Rüyada Kuran-ı kerim tabiri Görmek

Rüyada Kuran-ı kerim tabiri Rüyada Kur’an ayetlerini Kur’anın üzerinde okumak, emir, nehiy, şeref, sevinç ve yardıma delalet eder.Denilmiştir ki, bir kimse rüyada Kur’an-ı Kerimi mushafsız olarak aşikare okuduğunu görse, o kimsenin davasında haklı olduğunu ve üzerinde olan emaneti eda eden, iyilikle emir ve kötülükten nehyeden birisi olduğuna delalet eder.Rüyada Kur’an-ı Kerimden kendisine bir şey verildiğini ve elinde Kur’an-ı Kerimden bir ayet olduğunu gören kimse, o ayet ve Kur’anda olan şeyi hafızasmda tutsun.Eğer o ayet ve sebeb-i nüzulü rahmet veya müjde hakkında ve o kimse de o vasiyet gereğince amel eder ise Allah (C.C.) tarafmdan menfaat müşahede edeceğine delalet eder.

Eğer ayetin nüzulü azab hakkında ise, o kimsenin işlediği bir günahtan dolayı göreceği ceza ve azapla korkutulmasına delalet eder. Eğer ayetin nüzulü, geçmiş ümmetlerin durumlarını anlatan kıssalar hakkında ise, rüya sahibi için öğüt ve ibrettir.Bir kimse rüyada Kur’an okuduğunu ve manasmı anladığım görse, o şahsın akıllı birisi olduğuna ve Allah (C.C.)’ın ona akıl ve zeka verdiğine delalet eder.Bir şahıs rüyada kendisme Kur’an okunduğunu, hayır ve hikmet telkin edildiği halde bunları kabul etmediğini görse, o kimsenin sultan tarafmdan giriftar olacağı eza veya hak tarafmdan düşeceği azaba delalet eder.

Cahil bir şahıs rüyada Kur’an okuduğunu görse, ölür.Çıplak olarak Kur’an okuduğunu gören kimsenin, nefsinin isteklerine uyduğuna delalet eder. Kur’an-ı yediğini gören kimsenin, Kur’an okumak va-sıtasıyle geçindiğine delalet eder. Kur’anı hatim ettiğini gören kimse için Allah (C.C.) katında sevab kazanacağına, arzu ve temenni ettiği şeye nail olacağına delalet eder.Bir Yahudi, rüyada Kur’an okuduğunu görse, onun hakkında dünyalığı için ona va’z ve öğüttür. Kur’an’ın azap ayeti ona dünyaca olan azap, nimet ayeti ise, dünyaca olan nimettir. ‘Kur’an’ın kıssaları da dünyaca ibrettir. Kafirin rüyada Kur’an okuması onun imanlı olduğuna delalet etmez. Ancak, bu rüyası Kur’andan okuduğu azap ve rahmet ayetinin ifadesince o kafirin reisi bulunan kimsenin ona yapacağı muamelesiyle tabir edilir.

Kur’an’ı testi, saksı veya sedef gibi şeyler üzerine yazdığını gören kinişe zındıktır.Bazı tabirciler, Kur’an okumak, ihtiyaçlarını görmeye ve sefalı olduğuna delalet eder, dediler.Bir kimse, rüyada bir kavmi çıplak oldukları halde Kur’an okuyorlar görse, o kavmin sırf nefis ve hevaları arzusunda bulunduklarına delalet eder.Rüyada Kur’an-ı Kerim üzerine yazı yazdığını gören kimse_. Kur’an-ı kendi görüşüyle tefsir eder. Hafız olmayan bir kimse Kur’an-ı ezberlediğini görse, mülke nail olur.

Kur’an dinlediğini gören kimsenin devlet ve saltanatı kuvvetli ve güzel bir sonuca erişir. Hilekarların hilelerinden de mahfuz kalır.Rüyada yerini bilmediği bir ayet okuduğunu veya okuduğu yeri bilmediğini gören kimse, eğer hasta ise: «Müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir.» (Sûre-i Yunus, ayet 57) mealindeki ayetin işaretince Allah (C.C.) ona şifa ve afiyet ihsan eder.Kur’an-ı diliyle yaladığını gören kimse, bir günah işler. Rüyada Kur’an okumak, çokça salih amel yapmaya, derece ve mertebesinin yüksekliğine delalet eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.