hacca gider. Eğer o elbise kırmızı olursa, rüya sahibinin meydana çıkacak dünyalığına, elbise sarı olursa dert ve hastalıkla beraber yine dünyalığa delalet eder. Üzerinde alaca elbise olduğunu gören, eğer ehilse çiftçi ve ziraatçılara amir olur. Eğer ehil değilse, senenin bolluğuna ve hububatın çok olmasına delalet eder. Vasfedilen elbiselerden başka renkte olan elbise de gururdur.

Bir kimse bir fakih veya bir alimin ibrişimden bir elbise giydiğini görse, o fakih ve alimin dünyayı talep etmesine ve halkı bid’ata davet etmesine delalet eder. Rüyada elbiselerin üzerinde görülen nişan ve alametler hacca gitmeye veya arap memleketlerinden birine yolculuk yapmaya delalet eder.

Bir kimse elbisesinin altında ince bir elbise giydiğini görse eline, biriktireceği bir mal geçer ve içi dışından hayırlı olur. Bu ince elbiseyi, elbisenin üzerine giyerse, o kimsenin kötülüğüne, dindeki hatasına, günah ve isyanını aşikare işlemesine delalet eder. Elbisenin kalınlığı inceliğinden hayırlıdır.

Kadının rüyada ince ve yumuşak elbise giymesi izzet ve şerefine, kalın elbise de zahmet ve meşakkatına delalet eder. Altın ve gümüş dokumak elbise, din ve dünyaca iyiliğe, arzu ve isteklere nail olmaya delalet eder.Bir kimse kendisinin yumuşak çok kıymetli elbise giydiğini görse, bu rüya zengin ve fakir için sırf hayra, köle için de hastalığa delalet eder. Yıkandıktan sonra yeni elbise giymediğini gören kimse, mizacına uygun ve arzu ettiği neşe ve sevince kavuşamaz. Giydiği elbisenin yırtık ve söküklerini uyanıkken de tamire muktedir olmazsa o elbise sahibinin bir çocuğu olacağına delalet eder.

Elbisenin yırtığını uyanıkken dikmeye muktedirse, elbiseyi giyenin sihirlenmiş olmasına delalet eder.Bir kimse rüyada, yırtılmış ve kesilmiş iki elbise giyse o kimsenin ölümüne delalet eder. Yırtık elbise giyene üzüntü ve keder isabet eder. Elbisenin enine yırtıldığını görenin namusuna halel gelir ve şerli birisi tarafından ona üzüntü ve keder erişir. Elbisesi uzununa yırtıl-sa üzüntü ve kederden halas oiur. Elbisesini yırtan adamı tanıyorsa, bizatihi şerli adam olur.

Eğer adamı tanımıyorsa o kimseye bir zarar erişir ve o zarar sebebiyle şöhret sahibi olur. Elbisesinin yırtıldığını gören kimsenin dinine halel ve keder gelir yahut yaşantı ve sefası noksan olur.Çirkin ve kötü olarak yamanmış elbise, zarar ve ziyana ve işsizliğe delalet eder. Elbisesinde yaşlık gören kimsenin yolculuğa iptal ve kasdettiği şey tamamlanmadan menedilir. Elbisenin kurutulması bu tabirden müstesnadır. Bir kimse kendi elbisesini veya başkasının elbisesini yıkadığını görse, o kimsenin geçiminde meydana gelecek darlığı defetmesine, gizli şey ve işlerinin aşikarelenmesine delalet eder.

Bütün elbiselerinden soyulduğunu gören kimse memuriyetten uzaklaştırılır. Bir kimse elbiselerini zayi ve kaybettiğini görse, o kimselere zinet veren şeylerin helak ve telef olmasına delalet eder.Kadınlara benzemek maksadı ile kadın elbisesini giydiğini gören kimseye sultan tarafından bir üzüntü ve keder isabet eder. Yahut üzerine bir şey musallat olur.

Kadın elbisesi giyip kadın gibi tenasül uzvu olduğunu zannetse halinin değişeceğine, hakir, perişan ve terk edilmiş olacağına delalet eder. Eğer bu tenasül uzvunun cima edildiğini görse, düşmanları kendisine galip gelir. Bilmediği bir elbisenin üzerinde yenilenip yeşillendiğini görenin, kalbinin istediği yöne dönmesine delalet eder.Elbisesini yediğini gören kimse elbisenin nispet edildiği cihetle malından yer.

Köpeğin yünden elbise giydiğini görmek, valinin insaf ve adaletine delalet eder. Aslanın keten ve pamuktan elbise giydiğini görmek, insanların mallarını aiıp, onları mahrum eden zalim bir sultana delalet eder.Gök renkli elbise, üzüntü ve kederdir. Keten elbise giydiğini gören, güzel geçim ve helal mala nail olur. Kirli elbiseyi çıkarmak, üzüntü ve kederin gitmesine delalet eder. Kirli elbiseleri yakmak da böyle tabir edilir. Yeni elbiseyi yemek, helal mal, kirli elbiseyi yemek de haram malı yemeye delalet eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.