Rüyada Su tabiri Görmek

Rüyada Su tabiri Rüyada su görmek, hoş bir hayata ve güzel bir rızka delalet eder.Bir kimsenin rüyada suyu evinde görmesi, saadete, toplu mala ve ganimete, fazla hayra ve: «O, sudan bir beşer yaratıp da onu soy sop yapandır. Rabbin (her şeye) kemaliyle kadirdir.» (Sure-i Furkan, ayet 54) mealindeki ayet işaretince evlenmeye delalet eder.Suyu çok temiz görmesi, fiatların ve rızıkların ucuzluk ve bolluğuna ve adaletin yayümasma delalet eder.Suyu emmek geçimce sıkıntı ve zahmete ve sudan içmek düşmandan selamete ve içen kimse için Ucuzluk seneye delalet eder.

Bir kimsenin rüyada suyu uyanıkken içtiğinden daha fazla içtiğini görmesi, o kimsenin rüyada bir kadehten su içtiğini ve doymadığını görmesi, o kimsenin hanımının kendisinden kaçmasına delalet eder.Birkimsenin rüyada elini su üzerine koyması o kimsenin mal aktarıp karıştırmasına delalet eder.İbn-i Şirin (R.A.): Rüyada su görmek: «Eğer onlar o yol üzerinde dosdoğru gitselerdi elbette onlara bol su içirirdik» (Sure-i Cin, ayet 16) mealindeki ayet işaretince dince fesada ve: «Şüphesiz Allah sizi bir ırmakla imtihan edicidir» (Sure-i Bakara, ayet 249) mealindeki ayet işaretince de belaya delalet eder, dedi.

Bir kimsenin kendisine bir kadeh içinde su verildiğini görmesi, çocuğa delalet eder.Kadeh içinde bulunan safi suyu içtiğini gören kimse, çocuk ve hanımından hayra erişir. Çünkü cam kadınların cevherindendir. Onun içindeki su ise, ana karmndaki çocuktur.Sıcak su içtiğini gören kimseye, şiddetli bir üzüntü isabet eder.Safi bir suya atladığını gören kimse, çabucak sevince erişir.Bir kimsenin kendisini su içinde görmesi, fitne, bela ve kedere delalet eder.Bir kimsenin kendi ev içinde safi su bulunan bir küpü olduğunu görmesi, varis olduğu bir mala delalet eder.

Su İstediğini gören kimse, insanlar arasında yalan söylemek suretiyle, dedikoduculuk yapar.Akıntısı olmayan su, hapse delalet eder. Bundan dolayı bir kimsenin rüyada akıntısı olmayan bir suya düştüğünü görmesi, o kimsenin hapse, üzüntü ve kedere düşmesine delalet eder. Bazı tabirciler, birikip duran su, tabirce akan sudan daha zayıftır, dediler.Kokmuş su sıkıntılı ve zahmetli geçime ve eksikliğe delalet eder. Acı su, acı bir geçime delalet eder.Rüyada fazla sıcak olan suyun gündüzün kullanılması azap ve şiddettir. Geceleyin kullanmak ise, cin tayfasının feryad etmesidir.Tuzlu su, maişetçe meşakkattir. Bulanık ve kokmuş su, haram maldır. Siyah su görmek, rüya sahibimn bulunduğu evin harap olmasına delalet eder.

Eğer siyah suyu içerse, o kimsenin gözünden korkulur. Sarı su, hastalıktır.Bir kimsenin rüyada melikin suyunu acı ve tuzlu olduğunu veya yere batıp kaybolduğunu görmesi, o melikin, hamd ve şükrü terketme-sine ve hayrı menettiğinden dolayı Allah (C.C.)’ın ona üısan ettiği nimeti tağyir etmesine delalet eder.Bulanık sular güçlüğe, çetinlik ve meşakkata delalet eder.Bir kimse rüyada deniz suyu içtiğini ve suyun bulanık olduğunu görse, o kimseye melik tarafından üzüntü ve keder erişir.Bulanık suyun rüya sahibinin herhangi bir yerine akması veya bir insanın onu içmesi, içen ve rüyayı gören kimse için; eğer bütün insanlar içmişlerse onların hepsi için, hastalığa yakalanmalarına delalet eder. Bazı tabirciler bulanık su, zalim bir sultandır, dediler.

Rüyada bulanık suda guslettiğini ve ondan çıktığını gören kimse, sıkıntı içinde ise halas olur, hasta ise Allah (C.C.) şifa bahşeder, eğer hapis ise, — su temizlendikten sonra — kurtulur. Tuzlu su kederdir.Rüyada kuyudan siyah su çıkarılması rüya sahibinin evleneceği hayırsız bir kadına delalet eder.Deniz veya nehirde su üzerinde yürüdüğünü gören kimsenin, takva ve hikmete delalet eden sözü de varsa imanının kuvvetli olmasına delalet eder. Eğer bu gibi sözler söylemiyorsa, o kimsenin şek ve şüphe ettiği bir şeyde yakîn getirmesine delalet eder. Bazı tabirciler bu rüyanın sahibi, yolun tehlikeli olmasıyla beraber Allah (C.C.)’a tevekkül ederek yola çıkar, dediler.

Bazı tabirciler, su üzerinde yürüdüğünü gören kimse, bir tehlikeye düşer. Eğer sudan çıkarsa ihtiyaçlarının hepsi hasıl olur.Rüyada derin bir suya düşüp içme daldığım ve derinliğine kavuşamadığım gören kimse, çokça dünyalığa erişir ve bununla zengin olur. Çünkü dünya derin bir denizdir. Bazı tabirciler de, o kimse büyük bir adamın hizmetinde bulunur, dediler.Eğer suya düşen kimseye nehir galip gelirse, o kimse şiddetli bir hastalığa yakalanır. Suda boğulacak olsa, o kimse yakalandığı hastalıktan ölür. Bazı tabirciler de rüyada suya düştüğünü gören kimse, sevinç ve nimete nail olur, dediler.

Rüyada safi ve berrak bir suya baktığını ve orada yüzünü güzel bir şekilde gördüğünü gören kimse, ailesi, komşusu ve dostları hakkında iyilik eder.Safi bir suya malik olduğunu görse, çok hayra erişir.Kab içerisine su döktüğünü gören kimse, bir kadına nafaka verir. Eğer suyu kendisiyle istifade edilmeyen bir yere dökerse, döktüğü suyun miktarınca mal zayi eder.Galip gelen su, o suyun kudret ve kuvveti nisbetince üzüntü, keder ve fitnedir.Bir kimse rüyada bir şehir veya bir köye suyun fazlaca geldiğini ve haddini tecavüz ederek evlere girdiğini ve hane halkının boğulacak bir duruma geldiğini görse, o şehir ve köyde fitne ve ihtilaf meydana gelir ve şerli kimseler helak olur. Eğer suyu kendi evinin bacası üzerinde görse, o kimseye çabucak bir keder veya sultan tarafından devamlı bir bela isabet eder.

Tatlı su, helal rızka kalb ve ilmin güzelliğine ve: «Her diri seyide sudan yarattığımızı, o küfür ve inkar edenler görmediler mi?» (Sure-i Enbiya, ayet 30) mealindeki ayet işaretince ölüme yaklaşan bir hasta için yeniden hayata delalet eder.Bazan su, bekar erkek için, hamma, bekar kız için de kocaya delalet eder. Eğer suyu helal bir kabdan içerse nikah sahih olur. Eğer haram bir kabdan içerse nikah bozulur.Bazan da su içmek fakirlerin içecekleri ve cömert kimselerin aralarında alıp – verdikleri şeye delalet eder.Bir kimse susadığını ve su içtiğini görse, o kimsenin ekini hayat bulur ve kalbi hidayette olur. Fakirliği giderek zengin olur. Aile ve çoluk çocuğu ile bir araya gelir.

Su ile kendisine zarar gelmeyecek bir vakitte guslettiğini gören kimse, borcunu öder.Tatlı suyun tuzlu olduğunu gören kimse, dininden irtidad eder veya sapıklığa düşer, yahut onun işleri müşkül duruma girer.Bir kab içine su koyduğunu görse, o kimsenin hanımı ölür.Eksik olması gereken zamanda suyun çok görülmesi veya çok olması gereken zamanda noksan görülmesi, zulme, suça, kıtlığa ve ihtilafa düşmeye delalet eder.Safi sular ağrılı gözün iyileşmesine delalet eder.Bir yere suyun akması üzüntü ve kederdir.Yeşil su uzunca devam eden bir hastalıktır. Bazı tabirciler yeşil su sıkıntılı ve zahmetli bir geçimdir, dediler. Rüyada siyah su içen kimse köt olur.Bir kimsenin rüyada su emmesi o kimsenin geçiminin durgunluğuna delalet eder.

Rüyada üzerine hatırına gelmediği bir yerden sıcak su akıtıldığını gören kimse, hapsedilir veya hastalanır yahut o suyun sıcaklığı miktarınca ona üzüntü ve keder ya da cin tayfası tarafmdan feryad erişir.Rüyada elbise veya cübbesinin su ile ıslandığını gören kimse, seferde ikamet eder veya arzu ettiği bir şeyden menedilir. Maksadı tamamlanmaz.Rüyada suyu kabıyla yüklendiğini gören kimse, fakirse mal kazanır. Eğer zengin ve bekar ise, evlenir. Eğer evli ise, hanımı ondan hamile kalır.Bir kimsenin rüyada bir adam veya bir elbise yahut içine su konulması ve yüklenmesi mümkün olmayan bir kabdaki suyu yüklendiğini görmesi, mal ve durum ve yaşantısı ile gururlanmaya, kase içinde su verildiğini gören kimsenin hamile bir hanımı olsa ve kaselerden birisi düşüp kırılsa, o kimsenin hanımı ölür. Eğer su aksa o kadeh kı-rılmasa çocuğu ölür, hanımı kurtulur.

Bekar olan bir kimse, bardak veya kaseden su içtiğini görse, evlenir.Bir kuyudan su çıkardığını, kırba veya testi gibi şeylere su boşalttığını gören kimse, bir kadınla nikahlanır.Rüyada soğuk su ile gusletmek, tevbeye ve hastalıktan şifa bulmaya, hapisten çıkmaya, borcunu ödemeye ve korkudan emin olmaya delalet eder.Rüyada bir kuyudan su çıkardığını gören kimse, hilekarlıkla mal elde eder. Bir kimse su çıkardığını ve onunla bahçe ve bostan veya ekin suvardığını görse, o kimsenin bir kadın tarafından eline mal geçer. Eğer, bostan meyve ve ekin de başak verse, o kimsenin o kadından bir çocuğu olur.Rüyada bostan ve tarla sulamak, rüya sahibinin hanımıyla cinsî münasebette bulunmasına delalet eder.

One thought on “Rüyada Su tabiri Görmek

  1. Benim nişanlım beni suda kaybolduğumu görmüş ve ben ona ilk önce burdan başka hiç bir yerden gecemezmişiz ve ben suya giriyorum ve su da kayboldum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.