Rüyada Dil Görmek

Rüyada Dil Rüyada görülen dil, sahibinin tercümanı ve işlerini yürütendir. Dil hata yapılan bir yerdir. Bundan dolayı rüyada dilini hareket ettirdiğini gören kimse, bir hata yapar. Eğer dilinde olan uzunluktan veya genişlikten yahut delil getirdiği zaman genişleme gibi bir durum görse, o kimsenin kuvvetli ve kudretli oluşuna ve düşmanlığında galip gelmesine delalet eder.Kavga ve münakaşa yaparken dilinin uzun olduğunu görse, o kimsenin hayasızca söz söylediğine delalet eder. Bazan rüyada dil uzunluğu, sahibinin edebiyatta emsallerine üstün geldiğine delalet eder.

İki dili olduğunu gören kimse, kendisinde bulunan ilim, sıhhat ve delilleri artar, düşmanına zafer bulur.Bir kimsenin rüyada dilinin tutulması ve onun için söz söylemek mümkün olmaması, o kimsenin başta kalmasına delalet eder. Rüyada bir kimsenin dilinde siyah kıl bitmesi, hemen çıkacak bir şerre, beyaz kıl bitmesi de sonradan çıkacak bir şerre delalet eder. Dil; kemal, güzellik, delil, gidişat ve şöhrettir. Sultan, dilinin kesildiğini görse, bu rüya sultanın tercümanına aittir. O tercüman ölür veya görevinden alınır.Kişinin dili, kalemi yerindedir.

Rüyada bir melikin dili uzasa, o melikin ülkesi, memleketi ve nüfuzu artar. Dilinin göğe yükselecek derecede uzaması, zulmünden dolayı azledilmesine. Dil süt emen çocuk, mağara aslanı ve hilekar etli bir kimseyle tabir edilir.
Bundan dolayı rüyada aslanını mağarasından salıverdiğini görse bu, o kimsenin dilidir. Kendi dilini kaybettiğini gören kimsenin, memedeki çocuğu ölür. Atlının, atı salıverdiğini görmesinin tabiri de, böyledir.Mahkemesi olan bir kimse rüyada dilinin kesildiğini görse, o kimsenin delili boşa çıkar ve kendisi de kahra uğrar.

Bir kimse dilinin bir tarafının kesildiğini görse ve kendisinin de bir şahidi olsa, o şahit şahitliğinde şüphe eder. Eğer bu rüyayı gören tacir ise, ticaretinde zarar eder. Eğer talebe ise, bir şey öğrenemez. Bazı tabirciler rüyada dilinin kesildiğini gören kimse, halim ve selim olur, dediler.Bir kimse hanımının dilinin kesilmiş olduğunu görse, onun hanımının iffetli ve mesture bir kadın olduğuna delalet eder. Bir kimsenin rüyada hanımının onun dilini kestiğini görmesi, hanımının ona şaka yapmasına delalet eder.Rüyada bir fakirin dilini kestiğini gören kimse, akılsız bir adama bir şey verir ve onun konuşmasını meneder. Fakir bir kimse rüyada diğer bir fakir adamın dilini kestiğini görse, o kimse o adama kahreder.

Rüyada dilinin çenesine yapıştığını gören kimse, hakkı veya emniyet edilip kendisine bırakılan bir mücevheri inkar eder. Bir kimse rüyada dilinde kıl bitmiş olduğunu görse, bu rüya bazan da o kimsenin söyleyeceği şiire delalet eder.Halktan olan bir kimse rüyada dilini yediğini görse, o kimse söyleyeceği bir sözden dolayı pişman olur.Eğer o kimse vali ise, dili ve iyi konuşması sayesinde insanların mallarını yer. Rüyada dilini yiyen kimse çok sükut, sinirine hakim ve idareci bir kimse olur, dediler. Rüyada valinin dilinin kesilmesi, vazifesinden alınmasına delalet eder.Bir kimse rüyada kendisinin ini olduğunu ve onda bir aslanı bulunduğunu görse; in, o kimsenin ağzı, aslan da onun dilidir. İnsanları yemesi için aslanını insanlar üzerine salıvermesi, diliyle insanlara eziyet etmesine delalet eder.

Rüyada bir şairin dilinin kesilmesi, onu kesen kimse tarafından o şaire gelecek bir mala delalet eder.Rüyada dilinin siyah olduğunu gören kimse, diliyle kendi kavmine galip gelir. Eğer bu rüyanın sahibi rezil insanlardan ise, onun yalancı veya şair olduğuna delalet eder. Korku halinde olan bir kimse rüyada dil görse, perişan olur. Ve onun yaptığı işi koğuculuk yapan kimseye gizli kalmaz.Rüyada dilini ısırdığını gören kimse, sinirlenmemeye çalışır. Bazan bu rüya yemeğe fazla düşkün olmasına delalet eder. Dilinin iki parça olduğunu gören kimse, yalancı olur.Bir kimse kendisinin birçok dili olduğunu ve kendisi de şerefli bir adam olmasa, o kimsenin evladı ölür. Eğer dillerinin denkleri muhtelif olup ve onların durumları da mutedil olmasa, o kimsenin lehine şahitlik yapan bir kimsenin sözünü ve delillerinin değişmesine ve birbirini nakzeden sözler söylemesine delalet eder.

Bazan bu rüya, konuşurken yaptığı hataya delalet eder.Bir kimse rüyada insanlar onun dilini yaladıklarını veya emdiklerini görse, onlar onun ilminden istifade etmeyi arzu ederler. Dil bazan melik için onun vekiline veya kapıcı ve perdedarına yahut vezirine ya da katibine delalet eder. Bazan da dil, defnedilmiş mala, şöhrete, rütbeye ve dilden çıkan ilme delalet eder.

Dil, ailesinin işlerini görmek için tutulan hizmetçiye, işçiye, eve, dadıya, pis bir düşmana, meyvesi olan ağaca, hamile kalmayan hanıma, ondan zuhur edecek bir söze, rızka, yollar üzerindeki süprüntüye, eserleri aramaya ya da gizli şeyleri yerlerinden çıkaran kimseye delalet eder. Yahut dil, suçla itham edilen canilere teftişe memur olan gardiyana yahut hapishanenin hizmetçilerine delalet eder.Bazan da hayvanın dili, hayvanın ölümüne veya hayatına delalet eder. Çünkü hayvan için dil kendisiyle tutulan el gibidir.

Melik dilinin kesildiğini görse, bu rüya bazan da onun vekilinin veya kapıcısının yahut vezirin ya da katibinin vazifeden alınmasına delalet eder. Bazan melik faydalı bir malını kaybeder. Bazan da düşmanının bazı şehirlerine galip gelir. Yahut bazı şehirlerinden resmi veya ismi ya da şöhreti kesilir.alim bir kimse rüyada dilinin kesildiğini görse, o alim mücadele ve münazarada mağlup olur. Bazan o alimin hizmetçisi yahut talebesi ya da çocuğu ölür.

San’atkar bir kimse rüyada dilinin kesilmiş olduğunu görse, o kimse işçi ve hizmetçisini veya ortağını kaybeder. Bazan o kimse evini satar veya icara verir. Yahut bineği telef olur.Bazan rüyada dilinin kaybolması, kendisine çoluk çocuğuna, akrabalarına yahut komşularına gelecek bir musibetten dolayı düşmanının sevinmesine delalet eder. Yahut sevdiği bir adamın ölmesini ya da adı geçen kimselerden iyiliğini kesmesine delalet eder. Bazan bu rüya o kimsenin ağacının meyvesinin dökülüp boş kalmasına yahut meyve vermeyen ağacını kesmesine delalet eder. Bazan da rüyada bir kimsenin dilini kaybetmesi ve kesmesi hanımını boşamasına veya bulunduğu yerden haber alamamasına veya o yerden rızkının kesilmesine delalet eder.

Bir kimsenin rüyada kesilmiş bir dil görmesi, yaralıların veya çöpçünün yol üzerinde ölümüne yahut bir kimsenin izine düşüp arkası sıra gidene veya gizli şeyleri meydana çıkaran adama ya da şerli bir kimseye delalet eder. Bir kimsenin rüyada çokça dili bulunduğunu görmesi, o kimsenin malca, ailece veya ilimce ziyadeliğine delalet eder. Bazan da bu rüyanın sahibi muhtelif lisanları konuşur.

Bir kimsenin rüyada kendi diliyle beraber diğer bir dilin de bulunduğunu görmesi, o kimsenin koğucu olduğuna delalet eder. Çünkü bir ata sözünde: «Filanın iki dili ve iki yüzü vardır.» denilir.

Eğer o kimsenin dilinin uzunluğu söz söylemeye ve faydalı olmaya mani olmazsa, bu rüya bazan: «t(Benden) sonrakiler için de benim için (bir) lisanı sıdk ver.» (Sure-d Şuara, ayet 84.) mealindeki ayet işaretince doğruluk ve sevgiye delalet eder.Bazan- dil, kılıç ve silahtan insanın sakındığı şeye delalet eder. Bazan da marifet-i hakka mazhar olan kimsenin rüyada dilini kesmesi, sükut etmeye devam etmesini ve Allah (C.C.)’ın şükrünü yerine getirmesine delalet eder.

Rüyada kendi dili üzerinde kıl bittiğini gören kimse, güzel söz söyleme sanatına vakıfsa o kimsenin sözünün nizam ve intizamı bozulur. Ve güzel konuşamaz. Eğer o kimse güzel konuşmuyorsa kuvveti, rızkı, iş ve idaresi güçleşir. Bazan dil, esir ve hapsedilmiş kimseye veya deliğindeki yılana delalet eder. Bir kimsenin rüyada kendi diline baktığını görmesi, o kimsenin dilini korumaya dikkat ve riayet etmesine delalet eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.