Rüyada Mühür Görmek

Rüyada Mühür Rüyada görülen mühür, emin olmak, sultan, zevce ve çocuktur. Mühürün cevher ve kıymeti nisbetince bir ameldir. Mühür ve yüzük cariyeye delalet eder. Hanımı hamile olan bir kimse rüyada altından bir mühür görse, erkek bir çocuğu olur. Sultan için yüzük, onun mülküne, kaşı da, emrinin geçerliliğine, yüzükte olan nakıştan sultanın muradına delalet eder.Yüzüğünün taşının düştüğünü gören kimsenin çocuğu ölür yahut malından bir şeyi kaybeder. Yüzüğün kırılması, hanımının boşanmasına delalet eder.

Yüzük, bir ev veya bir hayvanı satın almaya yahut bir velayete delalet eder. Rüyada görülen yüzük eğer altından olursa erkek için zillet ve meskenettir.Demirden bir yüzük taktığını gören kimse, zorluk ve meşakkat-tan sonra hayra nail olur. Yüzük altından ve kaşı da varsa bu rüya iyi ve hoştur. Yüzüğün kaşı olmazsa, kendisinde menfaati olmayan işlere delalet eder.Boynuz ve fil kemiğinden olan yüzükler kadınlar için iyi ve makbuldür.

Bir kimse gümüşten bir yüzük takındığını ve hükmünü, mu-rad ettiği şekilde yerine getirdiğini ve yaptığını görse o kimse saltanata erişir. Çünkü Süleyman (A.S.)’ın Allah tarafından kendisine verilen mülkte tasarrufu, insanları ve cinleri emri altında mührüyle çalıştırırdı.Haşimoğullarından olan kimsenin rüyada halifenin mührünü takındığını görmesi velayete nail olmasına delalet eder.Eğer vali veya amir olursa ve babası da varsa babası ölür ve kendisi babasının yerine geçer. Eğer babası yoksa, işleri arzu etmediği bir şekle dönüşür.Rüyada mühür bulduğunu gören kimse, arab olmayan bir kimseden eline mal geçer, yahut bir çocuğu dünyaya gelir.

Yahut saliha bir kadını nikah eder. Ya da bir cariye satın alır.Yüzüğünün kaşının sallandığım gören kimse mevkiinden alınır. Vali olan bir kimse yüzüğünün çıkarıldığını görse işinden alınır, yahut mülkü elinden gider, ya da hanımını boşar. Kadın için bu rüya, kocasının yahut kendisinin çok yakını olan bir kimsenin ölümüne delalet eder. Bazıları da, rüyada insanın yüzük takınması, bukağıya vurulmasına delalet eder, dediler.Bir kimse yüzüğünün halkasının kırılıp düştüğünü ve kaşının kaldığını görse, saltanatı gider ve şöhreti kalır.

Eğer yüzüğünün dar olduğunu görse, zulümkar bir kadından müsterih olur. Yahut kendisinde çetinlik ve meşakkat olan bir şeye malik olur. Eğer rüyada emanet yüzük alsa, o kimse devamı olmayan bir şeye malik olur. İşlemeli bir yüzük bulduğunu gören kimse, ev, hayvan, hanım ve cariye gibi asla malik olmadığı bir şeye nail olur.Yüzüklerin sokakta satıldığını görse, o kimse halkın reislerinin evini mülkünü satın alır. Gökten yağmur gibi mühürler yağdığını görse, o senede çok erkek çocuklar dünyaya gelir. Bekar olan kimse rüyada yüzük takındığını görse, zengin bir kızla evlenir.Yüzük altın olursa alacağı hanım malı gitmiş bir hanımdır.Rüyada serçe parmağına yüzüğü taksa, sonra ondan çıkarıp ya-nındakine, sonra ondan da çıkarıp orta parmağa taksa, o kimse hanımına kavatlık yapar.

Kendi serçe parmağında olan yüzüğünü bir kere yanındaki parmakta, diğer kere de orta parmakta olduğunu görse kendisi bir şey istemeksizin hanımının kendisine hainlik yapmasına delalet eder.Yüzüğünü gümüş paralar, yahut un veya susam karşlığmda sattığını görse, güzel sözlü ve zengin olan hanımından ayrılır.Yüzüğün kaşı çocuktur. Eğer kaş mücevherden olursa tabir makam ve para ile saltanat ve devlete, çok mala, şöhrete, izzet ve şerefe delalet eder. Kaş zebercedden olursa rüyayı gören de sultan ise o sultanın şecaatlı, heybetli, kuvvetli bir sultan olduğuna delalet eder. Yüzüğün kaşı boncuktan olursa, saltanatın zayıf olduğuna delalet eder.

Kaşın yeşil yakuttan olduğunu gören kimsenin, mümin, alim, zeki ve anlayışlı bir çocuğu dünyaya gelir. Ağaç parçasından yüzük, münafık bir kadındır.Bir kadına rüyada yüzük verilse, o kadın evlenir. Evli ise doğurur. Kadının ıüyada gördüğü altmdan yüzük, eğer kocayla tabir edilirse, mala delalet ederse, mal ve elbise vs. gibi şeylerden dolayı şereflenir. O kadın kocasından ferahlık ve sevinç görür. Eğer çocuğa delalet ederse, o çocuk aziz ve şerefli olur.Rüyada erkeklerden biri altın yüzük takındığını görse, sultan o kimseye bukağı vurur. Yahut sultan tarafından o kimseye korku yahut zillet erişir, ya da bir insan onun çocuğuna, hanımına yahut ticaretine kızar.

Bazıları da, o kimse bir yüzüğe sahip olduğunu görse, güzel bir kadın ve hayra nail olur. Yahut kendisini sevindirecek bir haber işitir. Yüzük takıp kaşını avucunun içinde tuttuğunu görse, fışkını aşikare işleyen kimselerden ise Lut kavminin amelini işler. Fasıklığını aşikare yapanlardan değilse, Resulullahın sünnetine uyan kimse olur.Bir kimse rüyada iki kaşı olan bir yüzüğü taktığını, kaşın birisi avucun içinde diğeri de avucunun üstünde olduğunu bunlardan her birinin nakısı diğerine muhalif olursa o kimse zahir ve batını velayetlere nail olur. Akikten yüzük takındığını görenin fakirliği gider. Rüyada melikten yüzük almak, oturulacak bir eve yahut nail olunacak gümüşe, yahut da evlenecek bir hanıma delalet eder.

Mezkur yüzüğün kaşı hanımın yüzüdür.Allah Teala’dari yüzük almak zahid ve abid kul için kötü ölümle ölmekten emin olmasma delalet eder. Peygamberimiz (S.A.V.) den veya alim bir kimseden gümüş yüzüğü almak, ilme nail olmaya müjdedir. Eğer alman yüzük altından olursa, onda asla hayır yoktur. Yine yüzüğün demirden olmasında da hayır yoktur. Çünkü demir Cehennem ehlinin bezeğidir. Bakırda da hayır yoktur.Bakırm Arapça lafzı olan «nahs» kelimesinde şum ve yaramazlık manası vardır. Dövme yüzükler daima hayırlıdır.Dışı kabartılmış ve içi doldurulmuş yüzükler hile ve aldatmaya delalet eder. Çünkü onlarda gizli bir şey vardır. Yahut büyük bir şeyi veya çok menfaati istemeye delalet eder. Çünkü onların kıymeti, tartılarından daha büyüktür. Kalay yüzük, kendisinde zayıf olan bir kuvvettir. Meliklerden birisinin rüyada Hz. Süleyman (A.S.)’ın yüzüğünü görmesi, memleketinin genişlemesine, şehirler fethetmesine, maksat ve arzusuna kavuşmasına delalet eder. Eğer bu rüyayı gören cinnileri çağıran ve hizmet ettirenlerden olursa, o kimse geniş bir rızıkla rızık-lanır.

Bir kimse rüyada kendi mühürünü kavmine gönderdiğini ve kavminin mühürü reddettiğini görse, o kimse kavmine hitabet eder, kavmi ise onun sözünü reddeder.Bir kimse yüzüğünün şiddetlice çıkarıldığını görse o kimsenin devleti yahut yüzüğün nispet edildiği şey ondan gider. Yüzüğünün kaybolduğunu gören kimse malik olduğu şeyde kötü gördüğü bir şey meydana gelir ve ona sabfr eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.