Rüyada Söz Görmek

Rüyada Söz Rüyada bir kimseye muhtelif dillerde konuşan bir adam gelse, Süleyman (A.S.)’ın kıssasına binaen o kimsenin büyük bir mülke nail olacağma delalet eder. Ölülerin kapalı olarak konuşmalarının tabiri de böyledir.Rüyada her türlü kuşun rüya sahibine söz söylemesi rüya sahibinin büyük bir mülke ilim ve fıkıh’a nail olmakla müjdelenmeye delalet eder.Bir kimse rüyada erkek veya dişi bir deve veya bir koç ya da hayvanlardan birisinin kendisiyle konuştuğunu ve «ben bir rüya gördümu dediğini ve bu rüyayı tam anlatamadığını görse, o kimse için harp, düşmanlık veya tehlike vaki olmasma yahut onun mülkünün gitmesine delalet eder.Rüyada bir köpeğin veya parsın yahut bir boğanın kendisine «ben bir rüya gördüm» dediğini gören kimse, hakkında bir ganimet veya bir fayda ve sevinçle müjdeye delalet eder.

Kuşların hepsinin konuşmaları makbuldür.Bir kimse rüyada bir kuşun kendisiyle söz söylendiğini görse, o kimsenin makam ve şansı yücelir.Rüyada bir yılanın kendisine güzel bir söz söylediğini gören kimse, bir düşmanından hayır ve sevince erişir. Bu durumdan halk da taaccüp eder.Bir hayvanın kendisiyle konuştuğunu gören kimse, «O söz (ün manası) kendilerinin aleyhinde (tahakkuk edip) vuku (zuhur)a geldiği zaman yerden bunlar için bir dabbe çıkarırız ki, bu onlara insanların ayetlerimizi kati bir kanaat beslemezler idiğini başlarına kakarak) söyler.» (Sure-i Nemi, ayet 82)Bir kimse rüyada kendi başının veya burnunun kendisine söz söylediğini görse, o azaya nisbet edilen kimsenin fakir olmasına veya şiddetli musibet erişmesine delalet eder.

Eğer kendisine bir ağaç söylese veya rüyayı görenin haline uygun şeylerden bir şey söylese, rüya sahibinin ondan halkın şaşıp kalacakları Tair hususa nail olmasına delalet eder.Rüyada küçük çocuğun konuşması rüya sahibine ne şekilde ko-nuşduysa, o söz hak ve doğrudur.Bazan da rüyada küçük çocuğun konuştuğunu duymak, mahzurlu bir iş yapmaya delalet eder. Eğer rüya sahibi hayırlı bir kimse ise, insanlar ondan ummadıkları garip şeylere muttali olurlar, veya rüya sahibi garip bir hizmette bulunur. Ya da bir hadiseye vakıf olur. Yahut bu hadiseyi bulunduğu şehrinde işitir.

Cansız şeylerin konuşması, sulh nasihat ve mev’izedir. Hayvanın konuşması bazan da azaptır.Ağacın konuşması, şanının yüce oluşuna, ölülerin konuşması fitneye, azalarm konuşması çoluk – çocuktan gelecek şiddet, mihnet ve günah kazanmaktır.Piyes ve sinema oynatmakta onların diliyle söz söylemek, cinleri çağırmaya ve cinlerin diliyle konuşmaya, fitne ve şer çıkarmaya delalet eder.Rüyada her şeyin konuşması, eğer Allah (C.C.)’m kitabına, Re-sulullah (S.A.V.)’ın sünnetine uygun ya da makul olursa, o söz makbuldür ve tevil etmeye gerek yoktur. Dinleyen hakkında hayır olup, ona uymak gerekli olur. Allah (C.C.)’ın kitabına veya Resulullah (S.A.V.)’ın sünnetine muhalif olan her söz mahzurlu ve makbul değildir ve onu dinleyenin sakınması gerekir.

Bir kimseye rüyada azasından bir uzvun bir şey söylemesi, o kimsenin çoluk – çocuk veya ortağı yahut akrabası tarafından ona yapılacak nasihata delalet eder. Ve o kimsenin o öğüdünü dinlemek ve kabul etmek gerekir. Çünkü azalar kıyamet gününde Allah (C.C.) katında kişinin dünyada işlediği fiillerden inkar ettiği şeye şahidlik ederler.Hayvanın konuşması anlayışa ve dostların sohbetine gönül bağlamaya ve ibadet ehli kimselerle uyuşmaya ve ibadet ehlinin dışından alaka kesmeye delalet eder.Duvarın konuşması ayrılıkla korkutmaya ve eserlere alışmaya delalet eder. Çünkü mümin İslam eserleriyle sanki konuşur.Ağacın konuşması münakaşa ve düşmanlığa delalet eder.

Bazan da bu rüya sahibinin kadrinin yüce olmasına delalet eder. Çünkü ağacın konuşması, Resulullah (S.A.V.)’ın mucizelerindendir. Veya ağacın konuşması, Cenab-ı Hakkın Musa (A.S.)’ya ağaçtan hitap etmesine binaen rüya sahibinin mezhebinin selamette olduğuna ve hidayete erişmesine delalet eder.Rüyada düşmanın konuşması ayrılığın son bulmasına delalet eder. Rüyada onlardan ilk önce söz söyleyen uyanıkken diğerinden sonra konuşur veya gördüğü gibi çıkar.Bir kimse rüyada gayıptan emir, nehiy, ihtar ve müjde gibi bir söz işitse, o söz tevil edilmeden işitildiği gibi çıkar.

Allah (C.C.)’ın kıyamet günündeki kelam-i sübhanîsini rüyada bir kuluna söylemesi, izzet ve rütbesinin yükselmesine, işleriyle ilgili memurlara yaklaşmaya ve salih amel ve güzel bir ahlaka milliyetine delalet eder.Cenab-ı Hakkm kıyamet günündeki Kelam-ı Sübhanîsini kullarına söylemesi, adalet ve insafa; melikin ikram ve in’am etmekte tabaa-sına iltifat etmesine delalet eder. Eğer rüya sahibi halkdan ilişkisini kesmiş ise, onun dünyadan ilişkisini kesmeye ve sırf ahirete yönelmesine delalet eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.