Rüyada Dağ Görmek

Rüyada Dağ Rüyada dağ görmek, şanı yüce, dehşetli ve şöhretli, emrini yerine getiren iktidarlı ve sebatlı bir melike, yahut siyaset sahibi bir kimseye veya bir çocuğa ve tüccara delalet eder. Dağ yayılıp açıldığı değirmileştiği zaman, çetin ve kalbi kati bir kadındır. Veya gam ve keder ya da insanın himmetinin son derecesi, yolculuğu veya yeminidir. Eğer dağ melikle tabir edilirse, dağdan da ayrı olarak durursa o melik şiddetli bir kimsedir.

Dağda nebatat biter ve su da oluyorsa o melik dindar bir kimsedir.Üzerinde nebatat ve su olmayan bir dağ kafir ve azgın bir meliktir. Çünkü o dağ Allah’ı teşbih etmeyen ve insanların faydalanmadığı ölü gibidir. Bulunduğu hal üzere olup üzerinden bir şey düşmeyen dağ diridir. Bu dağ, düşüp kaya parçası gibi olmuş dağdan hayırlıdır.

Dağın üzerine çıkıp ondan su içtiğini gören kimse, velayete ehilse heybetli ve kalbi katı ve menfaatli bir melik tarafından bir vilayete vali tayin edilir ve içtiği su ve gördüğü nebatat miktarınca mala malik ve isteğine nail, işi yüksek vali olur ve orada bulunan zalim kimseler onun emrine itaat ve inkiyad ederler. Eğer o kimse tüccar ise işleri iyi olur. Dağa kolaylıkla çıkması, valiliğinde işlerini kolaylıkla yapıp faideli olacağına, güçlükle çıkması ise, vazifesinde güçlük ve meşakkat çekmesine delalet eder.Dağ üzerinde «Elhamdülillah» diyerek Allah’a hamd ettiğini gören kimse adil bir sultan olur.

Dağ üzerinde azgınlık, isyan ve haddi tecavüz ettiğini gören zalim olur. Dağın üzerinde secde ettiğini veya ezan okuduğunu görse, bir vilayete vali olur ve düşmanlarına galip gelir. Dağdan indiğini gören kimsenin mülkü elinden gider. Vali ise işinden alınır. Tüccarsa zarar eder. Kendisiyle beraber, sultanın yakın ve arkadaşlarım ve askerini görse; sultan, Allah Teala Hazretleriyle tabir edilir. Onun askerleri melekleridir. Onlar ise galiptirler. Bu halde rüya sahibi o sanatta muvaffak olur, kuvvet, zafer ve ibadete erişir.Nebatatı olmayan bir dağa çıktığını gören, kafir melikin hizmetine girerek iş görür, bunda da kendisine kaygı ve endişe gelir.

Dağ içinde olan yol ve yokuş ukubet ve azaptır. Bundan dolayı yokuş bir yoldan indiğini gören kimse azabından kurtulur. Yokuşu çıktığını görse, zahmet ve meşakkatla beraber, kadri ve saltanatı yüksek olur.Dağın etrafında olan büyük taşlarla ağaçlar melikin kumandanı, yaveri ve müsteşarıdırlar. Bundan dolayı bir kimse dağın etrafında taşlar görse reisliğe nail olur.

Dağdan düştüğünü görenin hata ve günahı meydana gelerek kendisine zarar verir. Yahut mertebesinden düşüp bulunduğu hali değişir. Dağdan düşerek ayağının kırıldığını gören kimse melikin nazarında düşer ve malına zarar erişir.Çıkmakta olduğu dağın yarışma geldiğinde yukarı çıkmak veya aşağı inmesi mümkün olmayan kimse, ömrünün yarısında vefat eder.

Ömrü ise kırk senedir. Dağa çıkıp üzerinde oturan kimsenin çirkin ve iri vücutlu bir çocuğu olur. Dağa çıkmak yükseklik, aşağı inmek zillettir. Yukarı çıkmak, üzüntü ve kedere delalet ettiğinde, aşağı inmek dahi bu hallerden kurtulmaktır. Yukarı çıkmak valiliğe delalet ettiğinde, aşağı inmek de görevden alınmaya delalet eder.Dağın yandığını veya düştüğünü görmek, şanlı, yüksek ve makam sahibi birisinin vefatına veya sultanın o kimseye galip gelip kahretmesine delalet eder. Çünkü ateş, sultandır.

Bir dağın sallandığını, fakat yine durduğunu görmek, o yerin melikine bir musibet ve şiddet isabet edeceğine işarettir. Sonra melik ve memleket halkının halleri düzelir ve hoş olur. Dağa kahredip galip geldiğini gören kimse, kudretli ve makam sahibi birisine kahreder ve ona galip gelir.Dağa yaslandığını gören, kuvvetli bir melike yaslamr. Dağın gölgesinde oturduğunu gören, bir melikin himayesüıe sığınarak rahatça yaşar.

Dağı yüklenip ondan ağırlık ve güçlük hissettiğini gören kimse, büyük bir adamın veya tüccarın işlerini üzerine alır, fakat bundan zahmet çeker, dağ kendisine hafif gelirse o işleri de güçlük çekmeden idare eder.Gökten, şehir üzerine bir dağın indiğini görmek, o şehire bir valinin geleceğine delalet eder. Bir şehirden bir dağı göğe doğru çıktığını görmek, o şehrin valisinin alınmasına delalet eder.

Bir dağın mağarasına ve sığınacak bir yerine girdiğini gören kimse, işlerinde olgunluğa ve sevaba nail olur ve sultanın hizmetinde bulunup onda kudrete malik olur. Bir mağaraya girdiğini gören kimse, melike, yahut kudret sahibi bir kimse hakkında hile yapar.Bir dağın kendisine yöneldiğini gören kimseye gam ve keder, yahut yolculuk veya kalbi katı ve kuvvetli bir kimse veya güç bir şey, ya da kalbi katı bir kadın yönelir ve onu kederlendirir.

Dağın tepesinden bir şey ittiğini gören kimse, birisinin hakkında bir söz söyler. Eğer dağın tepesinde iken üzerinde bir elbise olduğunu veya güzel bir halde bulunduğunu görse, onun saltanat ve devleti, dağın tepesinden attığı şeyin kıymeti miktarınca kuvvetli olur.Çıkmayı arzu ettiği bir dağın tepesine çıktığını gören kimse, dağın üzerine çıkıp orada oturuncaya değin gördüğü şeylerin kolaylık ve zorluğu nisbetinde arzu ve isteklerine kavuşur. Bir tepeden yahut bir köşkten ya da bir dağdan indirildiğini gören kimsenin arzu ettiği şeyi meydana gelmez.

Dağı uzak bir yerden gören yolculuk yapar yahut ona üzüntü ve keder gelir. Bazıları da, dağ, söz vermekle tabir edilir, demişlerdir.İbn-i Şirin (R.H.), bir kimse kendisini bir dağ üzerinde görse, ana babasına asi olur ve eceli yaklaşmıştır. Dağ üzerinde oturması onun ölümüdür. Dağ eteğinde olması hayat ve yaşayışının müddetidir.

Dağın hareket edip canlanması o yerin melikinin sefer ve seyahatidir, demiştir. Bir kimse dağa çıktığım görse devlet ve yüksekliğe nail olur dediler. Dağların canlandığını sonradan eski hallerine döndüklerini görmek, o şehir halkına gelecek şiddetli bir korkudur. Ancak Cenab-ı Hak o korkuyu sonradan onlardan kaldırır.Dağ üzerinde ağaç gören kimse makama, yüksekliğe, halk arasında güzel isimle anılmaya ve şöhrete nail olur.

Bir kimse birtakım reislerin bir dağın kule veya tepesinde toplandıklarını görse, o şehir halkının veya bir mahallenin reisinin ölmesine delalet eder, yahut Allah’tan istenmeyen bir şeyi talep ettiklerinden dolayı mezkûr reisler gam ve kedere düşerler.Rüyada görülen dağlar ve yüksek tepeler, şiddetli üzüntüye, bağırıp leryad etmeye, ıstırap ve işsizliğe delalet eder. Bu rüya, köle ve kötü iş işleyenler hakkında azap ve zarara, zengin hakkında da yine zarara delalet eder.

Rüyada yüksekliği beşyüz fersahtan fazla olan bir dağı yuttuğunu görse, yakında o kimsenin idaresi altında kuvvet ve güçlü birtakım insanlar bulunur, hüküm ve emrine ve bütün buyruklarına itaat ve inkiyad ederler.Sarp bir yokuştan düzlük bir yere çıktığını gören kimse bir takım köleler azad eder, yahut yetim ve hastalara yakın olarak onlara iyilik ve ihsanda bulunur. Bir mağaraya girdiğini gören, yalanda, emniyet, istikrar ve vakara erişir ve ancak Allah’a tevekkül eder.

Bazan, dağ, gemilerin demirleyip bekledikleri limana, bazan da, efendi ve ana gibi, insamn kendisine sığınıp himayesine girdiği kimseye delalet eder. Dağda bulunan su, ağaç ve meyve ile dağm yüksekliği ve faydasızlığı insanın hayır ve şerrine delalet eder. Dağ vaad’e delalet eder.Rüyada dağ ve dağın yürümesi şiddet ve korkuya bazan da yolcu için denizde boğulmaya delalet eder. Dağm yükselip gökte bir bulut gibi olduğunu görmek, azabı mucip olan bir şeyin meydana çıkmasına delalet eder.

Bir dağa gelip orada tatlı su, meyve veya insanların yiyeceklerinden bir şeyler bulduğunu gören hayırlı bir hanıma sığınır, yahut kendisini cehaletten kurtaracak bir ilim öğrenir. Ya da geçimini temin edebileceği bir sanatı öğrenir veya bir rütbeye nail olur. Yahut faydalı bir yolculuk yapar, yahut sultanın hizmetçisi olur, veya neticesi hayır olan bir şeyle vaad olunur.Dağa düzgün bir yoldan geldiğini gören, maksad ve arzusunameşru yoldan vasıl olur. Tabiide, kendisine gelinen dağı da muteber tutmak lazımdır.

Şöyle ki: Kendisine gelinen dağ, Arafat, Kaf, Cudi, Lübnan, Unut, Kasyan, Tur, Mukattem v.s. gibi şerefli dağlar olursa, o kimse ulema ve sulahadan bulunan kimselerin hizmetinde bulunur. Bazan da o kimse bu dağların bulundukları yerlere yolculuk yapar ve maksadına kavuşur.Dağın yerle bir olduğunu gören kimse ölür. Bazan da rüyayı gören ibadet ve taata nail olur.

Dağlar, melikler, amirlerde, salihlere ve alimlere delalet eder. Bazan da dağ, din ve dünya sahibine delalet eder. Bir dağda kuyu kazdığını yahut taşları bir dağdan diğer bir dağa naklettiğini gören kimse, kalbi katı birisiyle münazara eder ve bunda güçlük çeker.Dağın kendisiyle beraber yürüdüğünü görmek, bir harbin çıkma-siyle bir melikin diğer melik üzerine yürümesi yahut umum insanların helakine sebep olacak bir fitne ve şiddetin çıkmasiyle alimler arasında ihtilaf ve ıstırabın çıkmasına delalet eder. Bazan da o yerde adalet meydana.gelir.

Bir kimse gemiden dağa indiğini görse, Nuh Aleyhisselamın oğlunun hikayesine binaen o kimsenin helak olmasına yahut bütün insanlara muhalif hareket etmesine, nefsinin isteklerini yerine getirmede yalnız kalmasına delalet eder. Bazan dağdan vahşi hayvanlar, fareler ve pisliklerin yanına düştüğünü gören, isyana, fıska, fitne ve yaramazlığa gider. Bazan da bu rüya, günahları terk etmeye ve bidat-lardan temizlenmeye delalet eder. (Şayet bir mescide yahut çimenlik bir yere yahut Kur’an-ı Kerim alınacağı ya da cemaatla namaz kılınacak bir yere düşmüşse.)

Dağın göğe yükselerek insanların başları üzerinde olduğunu görmek, insanları kaplayacak bir korku ve şiddete delalet eder. Çünkü, Allah tarafından korkutmak ve günahkarları tehdit için Tur dağı Beni İsrail’in başına gölge gibi kaldırılmıştı.

Dağın yürümesi, bazı kere de taun hastalığına delalet eder.Rüyada dağın, köpük, kül ve toprak olması, dağın delalet ettiği kimse hakkında, gerek hayatı gerekse dininde hayır yoktur. Dağ üzerinde durduğunu gören kimse, büyük bir adama itimat eder ve onun, vasıtasiyle hayra, şerefe ve makama nail olur. Bir dağa mensup olduğunu gören de yine bir adama mensup olur. Dağı devirdiğini gören dağın büyüklüğü nisbetinde bir adamı helak eder. Bazıları da, ömrü biter demiştir.Kendisini dağdan attığını gören kimseye gelecek devlet ve saltanatında emri geçerli olur.

Bir kimse dağda olduğunu veya elinde kılıç, üzerinde zırh olduğu halde dağa çıktığını veya orada bir elbise giyinmiş olduğunu ya da kendisiyle beraber sultanın arkadaşının olduğunu görse, devlet ve nimete yahut hayır ve yüksekliğe nail olur. Dağa çıkmayı murad ettiğini gören kimse, kalbi katı ve himmetsiz birisine yaltaklık etmeyi arzu veya büyük bir işi murad eder.

Dağın yere battığını görmek, o yerin sultanı veya büyüklerinden birinin ölmesine delalet eder.Bir kimsenin rüyada alnında veya yanında dağ görmesi zekat vermemeye delalet eder. Bazan dağ, rüya sahibinin sultan tarafından düşeceği sıkıntı ve zahmete veya kendisinin pek çok sevdiği kimsesinden ayrılmasına delalet eder.

Eğer rüyada kendisine altın veya gümüş ile dağ vurulduğunu görse, o kimsenin cimriliğine veya altın ve gümüşten Allanın hakkını vermemeğe delalet eder. Kendisinin demirle dağlandığını görmesi, onun günah işlemesine delalet eder. Rüyada kendisinde eski veya yeni bir dağ nisam olduğunu gören kimse, saklanmış bir maldan dünyalığa erişir. Bir kimse rüyada ıstırap ve acı veren dağla bir insanı dağladığını görse, o insan o kimsenin kötü bir sözünden dolayı huzursuz olur. Veya o kimse, sultandan emin olur. Eğer dağ daire şeklinde ise, sultanın işlerinde sebat göstermesine delalet eder.

Rüyada damarlarından birisini veya dizini dağladığını gören kimsenin, kız çocuğu doğar. Veya bir kadınla evlenir. Ya da yabancı birisinden dolayı hanımına iftira eder. Bir kimse rüyada göğsünde iki dağ bulunduğunu görse halka iki sene valilik yapar. Dağ çocuk doğurmağa ve kişiye üzüntü ve acı verecek söze de delalet eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.