Rüyada Karın Görmek

Rüyada Karın Rüyada karın görmek kişinin ehlini, malını ve sırrını ihtiva eden şeylerle, bir yerde beraber yattığı kimselere ve karnından çıkanlara delalet eder.Karın hapishane, kabir, kuyu, sıhhat, hastalık, dost ve emanet mala delalet ettiği gibi, rüyayı görenin din ve ibadeti üzerine de delalet eder. Bundan dolayı karnın yarıldığını gören kimsenin mülkü varsa o mülkten menfaatinin kesileceğine işarettir.Eğer mülkü yoksa ailesi için sakladığı malmdan onları güçlükle geçindirmeye çalışması ile tabir edilir. Yahut sırrı meydana çıkar, ya da hanımını kaybeder.

Hanımı hamile ise çocuk doğurur.Barsaklarından veya başka azalarından bir şey çıktığını görse hapiste kimsesi varsa kurtulur. Yoksa, karnından olan bir hastalıktan dolayı şikayetçi ise hastalığı iyi olur ve şikayetten kurtulur.Karnını kaybettiğini görse, dostu, velisi ve malının sahibi v.s. gibi bir kimsesi ölür. Bazan da züht, takva ve ibadete dalarak yeme ve içmeyi terkeder.Karnından ateş çıktığını gören, yetim malı yemekten tevbe eder. Eğer bu rüyayı gören kimse, haram olan kaplardan yemek yiyorduy-sa bunu terketmesine delalet eder.Karnı üzerine, yürüdüğünü görse fakirlik ve ihtiyaçlı olduğuna ve insanlar arasında karnını doyurmak için gayret etmesine delalet eder.

Karınla, derenin içerisi de murad edilir. Tabirde karın, bazan kişinin aşiret ve kabilesine ve birbirine hısımlıkları yakın olan kimselere işarettir.Karın görmek, bazan da tokluğa delalet eder.Karnın içine girdiğini görmek yolculuğa, hapse girmeye veya uzaklaşıp ayrıldığı bir yere tekrar dönmesine işarettir.Karnında irin ve büyük çıban çıktığını gören kimse yiyeceğinden, veya hanımlardan kendisi üzerine haram olan bir şeye arzu ve isteği-_nin olması ile tabir edilir.Karnının güzelleştiğini, nefret ve çirkinlik vermeyecek şekilde büyüdüğünü görmesi, ilim ve reislikle şerefli bir insan olacağına delalet eder.

Bazı kere karın rüyası, dinen gizli olan kin, kibir, riya v.s. gibi şeyler ile tabir edilir. Karın, gizli ve aşikare olan mal ve evlada da alamettir. Bundan dolayı bir kimse karnını bulunduğu halden küçülmüş görse, karnının küçüldüğü miktarca mal ve evlad veya halkı azalır. Aynı şekilde büyüdüğünü görse o nisbetle de malı, evladı, ev halkı çoğalır.Bir kimse karnmı boş olarak görse, fakat asıl şeklinden bir noksanlık olmasa mal ve çocuğu noksanlaşır. Bazı tabirciler, karnın boş olarak görülmesini, içerisine haram maldan bir şeyin girmediği ile tabir ederler.

Bazıları ise, «karın, kişinin gemisidir,» derler. Dolayısiyle karnında meydana gelen hadiseler, gemisinde meydana gelir.Kendisini anasının karnında gören kimse memleketinde değilse memleketine döner. Eğer hasta ise ölür ve yere defnedilir. Sıhhati yerinde ise hapse girer.Karın insanın ev, binek ve hayvanlarına delalet eder.İnsanın karaciğeri ve kalbi erkek çocuğudur. Akciğer de hizmetçi veya kızıdır. İnsanın işkembesi, cüzdanı, boğazı da hayatı ve masumiyetidir.Karnmda hastalık olan bir kimse, evinin, yahut odasmın yıkıldığını görse ölür. Bir kimse ev yapmaya veya evini tamir ettirmeye baş-‘ lasa hastalığı iyileşir. (Eğer binayı tamamladıysa,) şayet tamamla-madıysa binadan kalan miktarca ömrünün geri kaldığına delalet eder.

İnsanın karnı, gemisi ile tabir edildiği zaman başı, geminin kalbi, boğazı geminin kaptanı ve kaburgaları- da geminin duvarı ve kenarıdır. Binaenaleyh, bir kimse karnının yırtıldığını ve barsaklarının sarkık ve kaburga kemiklerinin dağıldığını görse, o kimsenin gemisi helak ve telef olur. Eğer rüyayı görenin gemisi yoksa, geçim kaynağı olan dükkanı telef olur ve onlarla olan menfaatları kesilir. Karnın büyük olarak görülmesi, faiz yemesine, karnın üzerine yürüdüğünü görmesi, mal ve mülküne güvenmesine delalettir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.