Ali Kuşçu Matematik Alanında Yaptığı Çalışmalar Nedir

Astronomi 

•Risâle Der İlm-i Hey’e (Gökbilim Risâlesi, Farsça): Bir giriş ve iki makaleden oluşmuştur ve Fethiyye’nin temelini oluşturur.
•Fethiyye (Arapça)
•Risâle fî Asl el-Hâric Yumkinu fî el-Sufliyyeyn (İç Gezegenlerde Eksantrik Kuralı, Arapça): Batlamyus’un Merkür ve Venüs gezegenlerinin hareketleri konusundaki görüşlerinin eleştirildiği bir makaledir.
•Risâle fî enne Hükm el-Hâric, Hükm el-Tedvîr bi Aynihi fî Vukûf el-Kevâkib (Gezegenlerin Durma Anlarında Eksantriğin Episikl ile Aynı Olması Üzerine, Arapça): Gezegenlerin durma anlarında eksantriğin hükmünün episiklin hükmü gibi olduğunu savunan bir makaledir.
•Risâle fî Hall Eşkâl Muaddil li’l-Mesîr (Ekuant Probleminin Çözümlenmesi Üzerine, Arapça): Merkür gezegeninin hareketlerine ilişkindir.
•Şerh el-Tuhfe el-Şâhiyye fî el-Hey’e (Gökbilimde Hükümdarlığın Hediyesi’ne Yorum, Arapça): Kutbeddîn el-Şîrâzî’nin (ö. 1311) el-Tuhfe el-Şâhiyye fî el-Hey’e (Gökbilimde Hükümdarlığın Hediyesi) adlı meşhur gökbilim eserinin yorumudur.
•Şerh-i Zîc-i Uluğ Bey (Uluğ Bey Zîci’ne Yorum, Farsça): Zîc-i Uluğ Bey üzerine yapılmış bir yorumdur.

Matematik
•Risâle fî enne külle mâ Yust‘melu bi’l-Şekleyn el-Mugnî ve el-Zıllî Yumkinu an Yusta‘melu bi’l-Mıstara ve el-Fercâr min Gayrı Hisâb (Arapça); Sinüs ve tanjant teoremlerinde bilinmeyen değerlerin cetvel ve pergel yardımıyla bulunması konusundadır.
•Risâle Der ‘İlm-i Hisâb (Farsça); Bir giriş ile üç makaleden oluşur ve Risâle el-Muhammediyye’nin temelini oluşturur.
•Risâle fî İstihrâc Makâdîr el-Zevâyâ min Makâdîr el-Adlâ‘ (Arapça); Küresel üçgenlerde kenarların büyüklüklerinden açılarının büyüklüklerinin çıkarılmasına ilişkin bir risâledir.
•Risâle fî el-Kavâ’id el-Hisâbiyye ve el-Dalâ’i el-Hendesiyye (Arapça)
•Risâle el-Muhammediyye fî el-Hisâb (Arapça)
 
Kelâm ve Usûl-i Fıkıh
•Eş-Şerhu’l-Cedîd ale’t-Tecrîd
•Hâşiye ale’t-Telvîh
•Unkud-üz-Zevahir fi Nazm-ül-Cevahir
•Ufkiye mi ceddin-ortamıstatra

Kimya ve Fizik
•Unkud-üz-Zevahir fi Man-ül-Cevahir (Mücevherlerin Dizilmesinde Görülen Salkım)

Mekanik
•Tezkire fî Âlâti’r-Ruhâniyye

Dil ve Belagat
•Şerhu’r-Risâleti’l-Vadiyye
•El-İfsâh
•El-Unkûdu’z-Zevâhir fî Nazmi’l-Cevâhir
•Şerhu’ş-Şâfiye
•Risâle fî Beyâni Vadi’l-Mufredât
•Fâ’ide li-Tahkîki Lâmi’t-Ta’rîf
•Risâle mâ Ene Kultu
•Risâle fî’l-Hamd
•Risâle fî İlmi’l-Me’ânî
•Risâle fî Bahsi’l-Mufred
•Risâle fî’l-Fenni’s-Sânî min İlmihal-Beyân
•Tefsîru’l-Bakara ve Âli İmrân
•Risâle fî’l-İstişâre
•Mahbub-ül-Hamail fi keşif-il-mesail
•Tecrid-ül-Kelam
•Muhammediyye
•Risâle fî Hall Eşkâl el-Mu‘adil li’l-Mesîr (Ekuant Probleminin Çözümlenmesi Üzerine)
•Risâle fî Asl el-Hâric Yumkinu fî el-Sufliyyeyn (İç Gezegenlerde Eksantrik Kuralı, Eksantrik Varsayımın Diğer Gezegenlerde Olduğu Gibi İki İç Gezegen İçin de Kullanılabileceği Üzerine Risale)
•Fethiyye

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.