Rüyada Deniz Görmek

Rüyada Deniz Rüyada deniz görmek, kuvvetli, celadetli ve halkın kendisine muhtaç olduğu şefkatli, adaletli bir padişaha delalet eder. Tüccar için bu rüya, mala, işçi ve amele için, ustasına delalet eder.Bir kimsenin rüyasında deniz görmesi, arzu ve isteğinin yerine gelmesine delalet eder. Denize girdiğini gören kimse, deniz gibi unvanı olan bir padişahın huzuruna girer.

Denizin ortasında oturduğunu veya yattığını görse, o kimse melik’in hizmetine girer ve o hizmetten kendini sakındırır. Çünkü sultanın kahr ve gazabmdan emin olmadığı gibi sudan da emin olunmaz.Denizin bütün suyunu içtiğini ve büyük bir melik’in de kendisini gördüğünü görse, o kimse dünyaya malik ve ömrü uzun olur. Yahut melik’in malının üçte birisine malik olur, veya mülk cihetiyle sultanla arasında eşitlik olur. Deniz suyundan içip kandığını gören kimse mülke nail olarak zengin, uzun ömürlü ve kuvvetli olur.

Denizden su almak istediğini gören kimse, almak istediği su mik-tarınca padişahın hizmetinde bulunmayı arzu eder ve o nisbette buna muvaffak olur. Denizden su alıp bir kaba doldurduğunu gören kimse çok mal biriktirir. Yahut, Allah o kimseye öyle bir devlet verir ki, o devlet sayesinde denizden daha kuvvetli ve geniş bir mal yığar. Çünkü Allah’ın verdiği devlet, O’hun büyük lütuf ve ihsanıdır.- Bazı tabirciler demişlerdir ki, «denizden içilen su, içildiği miktarca ilim ve edeb öğrenmektir.

»Denizi geçtiğini gören, düşmanın malından ganimet alır. Çünkü, Benî İsrail denizi geçip Firavun’un malını ganimet olarak aldılar. Bir kimse denizin suyunun bir mahalleye girdiğini ve oranın halkına zarar verdiğini görse, o mahalleye sultan girer ve halk da sultan tarafından mal ve maişete nail olurlar.Denizde yıkandığını gören kimse, günahlarından halas olur, padişah tarafından gelecek hüzün ve kederi zail olur.

Denizi uzaktan görüp, ona karışmadığını gören kimse, arzu ettiği bir şeye yaklaşır. Denizden su içtiğini görenin ortağı varsa ondan ayrılır. Denize sidik ettiğini gören kimse hata ve günaha girer. Denizi uzaktan gören, sıkıntı, fitne ye bela görür. Bazı tabirciler demişlerdir ki, «bu rüyayı gören belaya ve sıkıntılara girer.»Denizin suyunun azaldığını, hatta kıyı ve kenarlarının susuz kaldığını görmek, halife tarafından o yere yahut hazineye gelecek belaya, yahut o şehirlerde kıtlığın çıkacağına delalet eder.

Deniz üzerinde ayakta durduğunu gören kimse, padişahtan ummadığı ve hatırına getirmediği bir şeye nail olur. Denizin suyunun azaldığını ve kıyı olarak kaldığını görse, sultan zayıflar ve denizin suyunun kuruduğu yerlerde sultan da saltanatını kaybeder ve insanlara hayır erişir.Hasta olan bir kimse, denizin, sultan veya sultan gibi birinin yanına gittiğini görse, hastalığı artar.

Denizi, sultanın yanına girip çıktığını görse, o kimse sultan tarafından mükafatlandırılır ve padişah tarafından gelecek üzüntü ve kederlerden kurtulur. Kendisini denizin kenarında gören dalgıç, ölür. Eğer hasta ise Allah ona şifa ihsan eder. Yahut padişah ve başkaları tarafından bir sıkıntısı varsa bundan Cenab-ı Hak halas eder.Bir kimse denizi bir baştan diğer bir başa yardığım görse, üzüntü ve kederi kalkar ve selamette olur. Denizin suyundan içtiğini görene hüzün ve keder isabet eder. (Bahusus denizin suyu bulanık ve onun içerisinden çamur alırsa.)Denizde yüzdüğünü gören kimse, içinde bulunduğu bir işten çıkmaya çalışır. Bu işten çıkması için çekeceği zahmet, yüzmedeki çektiği zahmet kadardır. Bu işin kolaylığı ise denizden sahile olan uzaklığı ve yakınlığı nisbetincedir.

Eğer yüzerek denizden çıkarsa o işin içinden de çıkar.Denizde yüzdüğünü ve batarak kaybolduğunu gören kimsenin ömrünün bitmesine ve helak olmasına delalet eder. Suyun kendisini örttüğünü ve orada öldüğünü gören kimse, şehid olarak ölür. Çünkü denizde boğulan şehiddir. Bazı tabirciler derler ki, «bu rüyayı gören, günahı çok olarak ölür.»Denize dalıp su üzerine batıp çıktığını buna rağmen ölmediğini gören kimse dünya meşgalelerine dalar, bazan da, o, dünyanın nimetlerine nail olur ve bazı kere de masiyet ve günah işler.

Mal arzusundan dolayı inci çıkarmak için denize daldığını gören, çıkardığı inci veya başka şey miktarı mala sahib olur.Denizden avucuyla su alıp deniz üzerinde bulunan bir gemiye koyduğunu ve onu doldurduğunu görenin uzun ömürlü bir çocuğu olur. Denizden su alıp içtiğini gören, içtiği su kadar padişah tarafın-dan mala nail olur, yahut aynı miktarda ilim ve irfana sahip olur. İçtiği su bulanık ise o kimseye korku isabet eder.Denizde yıkandığını ve abdest aldığım gören hasta ise Allah şifa verir, borçlu ise borcunu öder, sıkıntı varsa sıkıntısı kalkar, korktuğu şeylerden emin olur. Hapiste ise hapisten kurtarır ve hayra erer.

Denizde su üzerinde gezdiğini görse hüsn-i niyyet ve itikadının sağlam olduğuna delalet eder. Bazan da deniz rüyası, ızdırap veren ve helak eden bir fitneye delalet eder. Deniz, cehenneme dahi delalet eder.Bazan da bir kimseyi deniz içerisinde görmek, eğer o kimse ölmüşse, cehennemde olmasına alamettir, eğer hasta ise hastalığı artar, denize battığını görse o hastalığından ölür. Bazı tabirciler, «deniz üzerinde yürümesi, gizli bir şeyin aşikareye çıkmasına,» bazıları da «tehlike ve tevekküle delalet eder,» demişlerdir. Bazan da deniz görmek, çok düşünerek, sabır ve tahammül ile fikrini hile yaparak gizlemeye delalet eder.

Rüyada Atlas Okyanusunu görmek, ömrünün kısalığına delalet ettiği gibi, uzun ömürle alem-i gayb ve şehadete kavuşmaya da delalet eder. Deniz, yolculuğa, harbe ve harbde elde edilecek hayvan ve mala da delalet eder.Denizin tatlısı mü’min, acısı da kafirdir. Deniz bazı kere de gökten yağan yağmura delalet eder. Deniz, teşbih ve tehlile de delalet eder. Çünkü insan denizi görünce «Sübhanallah» der, Allah’ı tekbir ve tehlil eder.Deniz korkuya, bağırmaya ve maksadm geç hasıl olmasına, bazan üzüntü ve kederin gitmesine bazan da ölümüne delalet eder. Çünkü denizde boğulan mal ve canlar helak olur. Ayrıca pisliklerden temizlenmeye de delalet eder. Bu rüya kafir için imana, günahkar için tevbeye ve yemine delalet eder. Çünkü Allah Teala denize yemin etmiştir. «Dolan Denize…» (Et-Tur Suresi ayel 6.) buyurmuştur. Ana ve baba ile de tabir edilir. Kötü ahlaklı kadın ve erkeğe, hile, gayz ve gazab sahibi kimselere de delalet eder. Bazan da hapse delalet eder. Çünkü denizde hayvanat hapsedilmiştir.

Bazan deniz, haddi ve nihayeti olmayan sanata, sur’u ve kalesi olmayan şehre, cemaatı terk edip yalnız bayram namazlarında bulunmaya, şehvet ve arzusunun ve gönlünün istediği şeyleri yemekten kendisini men eden hastalığa delalet eder. Denizin güzel bir şekilde fazlalaştığını görse, o sırada insanların yağmura ihtiyaçları varsa yağmur yağar ve o yağmurdan faydalanırlar. Denizin taşıp dalgalarının birbirine vurduğunu gören kimse yolculuğunda korkuya ve şiddete düşer. Denize sidik ettiğini gören kimse günah işler. Bazan da deniz, dünyaya ve dünyanın garib hallerine delalet eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.