Rüyada Yol Görmek

Rüyada Yol Rüyada yol ve cadde görmek; doğru yol, hidayet, hayırlı bir iş ve adil bir hakimle yorumlanır. Büyük ve umumi cadde, selamet ve hidayettir. Eğri büğrü, bozuk yollar; bid’at, küfür ve dalalettir. Caddede kolaylıkla yürüdüğünü gören, tevbekar olup, hidayet bulur. Müşkülat (zahmet) çekerek yürüdüğünü gören, doğru yola davet olunur ama, buna icabet etmez. Caddeden küçük ve eğri bir yola geçen, İslamdan ayrılır. Küçük ve bozuk bir yoldan caddeye çıkan, dalaletten (dinde sapıklıktan) kurtulur. Doğruyu bulur.İki tarafı büyük ağaçlarla çevrilmiş bir cadde gören yahut burada yürüyen, İslam alimlerinin himayesinde olup hidayet bulur. Caddenin kenarındaki ağaçlardan birinin devrilmesi veya kuruması, bir İslam aliminin vefatına işarettir. Bu ağaçlardan bir veya birkaç dal koparan, bir alimin ilminden istifade eder.
Fakat, başka bir rivayete göre rüya sahibi, ulemadan (alimlerden) birine zarar verir. Caddenin kenarına ağaç diken, istikbalde alim olacak bir evlat yetiştirir. Cadde kenarındaki ağaçları sulamak, onları temizlemek; ulemanın hizmetinde bulunmak ve onlarla sohbet etmektir. Bu ağaçları temiz, taze ve yapraklı görmek; o mahalde yaşayan ulemanın itibar ve kadrini ifade eder. Ağaçların, kurumuş solmuş, tozlanmış olması ise, o civar halkının alimlere değer vermediklerine işarettir.Cadde kenarındaki dikenli çalı; ilmine uygun davranmayan, halkı bid’ate düşüren alimlerin temsilcisidir. Dikenli bir çalının, büyük ve güzel bir ağaç haline geldiğini görmek; dalaletteki birinin İslama dönüp sünnete tabi olacağına delalettir.Abdulgani’en Nablusi buyurmuştur ki: Yol; şeriatin temsilcisidir. Muhtelif yollar; bid’ate, dinde bozgunculuğa işarettir. Rüyasında yolun dışında yürüdüğünü gören, dalalete düşer.
Yolda eşkıya ile karşılaşıp eşyasını çaldırdığını gören; bir dostunun zararına uğrar. Taşlık bir yolun, hükümdar veya hükumet tarafından açılması, düzeltilmesi, adaletle tabir olunur. Düzgün, doğru bir yol ve cadde; Kitabullah, sünnet, kamil bir şeyh ve ilmiyle hareket eden alim demektir. Böyle bir cadde üzerinde bulunduğunu gören; tevbekar olup halini düzeltir. Kafirse, müslüman olur. Değişik yollar görmek; şaşkınlık ve karışıklıkla yorumlanır. Birbirine benzer yollar görmek; dalalet, bid’at, küfür ve günah ile ifade edilir.Bazı tabirciler bu rüyayı; san’at, meslek, helal kazanç, doğruluk ve buna bağlı olarak selametle yorumlamışlardır. Ayrıca herkesin geçeceği ölüm yolu olduğunu beyan etmişlerdir. Bir kavle göre yol; düzgün ve zahmetli oluşuna göre, iyi ve kötü eser yahut iyi ve kötü zevcedir.Denizde yol bulup gittiğini gören, sıkıntıdan kurtulur. Yolda dosdoğru ilerlediğini gören dindarsa; rızaya, dünyaya meyilli ise, büyük ticarete nail olur. (Ayrıca Bkz. Yürümek)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.