Rüyada Hamam tabiri Görmek

Rüyada Hamam tabiri Rüyada görülen hamam, kerih görülen bir eve delâlet eder. Bundan dolayı hamama girdiğini gören kimse, kadın tarafından devamlı olmayan bir üzüntüye düşer. Çünkü hamam günah yeridir.Hamam, ısı ve yakın mânâsına olan «hamîm» lâfzından alınmadır.Rüyada hamama giren kimse sıcak su ile yıkandığını görse, kadın tarafından üzüntü ve kedere erişir yahut hasta olur.Bazı tâbirciler, hamamda sıcak su ile yıkanmak iyidir. Çünkü o kimse hamamdadır, dediler.Hamama girdiğini gören kimse üzüntülü ise üzüntüsünden halas olur. Hamamda oturacak bir yer edindiğini gören kimse bir kadınla günah işler ve kötü isimle anılır.

Zira hamam avret yerinin açıldığı bir yerdir.Rüyada bir hamam yaptığını gören kimse yaramaz ve çirkin fiillere ve zinaya yaklaşır ve bu yaptıkları şeyler her tarafa yaydır. Bu fiilleri yapanları sorup araştırır.Eğer hamam ılık bir halde sıcak ise, o kimsenin ailesi ve hanım tarafından akrabaları onun için muvafık ve müsaittirler ve ona şefkatleri vardır.Eğer hamam soğuk ise mezkûr akrabaları o kimseyle konuşmaz ve gidip gelmezler ve kendisi de onlardan menfaatlanamaz.Hamam çok sıcak ise o kimsenin mezkûr akrabalarının tabiatları katı olur.

Onların bu hallerinden dolayı kendi tarafından gelecek evde su açıldığını görse, bu suyu kapamak istese fakat kapayamasa, hanımı hakkında birisi hainlik yapmak ister, fakat o adam buna mâni olmak istediği halde mâni olamaz.Eğer havuz dolsa su da sıcak evden orta sıcaklıkta bir eve aksa, o kimse hanımına darılır ve kızar.Hamam, nimet, genişlik ve dünya geçimine nisbet olunduğu halde soğuk olursa rüya sahibinin fakir ve kazancı az olduğuna, murad ve arzu ettiği şeyin eline geçmemesine delâlet eder.Hamamcılık olur ve rüyayı görenin de hoşuna giderse, her işi sevimli olur. Kazancı çok, devlet sahibi ve devletinde ferah ve sevinç bulur. Eğer hamamının sıcaklığı fazla olursa, o kimsenin kazancı çok olur ve onun için tedbiri olmaz ve insanlar arasında iyi isimle de anılmaz.

Bir hamama girdiğini gören kimsenin sıtma olmasına delâlet eder.Sıcak bir hücreden sıcak su içtiğini yahut üzerine döktüğünü ya da normal yıkanma şekli dışında yıkandığını görse, suyun sıcaklığı nispetinde üzüntü ve kedere ve hastalığa ve cin taifesinin çarpması ile bağırıp çağırmaya delâlet eder.Suyu ılık bir hücreden içtiğini görse, titremeli sıtmaya yakalanır. Soğuk hücreden su içtiğini gören kimse hastalığından iyileşir.Rüyada hamamda yıkandığını ve traş otu kullandığını gören kimse için tâbirde sen hamamı terk et ve diğerleri ile rüyayı tâbir et. Çünkü bunlar tâbirde daha kuvvetlidir.

Bir yerde meçhul bir hamamının olduğunu görmek, orada bulunan ve insanların kendisiyle düşüp kalktıkları bir kadına delâlet eder.Kendisinin hamamda yıkandığını gören kimseye düşmanından bir üzüntü, bazan da bir hastalık isabet eder.

Hamam yaptığını gören kimsenin ihtiyacı görülür.Hamam cehenneme delâlet eder. Hamamın idarecisi, cehennemin bekçisine, hamam, mahkemeye delâlet eder. O mahkemenin idarecisi karışıdır. Kadma delâlet eder. Kadının idarecisi kocası yahut nikâhı kıyandır.Hamam, zina eden kadının evine delâlet eder. Bunun idarecisi ise kadınlarla erkekleri bir araya getiren pezevenk kimsedir.Hamam hapishaneye delâlet eder. Bunun idarecisi de gardiyandır.Denize delâlet eder. Onun idarecisi geminin kaptanıdır.Bazan hamam şer’e ve husumetli kimselerin evlerine delâlet eder.

Şerli kimselerden birisi kendisini hamamda yahut başka birisini hamamda görse, bununla beraber hamamda kötü bir şey de görmüşse o kimsenin amelinin kendisini cehenneme götüreceğine delâlet eder. Çünkü cehennemin tabakaları ve kapıları muhteliftir. Cehennemde Hamim ve Zemherir adlı tabakalar vardır.Bir kimse kendisini fazla sıcak bir yerden çok soğuk bir yere çıktığını görse, uyanıklık halinde hastalığı hararetten olursa, bu hastalık kendisinden gider.

Hasta olan kimse eğer yıkansa yahut hamamdan çıksa, hastalığı geçer, eğer hastalığı soğuktan ise hastalığı fazlalaşır ve kendisinden korkulur.Eğer yıkanır ve giyinmesini âdet edinmediği beyaz elbise giyer ve lâyık olmayan tir şeye binerse, bu zaman yıkanması elbisesi ve bineği onun cenazesinin yıkanması, kefeni ve naşıdır.Eğer bu rüya kış günlerinde olursa, o kimseye felç hastalığmm gelmesinden korkulur.

Eğer kendisinin sıcak hücreye girdiğini görse, hücreden çıkmadaki tabirin aksidir.Ilık hamam ortasında oturan kimsenin hastalığmm normal olmasına delâlet eder, bu hamama girip çıksa bile.Rüyada hamama giren kimse hasta olmayıp ve hükümet kapısında da bir davası ve ihtiyacının var olduğunu görse, hüküm lehine olur.Hamamın sıcağı ve soğuğundan yahut ayağının kaymasından yahut su saçılmasından kendisine gelecek eziyet miktarı, hüküm aleyhine olur.Bunlardan hiç birisi olmazsa ve rüya sahibi bekâr ise evlenir, veya bir düğün veya bir cenazede hazır bulunur ve o düğün ve cenazede hamamda olduğu gibi, üzüntü, keder bağırıp çağırma ve kavga meydana gelir.

Eğer bunlar da olmazsa, o kimseye kadın sebebiyle bir üzüntü ve keder isabet eder.Bazan da bunlar birleşerek o kimse dünya malından dolayı hâkim yanında üzüntü ve tasaya girer. Çünkü hamamda su ve ter akar, bunlar ise maldir.Bazan da ter hasseten üzüntü ve meşakkata ve hastalığa delâlet eder.Eğer hamama çıplak olarak girerse bütün üzüntü ve keder hanımı ile beraber, hanımmdan veya hanımının ailesi tarafından hamamda durduğu miktarcadır.Eğer hamama elbiseleri ile girerse bu üzüntü ve keder yabancılar veya ana, kız ve kız kardeş gibi bazı mahremleri tarafından olur.

Hamama su yolundan girdiğini yahut kendisiyle beraber bir arslan veyahut yırtıcı veya vahşi bir hayvan ya da kargalar veya yılanlar olduğunu görse bu hamam şüphe ile kendisine gidilen bir kadındır. Bu kadının yanma insanların şerlileri ve isyankârları toplanırlar.Hamam ilim evine, tekkeye, cami ve kazanç ve borç yeri olan çarşıya, mevsime, fâsık tevbeye, sapık için hidayete, fakir için zenginliğe ve hasta için şifaya delâlet eder.

Bazan hamam cinayet, soyunma, başların açılması ve malların almmasmdan dolayı sultanın evine, bazan da, denize ve Saraflar Çarşısına delâlet eder.Hasta olan bir kimsenin rüyada hamama girip tabiatına uygun ılık su ile yıkandığını görmesi, hastalığmm gitmesine delâlet eder.Tabiatına uygun olmayan su ile yıkanması üzüntü ve kedere, sıkıntı ve hastalığmm artmasına delâlet eder.Sağlam ve sıhhatli olan bir kimse hamamda yıkanıp temizlenirse, kendisini hidayete götürecek bir ilme nail olur.

Yahut borcunu öder ve kazandığı günah dolayısiyle yaptığı tevbesini Allah (C.C.) kabul eder. Eğer bekâr ise evlenir. Fakir ise zengin olur.Eğer elbisesi ile yıkandığını görse, güzelliğinden dolayı zina eden bir kadına müptelâ olur ve onunla dinini ifsad eder ve onun yüzünden borca girer.Bir kimse ölmüş birisini hamamda görse eğer, hamamın sıcak yerinde ise —üzerinde eski elbise giymiş ve avret yeri açık olduğu halde— üzerinde borç olduğuna delâlet eder.Güzel kumaşlardan elbise giymiş yahut güzel koku sürünmüş olduğu halde ölünün hamamdan çıktığını görmek, Allahü Teâlâ’nın o kimseyi affetmesine delâlet eder.

Bir kimse rüyada gündüz olduğu halde kendisini yıldızların çevrelediği ve başucunda yıldızların olduğunu gören kimsenin hamama girmesine delâlet eder. Çünkü hamamlar aşikâr olan yıldızlar gibidirler.Rüyada çok sıcaklık veya çok soğukluk gören kimseye, girdiği hamamda kendisine bir şiddet erişir.Erkeklerle kadmları hamamda karışık olarak yıkandıklarını görmek, durumların muhtelif”, âdetlerin bozulmasına bid’at ve şüpheli şeylerin meydana gelmesine delâlet eder.

Bazan da bu rüya o şehirde vukubulacak esirlere ve esirleri bir yerden diğer yere sürüp götürmeye, erkekle kadınların birbirlerine karışmalarına ve birbirlerinin ayıplarına muttali olmalarına delâlet eder.Rüyada hamaıun suyunun kan olduğunu ve halkm bu kanı vücutlarına döktüğünü gören kimse, oruçlu olduğu günü yer, yahut şüpheli günlerde oruç tutar, yahut mevsimsiz, Arafatta vakfeye durur, yahut zevalden önce cuma namazını kılmak gibi mahsurlu ve men edilmiş işleri mubah görmekle ulemaya ve umum insanlara zulmeder.Bazan hamam cin ve şeytanların ve muhtelif suretlerin bulundukları zannedilen kiliseye delâlet eder.

Hamamın havuzları hamama girenin yakın ve akrabalarıdır.Bazan da, hamam bekâr için hanıma, hamamın havuzları hanımının ailesi ve malına delâlet eder.Ilamıımı kendisine barınak edinen kimsenin, günah işlemekte ısrar eden birisi olduğuna delâlet eder.Hamama girip yıkandıktan sonra çıktığını gören kimse, hanımının üzüntüsünden veyahut borcundan halâs olur.Hamamda güzel sesle türkü söylediğini gören kimse cevabı kendisine işittirecek bir söz söyler. Karanlık hamam hapistir.Hamamın hazinesi, ateşe yakın olduğundan dolayı, kendisinde asla hayır olmayan bir kadmdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.