Rüyada Allah-ü teala hazretler Görmek

Rüyada Allah-ü teala hazretler O’nun (C.C.) (Benzeri olmak şöyle dursun) benzeri gibisi (dahi) yoktur. O, hakkiyle işiten, kemâliyle görendir (*). Allah’ı rüyada görmek, muhtelif cihetlerle tabir edilir. O’nu (C.C.) azamet ve celâliyle keyfiyetsiz, benzeri ve misilsiz olarak gören kimsenin rüyası, hayra delâlet eder.

Bu rüya, sahibinin dünyada müjdelenmesi, ahireti için de dinin selâmetidir. Bunun hilâfına görülen rüya, sahibinin kötü âkibetine delâlet eder; hassaten Allah Teâ-lâ onunla konuşmazsa, rüyayı gören hasta ise ölür. Çünkü O (C.C.) Hak’tır, ölüm de haktır. Ehl-i dalâletten birinin bu rüyayı görmesi, hidâyete ereceği ile tabir edilir. Çünkü, o kimse Hak’kı görmüştür.

Mazlum olan birisinin bu rüyayı görmesi, düşmanlarına galip gelmesidir.Teşbihsiz Allah (C.C.)’ın kelâmını duyduğunu gören kimsenin rüyası bid’at ile tabir edilir. Bazan, Allah’ın kelâmını işitmek, korktuğu şeylerden emin olma ve arzusuna kavuşmakla tabir edilir. Allah’ı gör-meksizin kelâmını duymak; hususiyle Allah tarafından ona vahy e-diliyor ve bu vahy de duvar arkasından oluyorsa makamının yüksekliğine delâlet eder.

Bazan bu rüya bid’at ve sapıklığa, bazan da makamının yüksekliğine delâlet eder, hususan o kimseye rüyasmda bir elçi gelirse, bazı tabirciler. «Allah’ı vasfedebileceği ve tarif edebileceği bir suretle görenin rüyası karmakarışık ve yalancı bir rüyadır.Çünkü Allah Taâla mahlûkatından hiç birine benzemez ve (onlara benzemediği için de mahlûkatı ile kendi arasında) ayrim yapılmaz» demişlerdir.

Bazı tabirciler ise, bir kimse Allah’ı (C.C.) bir mekânda, herhangi bir surete benzer bir şekilde görse, o kmıse Allah Taâlâ hakkında yalan söyleyen veya Allah’a lâyık olmayacak bir şeyi O’na nisbet eden kimsedir, demişlerdir.Bir kimse görse ki, Allah ile konuşuyor ve O’na bakmaya takat getiriyor, Allah Taâlâ o kimseye merhamet eder ve nimetlerini ona bolca verir. Allah Taâlâ’ya baktığını gören kimse âhirette Allah’ı görür.

Allah Taâlâ’ya misafir olduğunu veya nezd-i baride namaz kıldığını görse, Allah’ın rahmeti ile kurtuluşa erer; eğer istiyorsa şaha^ dete, dünya ve âhiret işlerinde arzu ettiği şeye nail olur. Allah’ın kendisine dünya metaından bir şey verdiğini görse, o kimseye belâ ve hastalık erişir. (Buna sabrederse) ecri büyük, sevabı ve zikri kat kat olur.

Allah’ın kendisini mağfiret edeceğini ve cennete sokacağını ve bu gibi şeyleri vaad ettiğini görmesi, o kimsenin Allah’ın murakabesi altmda bulunduğuna ve ondan korkacağına delâlet eder. Allah Taâlâ yı görüp de O’na bakmaya takat getiremediğini görmesi, yahut sadece arş ve kürsi’sini görmesi, nefsi için bir hayrm geleceğine delâlettir. Fakat O’nu (C.C.) görüp konuşması, bakmaya da takat getirmesi, yahut de O’nu arş ve kürsüsü ile beraber görmesi hayra ve ziyade ilme kavuşacağına alâmettir.

Allah Taâlâdan kaçtığını ve Allah’ın da kendisini taleb ettiğini görmesi; eğer abid ise ibadet ve taatından tahavvül edeceğine (sapacağına), ana ve babası varsa onlara isyan edeceğine ve köle ise efendisinden kaçacağına işarettir.Allah ile arasında bir perde olduğunu gören kimse büyük günahları işleyerek günahkâr olur. Bir kimse Cenab-ı Hakkı celalli ve kendisine gazab eder halde, yahut Allah’ın nurunu yüklenmekten âciz olduğunu görse, yahut korksa veya O’nu gördüğünde titrese, ya da Allah’tan kendisini azad etmesini, tevbesini kabul ve mağfiretini istese, bu rüyası küçük ve büyük günaha, bid’at ve korkulara delâlet eder.

Allah’ın kendisiyle konuştuğunu gören kimsenin rüyası, kendisi i-çin günahlardan kaçındırmaktır. Allah ile konuştuğunu gören kimse çok Kur’an okur. Allah ile konuştuğunu ve kelâmını anladığını gören, sultan ve hakim tarafından bir söz işitir. Eğer sözünü anlamaz-sa, sultan ve hakimin sözünü de o nisbette anlamaz.Başını Allah Taâlâ’nın meshettiğini ve okşadığını gören kimseye Allah keramet nasib eder ve kendisine yaklaştırır. Ancak, ölünceye kadar başından belâ eksik olmaz.

Allah’ı, ana-baba, kardeş ve yakınlardan veya sevdiği birisinin suretinde görse, Cenab-ı Hak o kimseye ihsan ve ikramda bulunur, fakat o kimsenin, bedenine bir belâ isabet eder de bu belâ sebebiyle ecrini Allah büyük eder.Allah’ın bir mevziye veya bir eve tulu’ ettiğini yahut bir yere, bir beldeye ve mekâna indiğini görse; o yere ve o mekâna Allah’ın adaleti hâkim olur, Allah’ın izniyle hayır ve ucuzluk çok olur. Eğer bir mekâna celâl ile doğarsa bu, o mekân ve o mevki ve oranın ehli için bir helaktir. Veba, belâ, musibet ve bu gibi şeyler o mekâna isabet eder.

Allah Taâlâ’yı gamlı, kederli, hapis ve mahsur kalmış birinin nezdin-de (yanında) olduğunu görmek, feraha kavuşmak ve bu sıkıntıların izalesi ile tabir edilir.Allah’a küfrettiğini gören kimse, Allah’ın verdiği rızka razı olmayarak küfran-ı nimette bulunur. Bir kimse görse ki, güya Allah’ın huzurunda durup O’na bakıyor; Eğer rüyayı gören muttaki kimselerden ise bu rüya onun için hayırlı ve rahmettir.

Eğer salih kimse değilse, bu halinden kaçınması lâzımdır. Allah Taâlâ’ya münacatta bulunduğunu gören kimse Allah’a yakınlaşır ve insanlar tarafından da sevilir. Yine Allah’ın huzurunda secde ettiğini görenin tabiri de aynıdır.Zat-ı Kibriya’yı perde arkasından gördüğünü görse, dinini güzel yapar ve elinde emânet varsa onu öder ve sultanı kuvvetli olur. Eğer perdesiz görse, o kimse dininde hata sahibi bir kişidir.

Cenab-ı Hakkın kendisine elbise giydirdiğmi gören kimseye yaşadığı müddetçe ü-züntü, keder ve hastalık erişir. Bu durum da büyük sevabı gerektirir. Allah’ın, bir kimseyi kendi ismi veya başka bir isimle isimlendirdiğini gören kimsenin sözü âli olur ve düşmanlarına galip gelir.Allah’ın, kendisine gazab ettiğini gören kimsenin rüyası, ana ve babasının gazab edeceği ile tabir olunur.

Ana ve babasının kendisine kızdığını gören kimseye Allah gazab eder. Bir kimse görse ki, Allah ona gazab ediyor, o da yüksek bir yerden düşüyor, duvar üzerine, semaya veya dağ üzerine düştüğünü görse, Allah’ın o kimseye gazab e-deceği ile tabir edilir.Bir kimse rüyasında bir tasvir veya bir suret görse, o’na denilse ki, «bu suret ve tasvir senin ilâhındır». Yahut bu suretin kendisinin ilâhı olduğunu zannederek O’na ibadet ve secde etse, rüya o kimsenin hak zannettiği bir batıl üzerinde devam etmesi ile tabir olunur.A

llah’ı bir mekânda namaz kılar görse o mekâna ve namaz kılman mevzlye rahmet ve mağfiret gelir.Kendisini Allah Taâlâ!nın kabul ettiğini gören kimse eğer iyi niyet sahibi ve hayırlı bir kişi ise Allah onun taatını, Kur’an ve duasını kabul eder. Eğer iyi ve hayırlı bir kimse değilse bid’at sahibi birisidir. Allah Taâlâ’mn kendisini çağırdığını ve kendisi de ona icabet ettiğini gören kimse Allah’ın izniyle Hacca gider.

Allah’ın hususi bir mekâna tecelli ettiğini görmek, o yer harab ise imarına, imar edilmiş halde ise harabına, orada yaşayanlar zalim kimseler ise Allah’ın onlardan intikam almasına, eğer mazlum iseler o yerde adaletin ineceğine delâlet eder. Bazan da Allah Taâlâ’yı mekân-ı mahsusta görme rüyası, büyük bir mülk ve o mülkte emirlik yapacak cebbar ve müstebid bir valiye, yahut faydalı bir âlime veya ilâç yapmadan haberi olan bir hekime delâlet eder.

Allah’tan korktuğunu gören kimsenin rüyası, itmi’nan ve sükûna, fakirlikten kurtulup zengin olmaya ve rızkının genişliğine delâlet eder. Allah Taâlâ’ya gittiğini gören kimse, doğru yola devamla hidâyette dâim olur. Allah’ın kendisini tehdld ettiğini ve korktuğunu gören kimse, günah işler.

One thought on “Rüyada Allah-ü teala hazretler Görmek

  1. nerden biliyorsunuz doğru olduğunu ben allahı farklı gördüm.hz yusuf hayatta olsaydı bu rüyayı çok güzel yorumlardı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.