Alt Kültür Nedir

03.12.2019
857
Alt Kültür Nedir

Bir sosyal grubun veya zümrenin, bünyesin­de yaşadığı ülke veya toplumun genel kültür bütünü İçinde, etnik, dini, yerel ve meslekî ne­denlerle farklılık gösteren dilleri, elbiseleri, evleri, çocuk yetiştirme tarzları, hayat ve dün­ya görüşleri, yaşama biçimleri vardır. İşte bu farklı kültürel yönlere alt-kültür adı verilir. Ba­zı kaynaklarda talî kültür adı da verilir. Her sosyal sınıf veya zümre şiddetli bir eritme poli­tikası yahut baskı olmadıkça, kendilerine mah­sus az çok farklı olan bu kültürlerini sürdürür­ler.

Çok çeşitli ırk ve gruptan insanlardan oluşan toplumlarda bu tür alt-kültürlere sık sık rastlanır. Amerika Birleşik devletleri ve Os­manlı imparatorluğu bu tür toplumların tipik örnekleridir. Birincisinde Amiş’lerin ve zenci­lerin kültürleri, ikincisinde ise ermeni, rum, yahudi, gürcü, çerkez, dadaş, hatta türkmenle-rin kültürleri mensup oldukları genel kültür ve medeniyet bünyesinde farklılık gösteren ta­lî (alt) kültürler olarak değerlendirilir. Bir gru­bun kültürel özellikleri, farklı bir kültür özelli­ği göstermeyecek kadar başka bir grubunkiyle kaynaşmış olabilir.

Örneğin, göçmen grupla­rın, ülkelerine göç ettikleri milletin kültürü ile ana vatanlarındaki kültürün karışımından olu­şan alt-kültürlerİ vardır. Türkiye’deki Afgan mültecilerinin kültürleri zamanla böyle bir oluşuma maruz kalacaktır. Ünlü 93 Harbi nc-dcnİyle Erzurum’dan Kayseri’ye ve daha baş­ka yerlere göç edenlerin farklılaşan alt-kültür­lerinden söz edilir.

Mesleki unsurlar da alt-kültürlerin oluşması­na yol açabilir. Nitekim, belirli bir mesleki fonksiyonu yerine getirmek maksadıyla birara-ya gelen fertler arasında talî bir kültür meyda­na gelmektedir. Zira onlar, geldikleri yerin mahallî kültürlerini taşıdıkları gibi, ayrıca İçin­de bulunduktan yeni meslekî zümrenin kültü­rel özelliklerini de benimserler; böylece yepye­ni bir kültür teşekkül etmiş olur ki, buna "mes­leki alt-kültür" demek mümkündür.

Sonuç olarak alt-kültürlcr, her ne kadar ge­nel kültür içinde yer alır ve onun bazı özellik­lerini taşırlarsa da, genel kültürlerin alt-kültür­lerin toplamından ibaret olmadığını da belirt­mek gerekir.

İzzet ER

YORUMLAR

  1. ıyyyyy dedi ki:

    böööööööööööööö