Rüyada Kuran sureleri Görmek

Rüyada Kuran sureleri Ekseriya ölüler üzerine okunan Kur’an sûrelerini rüyada da hastanın üzerine okumak, hastanın ölümüne, hastalığın gitmesi için okunan sûreleri okumak sevince, ferahlığa, rızka Kur’an okuyan bir çocuğunun olacağma delalet eder. Sûre zevce yahut evlad ya da sûre adedince altın ve gümüştür.Bazan da Maide, En’am, Nahl, Hac, Lokman, Secde, Tegabun gibi hem Mekke, hem de Medine’de nazil olan sûreler hacca delalet eder. Çünkü sûrelerin hem Mekke’de, hem de Medine’de nazil olanı vardır. Bu gibiler hakkında benim tabir ve tecrübelerim beyan edildiği şekilde meydana çıkmıştır.Fatiha Sûresi: Fatihayı okuyan kimseye Allah’ü Teala hayırlı sebebler açar. Nafi, İbn-i kesir, Cafer-i Sadık, Said b. Musayyeb (Allah onlardan razı olsun), bir kimse Fatiha sûresini veya ondan bir parçayı okuyan, bir şey hakkında yaptığı duası kabul olur, dediler.

Kisai de, daha da fazlalaştırarak, duası kabul edilir ve bununla beraber sevineceği bir menfaata nail olur dedi.Hz. Ebubekir (R.A.), rüyada Fatiha okuyan kimse, ayrı ayrı yedi hanımla evlenir ve duası kabul olur, buna delil de Peygamberin (S. A.V.) fiilidir ki, duanın başında ve sonunda Fatihayı okurlardı, dedi.Ömer İbn Hattab (R.R.), rüyada Fatihayı okuyan kimse, dinini muhafaza eder. Ancak hasta ise eceli yaklaşmış olur, dedi.Bir kimse Fatihayı veya ondan bir ayeti okuduğunu veya kendi üzerine okuduğunu görse, Allah’ü Teala şer kapılarını o kimseye kapatır, hayır ve iyilik kapılarını açar. Bazıları da Fatiha okumak hacca delalet eder.

dediler.9 Sûretü’l — Bakara : Rüyada Sûretül – Bakarayı veya ondan bir parçayı okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu gören, Nafi ve İbn-i Kesir’e göre, o kimse ilim, uzun ömür, dininde iyilik ve çocuğu hakkında kurtuluşa ermesi ile tabir edilir, dediler. Kisai de bu tabiri muvafık görmüştür.Hz. Aişe (R. Anha), Süre-i Bakarayı tamamen veya bir kısmını okuduğunu gören, bir yerden diğer bir yere gider ve nasibi gittiği yerden olur, demiştir.İbn-i Fudala (R.A.), Sûre-i Bakarayı okuyan kadı ise, ölümü yaT km olur, alim ise ömrü uzun ve hali güzel olur, dedi.Bazı alimler de bu sûreyi okuduğunu gören, dini emirleri yerine getirir ve her sevaba koşar, ömrü uzun, şerri az olur ve musibetlere sabreder.

Sûre-i Bakaradan yalnız Ayete’l – Kürsiyi okumak, hafızası ve zekasına delalet eder. Rüyada bu sûreyi okumak, oğul ve amcadan düşmanlık getirecek bir mirastır.Sûre-i Nisa : Sûre-i Nisayı veya ondan bir parçayı okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu gören kimse, geçimsiz bir kadına mübtela olur. Rüyayı gören talebe ise feraiz ilminde mahir olur.Cafer-i Sadık (R.A.), rüyada nisa sûresini okuyan kimse, ömrünün sonunda geçinemeyeceği bir hanımla evlenir, dedi. İbn-i Fudala, o kimsenin delilleri çok ve lisanı kuvvetli olur, dedi. Kisai, Ali ve Ham-za (R. Anhüm) de böyle tabir ettiler.Bunlardan başkaları, o kimse mirasları taksim eder ve hür kadınlara sahip olarak onlara varis olur ve ömrü uzun olmakla kendisine de varis olunur, demişlerdir.

Bazı tabirciler de, o kimsenin kendisine isabet edecek bir kadın hakkında himmet ve gayret sahibi ve komşuluklu bir kimse olur, dediler.Sûre-i Maide : Sûre-i Maideyi veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu gören kimsenin, Nafi ve İbn-i Kesir’e göre kendisi iyilik sahibi ve yemek yedirmeyi seven bir kimsedir.Bazıları da belki o kimse bir şehir halkı üzerine saltanat ve velayetle beraber, güzel itikad, ibadet ve huşu sahibi olur, dediler.

Bazı tabirciler, şanı-yüce, imanı kuvvetli ve takva sahibi, bazıları da Allah (C.C.) onun duasını kabul eder ve nasibine nail olur ve her Yahudi ve Hıristiyan adedince rüyayı görene sevap verir, bazı tabirciler de, rızk ve berekete nail olur, dediler.Sûre-i En’am : Cafer:i Sadık, Hz. Aişe, Kisai ve İbn-i Fudala: «Rüyada sûre-i en’amı veya ondan bir parçayı okuyan veya üzerine okunduğunu gören kimseyi, çoluk çocuğunun selameti, oğullarının muhafazası, dünya ve ahirette güzel rızıkla rızıklanacağını müjdeleyin» demişlerdir.Bazıları da, o kimsenin koyun ve sığırları çek, bolluk içinde ihsan sahibi ve cömert olur.

Allah’ü Teala Hazretleri ona merhamet eder ve onun için dünya ve ahiret işlerini biriktirir ve bütün mal nevilerini biriktirmekle rızıklandırır ve yetmiş bin melek o kimse için Allah’a (C.C.) istiğfar eder, dediler.Sûre-i A’raf : Sûre-i A’raf veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu gören kimse Nafi ve İbn-i Kesir’e göre her ilmi ezberler ve garib olarak vefat eder. Bazıları da o kimsenin dini kuvvetli ve mümin bir kimsedir ve kendisine Tur’i sınayı ziyaret etmek na-sib olur, dediler.Bazıları ise bu sûreyi okuduğunu gören kimse yolculuk yapar ve çabucak yolculuğundan döner. Şeytanın hilelerinden emin olur ve ahi-rette Adem (A.S.) kendisine şefaatçi olur.Bazdan da Sûre-i A’rafı okumak, düşmanla kavga ve gürültüye ve düşmanı fena bir halde görmeye delalet eder.

dediler.Sûre-i Enfal: İbn-i Abbas, rüyada Sûre-i Enfalı veya ondan bir parça okuduğunu veya üzerine okunduğunu gören kimse zafere erdikten sonra, izzet ve yücelik tacını giyer, demiştir.Cafer-i Sadık, «O kimsenin dini salim olur,» sözünü ilave ederek aynı şekilde tabir etmiştir.İbn-i Fudala, rüyayı gören melik ise kuvvet ve kudret sahibi; alim ise, takva sahibi olur, dedi.Bazı alimler de, o kimse düşmanına galip gelerek »ndan ganimete nail olur, dediler.Bazıları ise, ganimetten eline helal mal geçer ve kıyamet günü Resûlüllah ona şefaat eder. dediler.Sûre-i Tevbe : Nafi ve İbn-i Kesir, rüyada Sûre-i Tevbeyi veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu gören kimse salih kimseleri sever, dediler.Bazı tabirciler o kimse tevbe etmeksizin ölmez ve halk arasmda sevilen bir kişi olur, dediler.

Bazıları da, Allah’ü Teala, o kimsenin dinini ıslah eder ve nifaktan uzak olduğuna ahirette Hz. Peygamber şahitlik yapar ve her münafık (erkek ve kadın) adedince Allah (C.C.) sevap ihsan eder ve bütün melekler o kimse için istiğfar ederler. Allah o kimseye ihlas nasib eder, demişlerdir.Sûre-i Yûnus (A.S.) : Hz. Ebûbekir (R.A.), rüyada Sûre-i Yû-nus’u veya ondan bir parçayı okuyan veya üzerine okunduğunu gören kimseye malından bir musibet gelir, dedi. Cafer-i Sadık da, bu rüyayı gören kimse sevgili ve kadınlara mübtela olur, dedi. ,Bazıları da o kimseye Cenab-ı Hak ilim ve güzel itikad verip ondan hilekarın hilesini ve sihirbazın sihirini reddeder, demişlerdir.

Bu sûreyi okuyan kimse dünyada zühd ve takvayı tercih eder, denilmiştir.Sûre-i Hûd : Rüyada Sûre-i Hûd’u veya ondan bir parçayı okuduğunu üzerine okunduğunu gören kimsenin, Hz. Ömer’e (R.A.) göre düşmanı çok olur. Cafer’i Sadık’a göre, o kimse gurbeti tercih eder ve ömrü uzun olur.Bazıları da, o kimse düzgün itikad ve Allah’a hüsn-ü zan sahibi olur, ekin ve ziraati yüzünden rızıklanır ve Nuh Aleyhisselamı tasdik edenlerin adedince kendisine sevap verilir ve kıyamet günü Allah indinde şefaat edenlerden olur, dediler.Bazıları ise, rüyada Sûre-i Hûd’u okuyan kimse yolculuğa çıkar, din ve hidayete nail olur, dediler.

Sûre-i Yûsuf : Bir kimse Sûre-i Yûsuf’u veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu görse, Nafi ve İbn-i Kesir’e göre, o kimsenin akrabalarından düşmanı çok olur. Gurbette kısmen ve nasibi çok ve mal ile rızıklanır.Bazıları, Yusuf (A.S.) hakkında zulmedildiği gibi o kimsenin hakkında da zulüm vukubulur. Vatanını terk ederek yolculuğa çıkar ve şehirlerden bir şehir ve güzel itikad, güzel suretle beraber bir kıtaya malik olur, dediler. Bazıları da, reislik ve mala nail olur, Allah’ü Teala, o kimsenin ölümünü kolay eder, demişlerdir.Bazı tabirciler ise, müjde ve hayra nail olur, fakirlikten zenginliğe, zilletten izzete, sıkıntıdan ferahlığa kavuşur, dediler.

Sûre-i Ra’d : Bir kimse Sûre-i Ra’d’ı veya ondan bir parçayı okusa veya üzerine okunduğunu görse, Hz. Ebubekir ve Cafer-i Sadık’a göre, o kimsenin arzu ve isteği yakın olur, dediler.Bazıları, o kimse duaları ezberler ve ihtiyarlığı çabuk olur, bazıları da, sultanın korkusundan emin olur.Bazı tabirciler ise, o kimsenin Allah’ü Teala’ya boyun eğip itaati çok olur.

İnşallah kıyamet günü bulutların ağırlığı miktarı kendisine sevap verilir ve Allahü Teala’ya sözünü yerine getirenlerden olur, demişlerdir.9 Sûre-i İbrahim (A.S.) : Bir kimse rüyada Sûre-i İbrahim’i veya ondan bir parçayı okursa veya üzerine okunduğunu görse, Cafer-i Sadık (R.A.) «babam bana şöyle haber verdi ki, onların Hacib b. Abdul-lah’a Sûre-i İbrahim’in okuduğundan sorulunca Habib b. Abdullah, Hz. Aişe’den rivayeten bu sûreyi okuyan kimsenin teşbih edici ve Allah’a yönelen bir kimse olduğu şeklinde cevap verdiğini söylemiştir» dedi. Bazı tabirciler, bu sûreyi okuyan kimsenin üzüntü ve kederinin gitmesine sebeb olur ve puta ibadet edenlerin sayısınca Allah o kimseye sevap verir ve dünyada sakındığı her şeyden Allah onu emin kılar, bazıları da, Allah indinde dinleri güzel olur, demişlerdir.

Sûre-i Hicr: Bir kimse rüyada Sûre-i Hicr’i veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu görse, Nafi ve İbn-i Kesir o kimse fakir olarak ölür, dediler. İbn-i Fudala, o kimse hakim ise isteğinin yerine gelmesi yakın, eğer melik ise, gidişatı güzel olur, eğer tüccar ise ailesi üzerine faziletli olur, demiştir.Bazıları da, o kimse Allah indinde ve halk nazarında iyi bir kimse olur, bazıları ise, Allah ona güzel rızık verir, muhacir ve ensar sayısınca sevab ihsan eder, dediler. Bazı tabirciler de bu sûreyi okumak, okuyanı günahtan meneder. Eğer okuyan alim ise, garip olarak vefat eder, demişlerdir.

Sûre-i Nalıl : Bir kimse Sûre-1 Nahl’ı veya ondan bir parçayı okusa veya üzerine okunduğunu görse, Ömer İbn Hattab (R.A.) «O kimse rızık yönünden muhafaza edilmiş olur» dedi. Cafer-i Sadık (R.A.) «O kimse Resûlüllah’ın yardımcısı ve onu sevenlerden olur» dedi.Bazı tabirciler o kimse ulemadan olur, eğer hasta ise sıhhat bulur. Bazıları da, beden sıhhati ve helal rızka nail olur, dediler.Bazı tabirciler Allah’ü Teala Hazretleri onu ulema ve salih kulları sevmekle nzıklandırır ve dünyada ona ihsan ettiği nimetle ahirette o kimseyi mesul tutup, azab etmez.

Sûre-i İsra : Sûre-i İsra’yı veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu gören kimse için, Nafi ve İbn-i Kesir «Onun üzerine sultan veya sultana benzer birisi yahut alçak bir kavim tarafmdan bir zarar gelir yahut arî ve temiz olduğu halde bir töhmet ve iftiraya uğrayıp, mazlum olmasından korkulur» demişlerdir.Bazıları da, o kimse Allah indinde ve halk nazarında makbul, hürmete değer, rütbe sahibi ve düşmanı üzerine galip olur, dediler.

Bazıları da, asi bir çocuğu olur, inşallah Allah halini düzelterek güzelleşti-rir, demişlerdir.Sûre-i Kehf : Bir kimse rüyada Sûre-i Kehf’i veya ondan bir parçayı okusa veya üzerine okunduğunu görse, Nafi ve İbn-i Kesir, o kimsenin ömrü uzun, hali güzel ve hayatında nasip ve rızkı çok olur, dediler.Bazıları da, hayatından usanıncaya değin ömrü uzun olur, dinin bütün emirlerini yerine getirir, her cins malı çok olur, bütün arzu ve maksadlarına nail olur, dediler.Bazıları ise, düşman ve kendini beğenmişler tarafından evvela korku, sonradan emniyete ve düşmanın şerrinden halas olmaya delalet eder, demişlerdir.

Sûre-i Meryem : Rüyada Sûre-i Meryem’i veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu gören kimse için, Hz. Aişe ve Cafer-i Sadık (R.A.) «o kimsenin üzüntü ve kederi gider,» dediler.Bazıları da, o kimse Sûre-i Meryem’de Cenab-ı Hakkın zikrettiği peygamberlerle Hz. Peygamberin (S.A.V.) zümresinden olur, bazıları ise, o kimse peygamberlerin sünnetlerini yaşatır, üzerine yalan bir şey iftira edilir, fakat bu iftiradan doğruluğu meydana çıkar, dediler.Bazı tabirciler ise, Allah’ü Teala salih kullarını o kimseye sevdirir ve kuvvetle mala nail eder. Bazıları da o kimse sahrada sahipsiz kalır, sonradan doğru yolu bulur, dediler.

Sûre-i Taha : Bir kimse rüyada Sûre-i Taha’yı veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu görse, Nafi ve İbn-i Kesir, «o kimse sihirbazlara düşmanlık ve Allah’ü Teala Hazretleri sihirbazın sihrini, o kimsenin eliyle iptal eder», dediler.Bazıları da o kimse gece namazına ve hayra muhabbet eder, dediler.Bazı tabirciler de, o kimse dininde unutkanlık ve gaflet eder, sonra pişman olarak bundan döner, bazıları ise o kimse eğer yolcu veya ailesinden kaybolmuşsa ailesinin yanma döner ve onun elinde bazı şerliler helak olur ve ona muhacir ve ensarın sevabı verilir. Allah’ü Teala onu düşmanı üzerine galip getirir ve hesabını kendisi için kolaylaştırır.

Bazı tabirciler «melekler onunla musafaha eder ve onun için istiğfar ederler,» demişlerdir.Sûre-i Enbiya : Bir kimse Sûre-i Enbiya’yı veya ondan bir parçayı okusa veya üzerine okunduğunu görse, Cafer-i Sadık, o kimse büyük nasip ve kıymetle rızıklanır, dedi.Bazıları, o kimse peygamberlerin ilim ve niyazları ile rızıklanır, bazıları da, o kimse sıkıntıdan sonra kolaylığa nail olur. İlim ve alçak gönüllülükle rızıklanır, dedi.Bazıları ise, peygamberlere salatüselam getirmeye nail olur ve düşmanlarına galip gelir, diyorlar.

Bazı tabirciler de, Allah’ü Teala Hazretleri onu emanet ve taate yöneltir, demişlerdir.Sûre-i Hac : Bir kimse rüyada Sûre-i Hac’cı veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu görse, Nafi ve İbn-i Kesir’e göre, o kimse defalarca hacceder. İbn-i Fudala, o kimse hasta ise ölür, demiştir. Bazı tabirciler de, o kimse hac yapar, fakat hacdan dönemez, demişlerdir.Sûre-i Mü’min : Bir kimse rüyada bu sûreyi veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu görse, o kimse acayip bir halk görür ve insanlar ona teaccüb ve hayret ederler.Bazıları da o kimse hac yapar, mü’minler ile beraber derecesi yüksek olur, dediler.

Bazıları ise nura, kurtuluşa ve sağlam imana nail olur, diyor. Bazı tabirciler de, imanı kuvvetli olur ve son nefeste iman ile ölür, diyor.Bazıları ise, iffet sahibi olur ve belalardan halas olur, bazıları, Allah’ü Teala Hazretleri dünyada delillerle o kimseyi te’yid eder ve raü’-minlerle beraber hasreder ve melekler ölümü anında ruhuna müjdele-yici şeyler gösterirler, demişlerdir.Sûre-i Nûr: Bir kimse rüyada Sûre-i Nûr’u veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu görse, Cafer-i Sadık, o kimse iyilikle emreder ve kötülükten nehyeder, Allah için sever ve Allah için buğz eder, demiştir.Bazıları, Allah o kimsenin kalbini ve kabrini nurlandırır, bazıları da, o kimse hasta olur, bazıları ise, takva ve itikadı düzgün olur, dediler.

Sûre-i Nur’dan on ayeti okuyan hanımını boşar, yahut kendisi ölür. Sûre-i Nur’un evvelinden okuyan kimse sünnete tabi olur geçmiş ve gelecek mü’minlerin adedince Allah kendisine sevap verir.Sûre-i Furkan : Bir kimse Sûre-i Furkan’ı veya ondan bir şeyi okuduğunu veya üzerine okunduğunu görse, Nafi ve İbn-i Kesir’e göre, hakkı sever ve batılı kötü görür. Bazıları da, o kimse hak ile batıl arasını ayırır ve Allah’ın (C.C.) izniyle hesapsız olarak Cennete girer, demişlerdir.

Sûre-i Şuara : Rüyada Sûre-i Şuara’yı veya ondan bir parçayı okuyan veya üzerine okunduğunu gören kimse için Hz. Ebubekir ve Cafer-i Sadık (R.A.), «o kimse rızkı hususunda güçlük ve zahmet çeker ve bir şeye ancak zorlukla nail olur», bazıları Allah’ü Teala iftira ve günah sözden onu muhafaza eder, bazıları da, kötü ve yalan sözden kendisini korumaya nail olur, demişlerdir.Sûre-i Nemi: Bir kimse Sûre-i Neml’i veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu görse, Nafi ve İbn-i Kesir, o kimse kavminin efendisi olur, dediler.

İbn-i Fudala da, kendisini meşhur edecek bir ilme nail olur, bazıları da, o kimse mülk, anlayış ve rütbe ile rızıklanır, bazıları ise, o kimsenin duası kabul edilir ve Süleyman (A.S.)*ı tasdik edenlerin adedince kendisine sevap verilir ve kabrinden «La ilahe illallah» diyerek kalkar demişlerdir.Sûre-i Kasas : Bir kimse Sûre-i Kasas’ı veya ondan bir parçayı okusa veya üzerine okunduğunu görse, Hz. Ebubekir, o kimse Allah tarafından bir yerde bir şey ile imtihan edilir. Hz. Ömer de, imtihan bir şehirde vukubulur, dedi.

Bazı ulema da, Allah’ü Teala Hazretleri o kimseye Tevrat ve İncil okumaktan hayır ve hizmet eder ve Karun’un hazinelerinden bir hazine ile onu helal olarak rızıklandırır, bazıları ise, ilim ve idrakla rızıklanır, demişlerdir.Sûre-i Ankebût: Sûre-i Ankebût’u veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu görse, Cafer-i Sadık (R.A.), Allah’ü Teala Hazretleri onu yalnızlıkla imtihan ederek sabrından dolayı onu müjdeler. Bir kısım tabirciler, o kimse ölene kadar Allah’ın muhafazası altında bulunur.

Bazıları da, Allah tarafından onun için örtü ve düşmanından halas ve bütün mü’minlerin sayısmca kendisine cevap verilir, dediler.Sûre-i Rûm : Bir kimse Sûre-i Rûm’u veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu görse Nafi ve İbn-i Kesir’e göre, o kimsenin kalbinde nifak meydana gelir. İbn-i Fudala, o kimse alim veya kadı ise, hafız veya zalim olur. Tüccar ise kazanca kavuşur, melik ise, Allah’ü Teala Hazretleri, kafirlerin şehirlerinden birini o melik için feth eder ve onun elinden bir çok kavme hidayet eder, demiştir. Bazıları da, o kimse mal ve ilme nail olur, dediler.

Bazı tabirciler, o kimsenin arzusu yerine gelir. Yahut onunla bir adam arasında düşmanlık meydana gelir ve zafer o kimsenin olur. Eğer o zaman Müslümanlar harpte iseler muzaffer olurlar.Sûre-i Lokman : Sûre-i Lokman’ı veya ondan bir parçayı okuduğunu ya da üzerine okunduğunu gören kimseye Allah’ü Teala, kitabı ve hizmeti öğretir ve halis itikatla onu rızıklandırır.Sûre-i Secde : Rüyada Sûre-i Secde’yi veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu görse, Cafer-i Sadık (R.A.), o kimsenin Allah’ı (C.C.) birlemesi kuvvetli ve kalbi nifaktan salim olur, demiştir.

Bazıları o kimse secdede ölür ve Allah indinde kurtuluşa erenlerden sayılır, bazıları da, dünyada zühd ve takva ile rızıklanır ve Kadir gecesini ihya etmişçesine sevaba nail ve Allah’a yakın olur, bazıları da o kimse gece namazını sever, dediler.Sûre-i Ahzap : Hz. Ebubekir (R.A.), rüyada Sûre-i Ahzab-ı veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu gören kimse ailesini kıskanır demiştir. Cafer-i Sadık da (R.A.) böyle tabir etmiştir.Bazıları, o kimse takva sahibi ve hakka tabi olanlardan, bazıları da, sevilen ve batıldan uzak kaçanlardan ve salih kuliarı sevenlerden olur ve kabir azabından kurtulur, demişlerdir. Bazı tabirciler de, o kimse için hatırına getirmediği bir yerden yardım görür, dediler.Sûre-i Sebe’: Bir kimse Sûre-i Sebe’yi veya ondan bir parçayı okusa veya üzerine okunduğunu görse, dünyada zühdü, dağ ve ovalarda yaşamayı tercih eder.

Bazıları da, o kimseden nimet gider ve yakında Allah’ın dilemesiyle tekrar gelir, bazıları da, o kimse şecaatlı ve atılgan olur ve silah taşımayı sever, dediler.Sûre-i Fatır: Bir kimse Sûre-i Fatır’ı veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu görse, Mukarrabin melekleri o kimse için istiğfar eder ve Allah yanında doğru söz ve fiili kabul edilir.Bazıları o kimsenin duası kabul edilir ve kıyamet günü Cennetin hangi kapısından isterse ondan girebileceği kendisine bildirilir, bazıları da, o kimse düşmanına galip gelir ve muzaffer olur. dediler.

Sûre-i Yasîn : Rüyada Sûre-i Yasîn’i veya ondan bazı ayetleri okuduğunu veya üzerine okunduğunu gören kimseyi Allah’ü Teala, Hz. Muhammed (S.A.V.) ve onun Ali ve ehl-i Beyti ile kıyamet gününde hasreder.Bazı tabirciler, o kimse dünya nimetlerinden birine nail olur ve o nimetle halk arasında rağbet görür ve sevilir, bazıları da, o kimse kalbi temiz, imanlı olur, dini şüphe ve tehlikelerden uzak olur, dediler. Bazıları ise, o kimseye Kur’an-ı on iki kere okumuşcasına sevap verilir. Çünkü Yasin Kur’an’ın kalbidir, demişlerdir.Sûre-i Saffat: Rüyada Sûre-i Saffat’ı veya bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu görse, Cenab-ı Hak o kimseye itikadı düzgün ve itaatkar bir çocuk verir.Bazı tabirciler, o kimse halkın hayrete düşeceği bir sanatı öğrenir, bazıları da o kimseden şeytanlıklı kimseler uzak olur, dediler.

Bazı kısımları, o kimse helal geçim ve iki erkek çocuk ile rızıklanır, bazıları ise, hayra, günahtan temizlenmeye ve Allah’tan korkmasına delalet eder, demişlerdir.Sûre-i Sad : Bir kimse rüyada Sûre-i Sad’ı veya ondan bir parçayı okusa veya üzerine okunduğunu görse, malı çok ve sanatmda mahir olur. Bazıları da, o kimse doğru yere yemin eder, günahtan tevbe ve istiğfar eder, demişlerdir.Sûre-i Zümer: Bir kimse rüyada Sûre-i Zümer’i veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu görse, çok kitap kazanır ve o kitaplarda olan manaları anlar ve onlarla kendisini hıfzeder.Bazı tabirciler, o kimse kıyamet günü mü’minlerle ön safta bulunur, demişlerdir. Bazıları da, o kimsenin dini halis ve sonu güzel olur ve Allah’ü Teala’dan korkan herkesin sevabı miktarı kendisine sevap verilir, dediler.

Bazıları ise, ömrü uzun olur, hatta torununu görür demişlerdir.Sûre-i Ğafir : Bir kimse jüyada Sûre-i Gafir’i veya ondan bir şeyi okusa veya üzerine okunduğunu görse, o kimse gerçek bir mü’min, çok hayır sahibi, dünya ve ahirette yücelikle rızıklanır ve Cenab-ı Hak’tan af ve mağfirete nail olur.Sûre-i Fussilet: Bir kimse rüyada Sûre-i Fussilet’i veya ondan bir parçayı okusa veya üzerine okunduğunu görse, o kimse insanları hidayet ve doğru yola çağırır ve bu sûrenin harfleri sayısınca kendisine sevap verilir. Bazıları da o kimsenin gizli ve aşikaredeki işi Allah rızası için olur, dediler.Sûre-i Şûra : Bir kimse Sûre-i Şura’yı veya ondan bir parçayı okusa veya üzerine okunduğunu görse, o kimsenin ömrü uzun olur.

Melekler o kimseye istiğfar ve duada bulunurlar. Bazıları da o kimse ilim ve amelde ziyadeliğe nail olur, bazıları ise, hastalığından şifa ve afiyet bulur, dediler.Sûre-i Zuhruf : Bir kimse rüyada Sûre-i Zuhruf’u veya ondan bir parçayı okusa veya üzerine okunduğunu görse, o kimsenin rızkı az ve dünyadan nasibi cüz’i olur.Bazıları da o kimsenin lisanı doğru, dünyadan nasibi az olur, ahirette saadete erer ve kıyamet günü kurtuluşa erenler hakında, «Ey benim ayetlerime iman edip de Müslüman olan kullanın, bugün size hiç bir korku yoktur, siz mahzun da olmayacaksınız» ( Sûre-i Zuhruf, ayet 68-69) buyurulan müjdelenmiş kullardan olur, demişlerdir.

Sûre-i Duhan : Bir kimse rüyada Sûre-i Duhan’ı veya ondan bir parçayı okusa veya üzerine okunduğunu görse, o kimse düşmanından kurtulur, izzet ve yüceliğe nail olur. Bazıları da o kimse maden yatağı araştırır ve zengin olur, dediler. Bazıları ise, zalimlerin zulüm ve kahrından, kabir azabından ve nar’dan emin ve itikadı kuvvetli olur, dediler.Sûre-i Casiye : Bir kimse rüyada Sûre-i Casiye’yi veya ondan bir parçayı okusa veya üzerine okunduğunu görse, o züht ve takva sahibi ve Allah’tan korkan bir kimse olur. Bazıları da, Allah’tan korktuğundan dolayı kötülüklerden emin olması ümid edilir, bazıları ise Allah’ü Teala o kimsenin ayıplarmı örter ve kıyamette emin olarak hasreder, 4emişlerdir.Sûre-i Ahkaf : Bir kimse rüyada Sûre-i Ahkaf’ı veya ondan bir parçayı okusa veya üzerine okunduğunu görse, o kimse acaip şeyleri ister.

Allah-ü Teala’nın azamet ve saltanatına teşebbüs eder.Bazıları da o kimse ana ve babasına asi olur, fakat sonradan tevbe istiğfar ederek onlara iyilik ve ihsanda bulunur, dediler.Cafer-i Sadık, rüyada Sûre-i Ahkaf’ı okuyan kimseye ölüm meleği güzel surette gelir ve ona merhametli davranır, demiştir.Bazıları da, o kimseye hayır ümid ettiği yerden üzüntü ve keder meydana gelir, demişlerdir.Sûre-i Muhammed (S.A.V.) : Bir kimse rüyada Sûre-i Muhammedi veya bu sûreden herhangi bir yeri okusa veya üzerine okunduğunu görse, o kimse kıyamette Peygamberimizin sancağı altında olur ve dünyada sünnetini yaşar. Bazıları da o kimse düşmanına zafer bulur ve halk içinde şanlı ve şerefli olur, dediler.

Sûre-i Fetih : Bir kimse rüyada Sûre-i Fetih’i veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu görse, kardeş ve akrabalarına ulaşır. Bazıları da, c kimse Allah yolunda cihad eder, demişlerdir. Bazı tabirciler de, o kimse için dünya ve ahiret nasibi toplanır, bazıları da, duası kabul olur, darlıktan genişliğe çıkar ve arzusuna nail olur, bazıları ise, o kimseye hayır kapıları açılır ve bizzat Resûlüllah’a biat etmiş gibi olur, dediler.Sûre-i Hucurat: Bir kimse Sûre-i Hucurat’ı veya ondan bir parçayı okusa veya üzerine okunduğunu görse, Kur’an’ın hükmüne göre Allah’ın emrine tabi olur.

Bazıları da o kimse akraba ve taallükatını ve kardeşlerini ziyarete gider, insanların arasmı iyilikle bulmaya muvaffak olur ve Allah’ü Teala Hazretlerine isyan edenlerin sayısınca sevaba nail olur, demişlerdir.Sûre-i Kai: Bir kimse rüyada Sûre-i Kafi veya ondan bir parçayı okusa veya üzerine okunduğunu görse, peygamberlerin amellerini yapmaya muvaffak olur. Bazıları da, o kimse ilme nail olur, dediler. Bir kısımları da, o kimse bir şeye yemin eder ve Allah’ü Teala o kimseye hayır kapüannı açar ve ölümünü kolaylaştırır, demişlerdir. Bazıları ise, Allah’ü Teala o kimsenin rızkını geniş eder, dediler.Sûre-i Zariyat: Bir kimse rüyada Sûre-i Zariyat’ı veya ondan bir parçayı okusa veya üzerine okunduğunu görse, o kimse yerdeki nebatlardan rızıklanır ve kendisiyle temasta buiunan kimse ile iyi anlaşır.

Bazıları da o kimse evlenir veya herhangi bir yemin, eder, demişlerdir.Sûre-i Tûr: Bir kimse rüyada Sûre-i Tûr’u veya ondan bir parçayı okusa ya da üzerine okunduğunu görse, o kimse aylar ve senelerce Beytullah’a komşu olmakla rızıklanır. Bazıları da, o kimsenin bir çocuğu olur ve erginlik çağma gelmeden ölür, demişlerdir. Bazı tabirciler ise, salih amelleri işlemekle Allah’ü Teala’ya yaklaşır yahut mübarek bir evliliğe nail olur, dediler.Sûre-i Necm : Bir kimse Sû-e-i Necm’i veya ondan bir parçayı okusa veya üzerine okunduğunu görse, Cafer-i Sadık, o kimsenin Allah yolunda ölecek bir çocuğu olur. Eğer kaybolmuşsa evine döner, dedi.Sûre-i Kamer: Bir kimse Sûre-i Kamer’i veya ondan bir parçayı okusa ya da üzerine okunduğunu görse, o kimse hapsedilir yine hapisten kurtulur. Allah’ü Teala Hazretleri ondan şerlilerin şerrini def ve kıyamet günü yüzünü ayın ondördü gibi nurlandırır. Bazıları, o kimse şek ve şüpheden döner, dininde meydana gelen bozukluktan sonra onu ıslah eder, dediler.

Cafer-i Sadık, o kimsenin boğulmasından, İbn-i Mü-seyyeb, günah işlemesinden korkulur, İbni Fudala, dünyadan mihnet ve meşakkatla çıkar, demişlerdir.Sûre-i Rahman : Bir kimse rüyada Sûre-i Rahman’ı veya ondan bir parçayı okusa veya üzerine okunduğunu görse, Allah’ü Teala, o kimseyi ya Mekke’ye, Medine’ye veya Aden’e ya da İskenderiye’ye nakleder, veya onlardan birisinde ölür.Bazıları Allah’ü Teala o kimseyi rahmeti ile yarlığar, bazıları da, o kimse Kur’an’ı ezberler, fıkıh ilmini tahsil eder. Çok ilim sahibi olur. Eğer düşmanı varsa, ona hiç bir surette şer ve kötülük getirmeye muktedir olamazlar, bazı tabirciler ise, o kimse Kudüs’te sakin olur, demişlerdir. Dünya nimetine nail olacağı da söylenmiştir.

Sûre-i Vakıa : Rüyada Sûre-i Vakıa’yı veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu gören kimse, Hz. Ömer İbn-i Hattaba göre, dünyada fakir olmaz, ahirette de ameli zayi olmaz. Bazıları da o kimse Cennete girdiğinde ilk Cennete girenler zümresinden olur, demişlerdir.Sûre-i Hadîd : Bir kimse rüyada Sûre-i Hadid’i veya ondan bir parçayı okusa ya da üzerine okunduğunu görse, Hz. Ebubekir ve Cafer-i Sadık, o kimse dince kuvvetli ve güzel ahlak sahibi olur, dediler.Bazıları insanlardan iyilik görür ve vücudu sıhhatli olur, dediler.

Bazdan ise, hayır ve mala nail olur ve hayır kapıları açılır ve Allah’ü Teala’ya ve Resulüne iman edenlerden olduğu yazılır denilmiştir.Sûre-i Mücadele : Bir kimse rüyada Sûre-i Mücadele’yi veya ondan bir parçayı okuduğunu yahut üzerine okunduğunu görse, Nafi ve İbn-i Kesir, o kimsenin üzerine rezil bir kavimden bir eziyet ve cefa gelir, dediler. İbn-i Fudala o kimse alim olursa tabir bundan müstesnadır ki, bunun için bir zarar yoktur, denilmiştir.Bazıları da o kimse batıl din sahipleriyle, mücadelede bulunur. İddiasını bir çok delillerle isbat eder, bazıları ise, onun için makbul olacak bir dua sebebiyle kendisini soruşturan kimseden kurtulur, demişlerdir.

Sûre-i Haşr: Bir kimse rüyada Sûre-i Haşr’i veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu görse, Allah’ü Teala o kimseyi kıyamet gününde takva sahibi salih kullarla hasreder.Bazılan da o kimse bozukluktan sonra salaha kavuşur. Üzüntü ve kederi, sevinç ve ferahlığa döner. Eğer yolcu ise yolculuktan döner; bazıları da, Allah’ü Teala onun düşmanını helak eder, bazıları ise, Allah’ü Teala o kimseyi mal ile rızıklandırır ve kıyamette emin olarak hasreder, dediler. Cafer-i Sadık (R.A.), Allah ondan razı olarak kıyamet günü hasreder, demiştir.Sûre-i Mümtehine : Bir kimse rüyada bu sûreyi veya bundan bir parç^y. okusa yahut üzerine okunduğunu görse, Cafer-i Sadık (R.A.), o kimse için ömrünün sonunda güzel bir tevbe etmek nasip olur, demiştir.

Bazılan da, o kimse bir bela ile imtihan edilir ve bundan sevap alır, bazıları ise, her serden kurtulur, bazıları da, o kimsenin safi ve halis olarak taat ve ibadete devam etmesine delalet eder, buyurulmuş-tur.Sûre-i Saf : Bir kimse rüyada Sûre-i Saf’fı veya ondan bir parçayı okuduğu veya üzerine okunduğunu görse, o kimse Peygamberin ailesine (S.A.V.) kin ve hased eder, hain ve ehl-i bid’at bir kavim ile beraber bulunur, dedi. Bazıları o kimse harbeder ve Allah yolunda şehid olarak ölür, bazıları da sebat-ve mürakebeye, adağım yerine getirmeye yahut yemin ve lisanım muhafazaya nail olur, dediler.9 Sûre-i Cuma: Rüyada Sûre-i Cuma’yı veya ondan bir parçayı okusa yahut okunduğunu görse, Allah’ü Teala, dünya ve ahiret nasibini biriktirir ve Müslümanlardan cuma namazma gelenlerin ve gel-miyenlerin sayısınca sevap verir.

Sûre-i Münafıkûn : Rüyada Sûre-i Münafikûn’u veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu görse, Cafer-i Sadık (R. A.), o kimsenin hanımı, kuma ile müşterek olur, dedi. Bazı tabirciler, o kimsede şüphe ve nifak ortaya çıkar, bazıları da, o kimse hile ile kadre uğrar, bazıları ise, kendi itikadından olmayan bir kavm ile düşüp kalkar, demişlerdir.Sûre-i Tegabün : Bir kimse rüyada Sûre-i Tegabun’u veya ondan bazı şeyleri okuduğunu yahut üzerine okunduğunu görse, Allah’ü Teala ölümün feciliğini ondan defeder ve kıyamet gününün şiddetinden emin kılar. Bazıları da, bu rüya o kimsenin farzları terketmesinden ötürü onun için tehdiddir, dediler.Sûre-i Talak: Bir kimse rüyada Sûre-i Talak’ı veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu görse, Hz. Ebubekir, o kimse dostu ve sevdiği için üzüntü içinde olur, dedi. İbn-i Fudala da böyle tabir etmiştir.

Cafer-i Sadık, o kimse, kadın için üzüntü içerisinde olur, dedi.Bazı tabirciler de, o kimse çok kadın boşar, bazıları da kendi ve hanımı arasında geçimsizlik olur. Kitab ve sünnetin hükmü ölür, bazıları ise, zalim, mal ve rütbesi ile eziyet veren bir kadına mübtela olur, dediler.Sûre-i Tahrim : Bir kimse rüyada Sûre-i Tahrim’i veya ondan bir parçayı okuduğunu ve üzerine okunduğunu görse, Cafer-i Sadık ve Fudala (R.A.), vücud ve malından eziyet verecek bir kadına mübtela olur, sonra kadın yaptığına pişman olur. Ve o kimse için işin sonu hayır olur ve haramlardan kaçınır, dediler.

Bazıları da, o kimse hakkında söylenen bir sözden haberdar olur, bazıları ise, Allah’ü Teala o kimseye tevbe nasip eder ve tevbesini kabul eder, dediler.Sûre-i Mülk : Rüyada Sûre-i Mülk’ü veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu görse, o kimse melikin hizmetiyle geçinir ve ondan faide ve menfaata nail olur. Nafi ve İbn-i Kesir, o kimse çok şeye malik olur, dediler. Bazıları o kimse Allah (C.C.)’ın yaratma ve kudretinde tefekkür ederek onu birler, bazıları ise ölümü anında Allah’ın azabından kurtulur, müjde ve hayra nail olur, dediler.Sûre-i Nûn : Bir kimse Sûre-i Nûn’u veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu görse, Allah’ü Teala’sın acayip mahlukatma bakar.

Bazıları, o kimse kitabet ve belagatla rızıklanır,bazıları da, alim, akıllı ve güzel ahlak sahibi olur, bazıları ise, düşmanına galip gelir, dediler. Bazan da fakir ve yoksullara bir şey verirken elini dar tutar.Sûre-i Hakka: Bir kimse rüyada Sûre-i Hakka’yı veya ondan bir şey okuduğunu yahut üzerine okunduğunu bunu okurken de minber üzerinde ayakta olduğunu görse, İslam içinde işlediği bir bid’attan dolayı asılır. İbn-i Müsayyeb, oturduğu halde okuduğunu görürse, kinciyle vurulur, dedi.Cafer-i Sadık (R.A.): Bu sûreyi bir şahit okusa, şahitlikten imtina eder. Bir hasta okusa, ölür.

Kadın okusa kocası onu boşar, ilimle uğraşan kimse yürüyerek okusa kamçı ile dövülür. Oturarak okusa hapso-lunur. Koşarak okuduğunu görse, ellerinin ve ayaklarmm kesilmesinden korkulur. Abdullah b. Fudala ve ondan başkaları da böyle tabir etmişlerdir.Bazıları Allah’ü Teala Hazretlerine yaklaşır, bazıları da bir günah işler ve Allah tevbesini kabul eder, bazıları ise, hak üzerinde bulunur. Bazı tabirciler, hak o kimsenin eliyle açığa çıkar, kırk güne kadar bir hayra nail olur, dediler.Sûre-i Mearic : Bir kimse rüyada Sûre-i Mearic’i veya ondan bazı parçaları okusa veya üzerine okunduğunu görse, gençliğinde fuhşi-yatta bulunur, fakat ömrünün sonunda takva sahibi olur. Bazı tabirciler de, ona uzak olan şey yakın ve çok oruçlu olur, dediler.

Bazılan da o kimse kendisin? ve ailesine şer ile dua eder ki, bu halden dönmesi lazımdır, dediler. Bazı tabirciler ise, o kimse her işinde galip olur, dediler.Sûre-i Nuh (A.S.) : Bir kimse rüyada Sûre-i Nuh (A.S.)’ı veya ondan bir parçayı okusa ya da üzerine okunduğunu görse, Cafer-i Sadık (R.A.), o kimse kendisine kılıç sallayan bir kavimle mübtela olur, dedi. Bazı tabirciler, o kimse ahlaksızlık ve kötülüğü iptal ve insafı aşikareye çıkarır ve düşmanları üzerine galip olur, bazıları da, bir şey için gönderdiği elçisinin haber:, geç kalır, dediler.

Sûre-i Cin : Bir kimse rüyada Sûre-i Çin’i veya ondan bir parçayı okuduğunu ya da üzerine okunduğunu görse, Cafer-i Sadık, o kimsenin rızkı dar olur, fakat sonradan Allah’ü Teala Hazretleri onun nz-kını genişletir ve cin taifesi o kimseye itaat eder, demiştir.Bazı tabir-ci’er, o kimsenir cefakar bir kavimden canı sıkılır, bazıları da, cinlerin şerlerinden emin olur, bazdan ise, üham ve menfaatla ince düşünce ile rızıklfc.riıf, dediler.Sûre-i Müzzemmil: Bir kimse rüyada Sûre-i Müzzemmil’i veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu görse, o kimse iyilik sahibi olur ve geceleri namaz kılmakla meşgul olur. Bazı tabirciler, o kimse Kur’an okumaya devam eder. Allah’ü Teala Hazretleri o kimseden dünya ve ahiret müşküllerini defeder. Bazı tabirciler de, o kimseye darlık ve korku isabet eder, fakat somadan bu korku kendisinden gider, dediler.

Bazıları da, o kimse eğer gece namazına rağbet ve devam etmekte iken kendisinde gaflet ve kusur meydana gelirse, gaflet halinden dönerek gece namazma devam etsin, dediler.Sûre-i Müddessir: Bir kimse rüyada Sûre-i Müddessir’- veya ondan bir şeyi okuduğunu veya üzerine okunduğunu görse, o jrimse ömrünü oruçla geçirir. Bazıları onun sırları güzel ve sabırlı olur, bazıları da, onun yaşayış ve safası kederli olur ve rızkı güçleşi.y’bazdan ise, iyilikle emreder, kötülükten de nehyeder, dediler.Sûre-i Kıyame : Bir kimse rüyada Sûre-i Kıyame’yi veya ondan bir şey okuduğunu veya üzerine okunduğunu görse, Cafer-i Sadık (R. A.), o kimse iyilik sahibi olur ve fakir fukaraya bol yemek yedirir, demiştir.

Bazı tabirciler, o kimse gerek iyilik, gerek kötülük, gerek c o’Ştu, gerek yalan yemin etmekten çekinir, dediler. Kisai de böylece tabir “e V mistir. Bazı tabirciler ise, o kimse halka zulmeden bir adam olduğundan zafere kavuşması umulur.Sûre-i İnsan: Rüyada Sûre-i İnsan’ı veya ondan bir şeyi okuduğunu veya üzerine okunduğunu görse, Cafer-i Sadık (R.A.), o kimse Resûlüllah’ın Ehl-i Beyti için sevinç ve ferahlık izhar eder, demiştir. Bazıları da, o kimse şükür ve ibadetle rızıklanır, züht ve takvayı nefsine tercih eder.

Bazıları ise, o kimse çok sadaka verdiği halde, kendisi için çok menfaat olan bir işte hata ve unutarak o işten tevbe edip dönmesi lazımdır. Bazı tabirciler de, o kimse güzel ahlak sahibi olur ve halktan nasibini alarak hayatını temiz olarak devam ettirir, dediler.Sûre-i Mürselat: Bir kimse rüyada Sûre-i MürselaVı veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu görse, Cafer-i Sadık (R.A.), «o kimse ailesini kıskanır ve onlara cömert ik yapar,» demiştir. Bazıları, o kimse genişlik ve zahmetle rızıklam . bazıları da, korkudan emin olur, dediler.Sûre-i Nebe’: Rüyada Sûre-i Nebe’i veya ö”idan birazını okuduğunu veya üzerine okunduğunu görse, Ebubekir (R.A.), o kimse güzellikleriyle meth edilir ve Allah’ü Teala Hazretleri onu halkına sevdirir, demiştir.

Bazı tabirciler, o kimsenin şanı büyük olur ve güzel ismi her tarafa yayılır, dediler, bazıları ise, o kimse ilim talebinde bulunur ve alimlere hizmet eder, demişlerdir.Sûre-i Naziat: Bir kimse rüyada Sûre-i Naziat’ı veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu görse, Cafer-i Sadık, o kimse için ticarette nasip, sanatta fayda olur ve Allah’ü Teala Hazretleri onun kalbinden şüphe ve hıyaneti çıkarır, dedi. Bir kısım tabirciler de, o kimse namazın vaktini geçirerek kılar; bazıları ise, onun ölümü yakın olur, dediler.Sûre-i Abese : Bir kimse rüyada Abese Sûresi’ni veya ondan bir parkayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu görse, Cafer-i Sadık, gidişatı iyi olmayan ve verdiği sadakayı başa kakan kimsedir, demiştir. Kisai de böyle tabir etmiştir.

Bazıları, o kimse sadaka ve zekatı çok verir, demiştir. Bazıları da, o kimse halkı hor ve hakir görür, dediler. Bi -‘kısımları ise, o kimse doğu tarafına yolculuk yapar, demişlerdir.Sûre-i Tekvîr : Bir kimse rüyada Sûre-i Tekvîı’i veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu görse, Cafer-i Sadık, o kimsenin hırsızlıktan veya hırsızlık eden kimseden nasibi ve menfaati olur, dedi. Bazıları, o kimse şark memleketlerine yolculuk yapar ve orada eline rızık geçer; bazıları da, huşu ve tevbe ederek ve Allah’ü Teala da onu rezil olmaktan muhafaza eder, dediler.Sûre-i İnfitar : Bir kimse rüyada Sûre-i İnfitar’ı veya ondan bir parçayı okuduğunu ya da üzerine okunduğunu görse, Nafi ve İbn-i Kesir, o kimse namaza tenbellik gösterir ve vaktini geçirerek kılar, dediler.

Bazı tabirciler, o kimse sultanla sohbet eder, dediler. Bazıları da, o kimse, bir kabahattan dolayı komşusunun kendisine eziyet etmesinden sakınsm, demişlerdir.Sûre-i Mutaffifîn: Bir kimse rüyada bu sûreyi veya bundan herhangi bir parçayı okuduğunu ya da üzerine okunduğunu görse, o kimsenin imanı bozuk olur ve halkın malını meşru olmayan bir yolla alır. Bazı tabirciler, o kimse adalet insafla ölçü ve tartısını yapmaya muvaffak olur, dediler. Bazıları da, o kimse ölçü ve tartısında eksiklik yaparak halkın malını tamamen vermez, bu halinden tevbe ve istiğfar, etsin, demişlerdir.Sûre-i İnşikak: Ebubekir (R.A.) demiştir ki, rüyada Sûre-i İn-şikak’ı veya ondan bir parçayı okuduğunu ya da üzerine okunduğunu gören kimsenin, leh ve aleyhinde bir dava meydana gelir.

Bir kadın rüyada bu sûreyi okusa kocası onu boşar. Bazı tabirciler demiştir ki, rüyada bu sûreyi okuyan kimse, daima nefsini muhasebe eder ve Allah’ü Teala kıyamet günü amel defterini sağ tarafından verir. Bazılarıda bu rüya, o senenin ucuzluk ve bolluğuna delalet eder, demişlerdir. Bu rüyayı görenin birtakım kızları olup buluğ çağma varmadan öleceklerini de söylemiştir.Sûre-i Bürûc : Cafer-i Sadık (R.A.) demiştir ki, rüyada Sûre-i Bu-rûc’u veya ondan bazı parçaları okuduğunu ya da üzerine okunduğunu gören kimseyi, bir kısım meseleleri bilmede, ilimde, ilim ve amel etmede Allah’ü Teala sever. Bazı tabirciler, o kimse astronomiyi bilir; bazıları da, o kimse görmediği bir şeye şahitlik yapar, bir kısım tabirciler de, üzüntü ve kederden halas olur, dediler.

Sûre-i Tarik : Cafer-i Sadık (R.A.), bir kimse rüyada Sûre-i Tarık’ı veya ondan bir parça okuduğunu ya da, üzerine okunduğunu görse, kız ve oğul evladı olur, demiştir. Bazı tabirciler, o kimseye teşbih ve tehlil ilham olunur, bazıları ise o kimse hırsızlardan korkar, dediler.Sûre-i A’la : Cafer-i Sadık (R.A.) demiştir ki: Rüyada Sûre-i A’la’-yı veya ondan bir parçayı okuduğunu yahut üzerine okunduğunu görse, çok teşbih okur. Bazı tabirciler o kimse ahireti dünyaya tercih eder. Bazan da, o kimsenin unutkanlığından korkulur, ancak bazı şeyi muhafaza etmesi de ümid edilir, dediler.

Bu rüyayı görenin işlerinin kolay olacağı da söylenmiştir.Sûre-i Gasiye : Cafer-i Sadık ve Kisai demişlerdir ki, bir kimse Sûre-i Gaşiye’yi veya- ondan bir şeyi okuduğunu ya da üzerine okunduğunu görse, geçimi darsa Allah-ü Teala Hazretleri onun geçimini kolaylaştırır. Bazı tabirciler de, o kimse ilim ve takva sahibi olur, dedi.Bazıları, o kimse bir kavme iyilik ve ihsanda bulunur, ancak onlar şükretmez, bazıları ise kıymeti yüksek, ilim ve şanı yüce olur, dediler.Sûre-i Fecr : Nafi ve İbn i Kesir, rüyada Sûre-i Fecr’i veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu gören kimse, ölümüne kadar sünnet-i sehiyye haricine çıkmaz, demişlerdir. Bazı tabirciler, o kimse yetim ve fakirleri sever dediler.

Bazıları da, o kimse hem kendisi için hem de mü’minler için öyle bir dua eder ki, Cenab-ı Hak o duayla onları menfaatlandınr, dediler.Sûre-i Beled : Cafer-i Sadık, Rüyada Sure-i Beled’i veya ondan bir parçayı okuyan veya üzerine okunduğunu gören kimse, bir iş için yemin eder ve bu yeminde pişman olur. Bazan da ettiği yeminde yalancı olur, demiştir. Bazı tabirciler, ö kimse yetimleri terbiye eder ve yoksulları doyurur, merhametli ve şefkatli olur, dediler. Bazıları ise, korkudan kurtularak emniyete kavuşur, demişlerdir.Sûre-i Şems: Nafi ve İbn-i Kesir demiştir ki: Rüyada Sure-i Şems’i veya ondan bir parçayı okuyan veya üzerine okunduğunu gören kimse, adil bir sultanla bir şehre girer. Yahut zafer ve galibiyet elde eder.

Bazı tabirciler, bu rüyayı gören kimsenin salih bir çocuğu olur, ahiret ve dünyada emin olur, dediler.Sûre-i Leyi: Nafi ve İbn-i Kesir, rüyada bu sûreyi veya bundan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu gören kimsenin rızkı az olur, geceleri ibadetle geçirmek ve Allah’a ibadet ve taatte bulunmakla rızıklanır dediler. Bazı tabirciler de, o kimsenin rızkı çetin olur, demişlerdir.Sûre-i Duha : Rüyada bu sûreyi veya bundan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu gören kimse, Nafi ve İbn-i Kesir’e göre hayra nail olur.

Bazı tabirciler, o kimsenin zayıflara iyilik eden ve fakir ve yoksullara merhamet eden kimse olduğuna; bazılarınca da, korkudan halas olup emniyete kavuşmasına, ümidini kestiği bir şeyde yeniden sevinmesine alamettir, dediler. Bir kısım tabircilere göre de, fakir ise zengin olacağına ve bazan da ecelinin yakın olduğuna delalet eder, demişlerdir.Sûre-i İnşirah : Cafer-i Sadık demiştir ki, Sûre-i İnşirah’ı veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu gören kimse, dert ve hastalıklardan emin olur. Bazı tabirciler de, Allah o kimsenin kalbini İslam için açar dediler. Bazıları ise, Allah-ü Teala Hazretleri onun işini kolaylaştırır ve ondan olan üzüntü ve kederi giderir, demişlerdir.

Sûre – Tîn : Rüyada Sûre-i Tîn’i veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu gören kimse, sonunda selamet ve kurtuluş olacağı bir korku ve üzüntüye düşer.Bazı tabirciler, o kimse Peygamberin, evliyanın ve asfiyanın amellerini işlemeye muvaffak olur dediler. Bazıları da, onun için rızık, bereket ve uzun ömür vardır dediler. Bir kısım tabirciler de, akibeti hayır olan bir pişmanlığa girer, demişlerdir.Tabircilerin bir kısmı ise, Allah-u Teala bu rüyayı görenin ihtiyacını giderir ve rızkını kolaylaştırır, menfaatlı ilim öğrenir ve Allah’ü Teala dininde dünya ve ahiretinde o kimseye afiyet ihsan eder, demişlerdir.

Sûre-i Alak: Rüyada Sûre-i Alak’ı veya ondan bir parçayı okuduğunu yahut üzerine okunduğunu gören kimsenin salih bir erkek çocuğu olur. Bu sûreyi okumak, yazı yazmayı ve mütevazi olmaya delalet eder, denilmiştir. Bazı tabirciler, o kimse Kur’an-ı öğrenir ve onun tefsirini yapmaya muvaffak olur, bazan da o kimseye birisinden korku ve tehdit gelir, demişlerdir.Sûre-i Kadr : Rüyada bu sûreyi veya bu sûreden bir parçayı okuyan veya üzerine okunduğunu gören kimse hayırlı iş yapar, gidişatı güzel olur ve çok sevaba nail olur dediler. Bazı tabirciler, o kimse için yardım zafer zannettiği miktarın kat kat fazlasiyle meydana çıkar dediler.

Bazıları da, o kimsenin ömrü çok, sözü geçerli, şanı yüce olur ve Leyle-i Kadr’i ihya etmişçesine kendisine sevap verilir, demişlerdir.Sûre-i Beriyye : Rüyada Sûre-i Beriyye’yi veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek, korku ve müjdeye delalet eder.Bazı tabirciler de, müşriklerden birçokları o kimsenin eliyle Müslüman olur, dediler. Bazıları da, o kimsenin bozukluktan sonra halini düzeltmesine ve hasıl olan şek ve şüpheden sonra kalbinde tam itikadın meydana gelmesine delalet eder, demişlerdir.Sûre-i Zilzal: Rüyada bu sûreyi veya bundan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu gören kimse, o yerde kovulmuş şeytan tarafmdan fitneye düşer.

Bazı tabirciler, Cenab-ı Hak, bu rüyayı gören zimmîleri sarsıntı ve ızdıraba düşürür dediler. Bazıları da, o kimse rızka ve hazineye nail olur diyor. Bazıları ise o kimse sultan tarafından bir korkuya düşer, demişlerdir.Sûre-i Adiyat: Bir kimse rüyada Sûre-i Adiyat’ı veya ondan bir parçayı okusa veya üzerine okunduğunu görse, eğer yolcu ise onun yolu kesilir, yolcu değilse, dünya eşyasına düşkün ve muhabbetli olur. Bazan da, o kimse at ve koyun kazanmak arzusunda bulunur. Bazıları da, o kimse Allah’ı çok zikreder, ömrü uzun olur, hayır ve iyilikle yad edilir, demişlerdir.

Sûre-i Karia : Rüyada bu sûreyi veya bu sûreden bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek, sevinç ve müjdeye delalet eder. Bazı tabirciler, o kimse takva ve ibadet sahibi birisidir, demişlerdir.Sûre-i Tekasür: Rüyada Süre-i Tekasür’ü veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu görse, dünyayı biriktirmek ve ahireti unutmak arzusunda bulunur.Bazı tabirciler, güç rızık kazanmaya ve çok borca delalet eder diyorlar. Bazıları da, o kimse çok mal ile rızıklanır fakat bunlardan ayrılır, dediler.Süre-i Asr: Rüyada hu sûreyi ve bundan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek, korku ve müjdedir. Bazıları da, o kimsenin kazancı, menfaati, zarar ve ziyanı çok olur, ve düşmanınagalip gelir dediler. Bazıları da, sabretmeye muvaffak ve hakka yardımcı olur demişlerdir.

Bir kısım tabirciler ise, o kimsenin işi güçle-şirse de sonradan kolaylığa çıkar, demişlerdir.Sûre-i Hümcze : Bu rüyayı gören kimse Allah’tan korksun. Bazı tabirciler, o kimse kalb-i selim olur, mal biriktirip soma onu hayır yolunda sarf ve infakta bulunur dediler. Bazıları da, o kimse yakınlarını gıybet eder ve halk arasında koğuculukta bulunur, dediler.Sûre-i Fil: Bir kimse rüyada Sûre-i Fü’i veya ondan bir parçayı okusa veya üzerine okunduğunu görse düşmanlarına galip gelir. Bazı tabüciler, eğer rüyayı gören melikse asker biriktirerek feth ve zafere nail olur dediler.

Bazıları ise, o kimse hacca gider demişlerdir. Bir kısım tabirciler, Allah’ın düşmanlarının helak olacağı bir fitne meydana çıkar, bazan da, o kimseyi hayatı müddetince Allah, korku ve iftiradan emin eder, demişlerdir.Sûre-i Kureyş : Rüyada Sûre-i Kureyş’i veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu gören kimse Müslüman ve emin kimse ise, hacca gider.Emin ve hidayet sahibi değilse, Allah-u Teala’-nın verdiği rızkı şükretmeksizin yemesine delalet eder.

Bazı tabirciler, o kimse halkın arasını ıslah eder ve muhtaçları yedirir, bazıları ise, meşakkatsiz rızka nail olur, bir kısımları da, arzu ettiği yolculuğunda çok menfaatli şeylere nail olur, dediler.Sûre-i Din : Rüyada Sûre-i Dîn’i veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu görse, o kimse ahireti inkar eder, iyi ve meşru olan şeyleri meneder ve malının zekatını vermez. Bazı tabirciler, o kimseye bir takım insanlar muhalefet eder, fakat onlara galip gelir; bir kısımları da, o kimseden komşusu, halk ve arkadaşları men-faatlenir ve ondan razı olurlar, dediler.

Sûre-i Kevser : Rüyada Sûre-i Kevser’i veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu gören kimse, ahiret meclisinde oturur ve düşmanlarına galip gelir. Bazı tabirciler o kimse çok kurban keser; bazıları da, ona gelecek bir musibetten dolayı Allah indinde sevaba nail olur; bir kısımları da, o kimse zengin olur ve her iki dünyada da çok hayra nail olur, demişlerdir.d» Sûre-i Kafirim : Rüyada Sûre-i Kafirun’u veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek, bid’atlara delalet eder. Bazı tabirciler, o kimse kafir ve münafıklara düşmanlık eder ve onlarla cihad eder, demişlerdir. Bazıları, o kimse bid’at sahibi kimselerle bulunur, bazıları da, o kimsenin imanı halis ve dini salih olur, demişlerdir.

Sûre-i Nasr: Bir kimse rüyada Sûre-i Nasr’ı veya ondan bir parçayı okusa veya üzerine okunduğunu görse, eğer sultan ise, şehirler feth eder, sultan değilse ölür. Bazı tabirciler, o kimse, düşmanlarına galip gelir ve kıyamette şehidler ve Resulullah ile beraber olur; bazı tabirciler de, o kimsenin sevdiği birisi vefat eder, demişlerdir.Sûre-i Tebbet : Rüyada Sûre-i Tebbet’i veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu gören kimse, malını Allah-u Te-ala’nın razı olmadığı bir yerde sarfeder. Eğer malı yoksa, halk arasında koğuculuk yapar. Bazı tabirciler de, o kimse bütün ailesini defn edinceye kadar vefat etmez, dediler.

Bir kısım tabirciler ise, tevhid ve az çoluk çocukla rızıklanır, dediler. Bazılarına göre de, kendisinde hayır olmayan bir zevceye düşer. O kimsenin zarar ve ziyanda olarak malının telef olacağını da söylemişlerdir.Sûre-i İhlas : Rüyada Sûre-i İhlas’r veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu gören kimse, Allah’ı birler ve ebe-diyyen çocuğu olmaz, bütün ailesini defnetmeden kendisi vefat etmez. Bazı tabirciler, o kimse İsm-i azama nail olur ve onun duası kabul edilir; bazıları da, eğer o kimse mazlum ve korkaksa, Allah-u Teala Hazretleri ona yardım eder, bazı tabirciler ise onun eceli yaklaşmıştır, dediler.

Tevbe-i nasuh’a ve gerçek imana sahip olacağı da söylenmiştir.Sûre-i Felak : Rüyada Sûre-i Felak’ı veya ondan bir parça okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek, o kimsenin halinin güzelliğine ve düşmanına galip gelmesine delalet eder. Bazı tabirciler, Allah o kimsenin ismini yüceltir ve ona ism-i azamı nasib eder ve duası kabul olur; insanlar ve cinler ona dokunamaz, zararlı hayvanların, kıskançlığın şerrinden emin olur, bazıları ise, kıskanılacak kadar çok dünya malı o kimse için olur, demişlerdir.Sûre-i Nas : Rüyada Sûre-i Nas’ı veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu gören kimsenin arzu ettiği işinin sırasıyla meydana çıkmasına ve düşmanlara galip gelmesine delalet eder.

Bazı tabirciler, o kimse sihirbazların sihrinden, şeytanın hile ve vesvesinden emin olur, bazıları da, o kimse vesveseye düşer, demişlerdir.Sûre-i Nas’ı rüyada okumak, aile ve akrabaların toplanmasına delalet eder. Bazı tabirciler, o kimseden halk selamette olur ve o da, bir takım düşünce, afet ve belalardan emin olur, dediler.Tabir eden kimsenin sûreyi muteber tutması ve onda rüya görenler için münasip ayetlerle hükm etmesi ve her insana tabirce münasip ve durumuna uygun olanı vermesi lazımdır.

Kur’an’dan, fayda temin etmek ve kötü şeyleri def etmek için tecrübe edilmiş sûre ve ayetlerin rüyada görülmesi, bu sûre ve ayetlere muhtaç olunacak hayır veya şer bir hadisenin meydana gelmesine delildir.Tabirci, sûrenin ne ile bilindiği hususa bakmalıdır. Mesela Maide; sevinç, tevbe ve Allah’a dönmektir. Meryem, zevce veya çocuktur. Talak, talak veya ölümdür. Yine Naizat veya Abese, uğursuzluk ve şiddettir. Bu sûre veya bunlara benzer sûrelerle rüyayı görenin isimlen-mesinin veya kendisine bu sûrelerden birinin hediye edilmesinin tabiri de böyledir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.