Rüyada Bulut Görmek

Rüyada Bulut Rüyada bulut, halkın hayat ve kurtuluşu olan İslama delalet eder. Bulut halkın hayatı kendisiyle devam eden su ve yağmuru yüklü bulunduğundan dolayı Allah-u Teala’nın (C.C.) rahmetine sebeptir. bazen bulut, kendisinde mevcut olan lütuf ve hikmete binaen, ilim, fıkıh ve hikmete delalet eder. bazen bulut, askerlere, halkın mahlukatın yaratılmasına vesile olan suyu yüklenmesinden dolayı arkadaşlara, bazen da yiyecek ve giyecek gibi su ile biten şeyi taşımasından dolayı deveye delalet eder. bazen da yer ve gökten başka yani rüzgar ile su üzerinde yürüyen gemilere, bazen hamile kadınlara veya yağmura delalet eder.Eğer bulut siyah olursa onunla beraber ses veya yıldırım bulunursa sultanın vergi almasına, işkence ve emirlerine delalet eder.

Bir kimse rüyada evinde bir bulut görse yahut odasında kendi üzerine bir bulut inse, eğer o kimse kafir ise, Müslüman olur. Mümin ise nimet ve hükme nail olur. Yahut çocuk istiyorsa hanımı hamile olur. Ya da karada kervan ve kafilesi, denizde gemisi varsa, onlar gelirler.Bulutların üstüne bindiğini gören kimse, saliha bir kadınla evlenir. Yahut arzu ve isteği varsa yolculuk ve seyahat eder ya da hacca gider. Kendisinde bu arzular olmayıp ilim talep ediyorsa, ilim ve hikmetle şöhret bulur. İlim de talep etmiyorsa, o kimse asker sevk eder. Yahut layık ise, izzet ve yüksekliğe erişir.

Bunlar da olmaz ise, kendisi sultana iltica etmiş kimselerden ve piyade sınıfından ise, sultan onu iyi ve makbul bir hayvana bindirir.Halkın suya muhtaç olduğu bir zamanda birbirini takip eden yağmur bulutlarının gelmesi, onlarda azaba dair bir işaret ve alamet yoksa, o yere halkın gelmesini beklediği bir emir gelir. Yahut oraya askerler gönderilir veya kafileler gelir.

Eğer bulutlar yere, evlere, harmanlara yahut ağaç ve nebatat üzerine düşse, sel ve yağmur çekirge veya serçe kuşlarının meydana çıkmasına delalet eder. Bununla beraber mezkûr bulutlarda katı ve şiddetli rüzgar, ateş, taş, yılan ve akrep gibi üzüntü ve kedere delalet eden hoşlanılmayacak şeyler var ise, o yer halkı aleyhinde meydana gelecek, onları yerlerinden çıkaracak yağmaya yahut yolculuklarında vefat eden bir takım kimselerin ölüm haberlerinin onlara gelmesine delalet eder. Ya da onlara yüklenecek güç tekliflere ve zimmete ya da onların nebatat, hububat ve maişetlerine zarar ve ziyan getirecek çekirgelere veya taun ve vebaya ya da onların arasında yayılacak ve ilan olunacak bid’at mezheplere delalet eder.

Bazı tabirciler, bulut kuvvetli melik, şefkat ve merhametli sultan veya alim ve hakim bir kimsedir, dediler. Bir kimse rüyada bulutlara karıştığını görse, vasfettiğimiz kavimden bir kimse ile arkadaşlık yapar. Bulutu yediğini gören kimse, bir adamdan helal mal ve hikmetli bir şeyle menfaatlenir.

Bulutları topladığım gören kimse, vasfedil-diği gibi bir adamdan hikmete nail olur. Buluta malik olduğunu gören kimse, hikmet ve mülke nail olur.Bir kimse rüyada buluta karışsa ve ondan bir şey almasa, o kimse alimler ile oturur, onlarla sohbet eder, onların ilimlerinden bir şey almaz. Buluta bindiğini gören kimsenin, işi ve şansı yüce, ilim ve hikmette kadri yüksek olur. Çocuğunun buluttan olduğunu görse, onun dünyası hikmettendir. Dünyasının bulut olduğunu görse, çalışma ve hayreti hikmetle olur.

Silahının buluttan olduğunu gören kimse, çok delil ve burhan ile uğraşır. Eğer rüyayı gören anlatılan tabirlere layık değil ise, mezkûr tabir onun çocuğu, reisi, arkadaşı veya benzeri hakkında meydana çıkar. Eğer bulut siyah olursa, büyüklükle beraber hikmet, mürüvvet ve sevinçtir. Bulutla beraber sıkıntı ve korku varsa o kimseye hakim ve kuvvetli bir adam tarafından korku ve sıkıntı erişir.Bulut üzerine bir ev yaptığını görse, o kimse hikmet ve yükseklikle beraber helalinden dünyalığına nail olur.

Bulut üzerine bir köşk yapsa, istifade edeceği bir hikmet sebebiyle günahlarından kaçınır. Hayırlara ve cennette köşklere nail olur. Elinde yağmur yağan bulut olduğunu görse, yine hikmete nail olur. Lisanından hikmetli söz çıkar. Kendisinin bulut olduğunu görse ve halka yağmur yağdırsa kendisi mala nail olur, halk da onun malından istifade eder.

Bulutun yükseldiğini ve üzerine altın yağdırdığını görse, o kimse hikmetli bir adamdan dünya işlerine ait terbiye öğrenir. Yağmur olmayan bulutu görmek, valiliğe layık olan kimse için, insaf ve adaletsiz bir vali olduğuna delalet eder. Ticaretçi olan kimse için satacağı veya zimmetinde olacağı bir şeyde hakka riayetsizlik eder. alim ise, ilminde kıskanç olur. Sanatkar ise, sanatını devamlı ve kuvvetli yapar.Bulut, halk üzerine fazilet ve meziyetleri olan ve halka daima varit olan sultanlardır.

Rüyada gökten bir bulutun indiğini genişleyerek her tarafa yağmur yağdırdığını görse, imam veya halife olan zat, o yere adaletli bir kimseyi vali tayin eder. Eğer bulut siyah olur veya yağmur yağdırırsa, vali adaletli olur. Eğer beyaz olup yağmur yağdırırsa vali adil ve mübarek olur.Bazı tabirciler eğer bulutu vaktinde görürse, o kimse hayır, bereket, nimet ve mala nail olur, dediler. Bulutu, vaktinde ve yağmur yağdırdığı halde görse, Allah-u Teala Hazretleri (C.C.) o şehirde rızkı geniş eder.

Eğer halk kıtlık halinde iseler, Allah-u Teala (C.C.) onlara rızkı geniş eder ve kıtlığı kaldırır. Yağmursuz siyah bir bulut görse, o kimse menfaata nail olur.bazen bulut şiddetli soğuğa veya mahzunluğa delalet eder. Mevsimsiz kırmızı bulut görse, o şehire veya mahalle halkına bir sıkıntı, fitne veya bir hastalık isabet eder.

Eğer göğü yerden gökyüzüne kalktı ve şehir üzerine gölge ettiğini görse, hayır ve berekete delalet eder. Rüyayı gören yolculuk yapmak istiyorsa onun isteği yerine gelir yolculuğundan salimen döner. Eğer neşesiz ise, sevinçten arzu ettiği şeye erişir. Sultanın emri ile bir kavimle muharebe halinde ise zafer bulur. Bulutu karanlık olarak görse, üzüntü ve kedere düşer. Onun üzerine bütün işleri mübarek olur.Rüyada görülen beyaz bulut, iyi amele delalet eder. Yeryüzünden göğe doğru yükseldiğini gördüğü bulut, yolculuğa delalet eder.

Yolculukta bulunan kimse hakkında, onun yolculuğundan dönmesine ve gizli şeylerin meydana çıkmasına delalet eder. Kırmızı bulut, işsizliğe, karanlık bulut üzüntü ve kedere, siyah bulut şiddetli soğuğa yahut üzüntüye, bazen da kırmızı bulut, o şehre girecek askere ve hilelere delalet eder. »Bir kimse rüyada buluttan bir şey aldığını görse, ilim ve hikmetten büyük bir şeye erişir. Yahut ziraat ve arazisi fazla olur.

Buluta bindiğini yahut bulut üzerinde yürüdüğünü görse, o kimse bütün hikmetleri idrak eder.Bulutun kendisini karşıladığını gören kimse, iyi amele, adalete, sevinmeye her türlü üzüntü ve kederden kurtulup rahata kavuşmaya delalet eder. Rüya sahibi fesatçı kimse ise, o kimseye erişecek azaba delalet eder.

Bir kimsenin rüyada bulutun güneşi örttüğünü görmesi, melike isabet edecek kahır ve hastalığa veya saltanatından azledilece-ğine delalet eder. Cafer-i Sadık, bir kimse kendi gömleğini buluttan olarak görse, Allah (C.C.)’m nimeti o kimseyi kaplar, dedi.Bulut üzüntü, sıkıntı ve korkuların gitmesine, iyiliklerin meydana çıkmasına delalet eder. Çünkü bulutlar sulama vaktinde veliler için sıcaklık ve hararetten korumakta nebiler için meydana çıkan hallerdendir. bazen da bulut «Görmedin nü şu hakikati ki Allah (C. C.) bulutları (dilediği yere) sürüyor. Sonra aralarında bir imtizaç hasil ediyor.» (*) ayet-i kerîmesinin işareti ile ülfet ve sevgiye delalet eder.(*) Sûre-i al-i İmran, ayet: 161.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.