Kısırlığın Nedenleri ve Tedavisi Nedir

01.12.2019
533
Kısırlığın Nedenleri ve Tedavisi Nedir

Dünyanın her yanında altı çiftten birinin hayatlarının bir döneminde kısırlıkproblemi yaşadıkları tahmin edilmektedir. Bunun, kadınlar ve erkeklerdeortaya çıkış oranı ise hemen hemen aynıdır. Hem kadınlar, hem deerkekler için tedavi seçenekleri, teşhis edilen kısırlık tipine göre değişkenlikgöstermektedir. Düzenli seks yapan 20”li yaşlarındaki normal üreme yeteneğinesahip bir çiftin her ay dörtte bir gebelik şansı vardır.
 
Bu, bir bebekyapmaya çalışan on çiftin yaklaşık dokuzunun bir yıl içinde gebeliklekarşılaşacağı anlamına gelmektedir. Ancak, bu on çiftten biri gebelikelde edemeyecek ve tedaviye gerek duyulacaktır. Doktorlar genellikle en az biryıllık denemeden sonra gebe kalamama durumunu kısırlık olarak tanımlarlar. Bu da bize gösterirki yeni evli çiftlerin bir kaç ay içerisinde hamilelik oluşmadığında endişeduymaları gereksizdir. Bu çiftlerin %93 ü ikinci yıl sonunda gebe kalabilmektedir.

Alkol, sigara, dış etkenlerle günümüzde özellikle erkeklerdesperm oranları etkilenmekte ve bu sebepten olan kısırlık vakaları önemkazanmaktadır. Kadının ileri yaşı ile de gebe kalabilme şansı düşer, buözellikle 39 yaş sonrası belirgindir. 40 yaş sonrası gebe kalabilme şansı%60 düşer ve oluşan gebeliklerde %50 düşük ile sonuçlanır. Tüm bunların yanında

• AŞIRI KİLO
• AŞIRI EGSERSİZ
• KANSER TEDAVİ IŞINLARI
• KANSER TEDAVİ İLAÇLARI
• TARIM İLAÇLARI
• BÖCEK ZEHİRLERİ
• KURŞUN VE AĞIR METALLER

Kısırlık için büyük risk faktörleridir. Ancak yeni geliştirilen mikro enjeksiyon erkek kısırlığında bir devrim yaratmıştır. Menisinde hiç sperm olmasa dahi hamileliğe olanak sağlamaktadır. Kısırlık ta ele alacağımız konular başlıca şunlardır.

TEŞHİS
Günümüzün tıp yaklaşımı bir yıl boyunca korunma olmaksızınhamilelik oluşmayan çiftlerde kısırlık araştırılmasına gidilmesinikabul eder. Kadınlarda yapılacak olan genel bir jinekolojik muayene, ultrasonve alınacak jinekolojik öykü; erkekte ise genel bir ürolojik muayene ilk adımıoluşturur.

Yapılacak olan araştırmalar şunlardır:
Kadının üreme organlarının değerlendirilmesi

RAHİM AĞZI (SERVİKS): Rahim ağzı değerlendirilirkenburada bulunan yarı akışkan sıvının (mukus) erkek spermine geçirgen olupolmadığı postkoital test ile araştırılır. Ancak bu yöntem günümüzdeki önemini yitirmiştir.

RAHİM (UTERUS) : Rahim incelenirken kullanılan dört yöntem vardır.

• Histerosalfingografi
• Histeroskopi
• Histerosonografi
• Falloskopi

Histerosalfingografi: Bu incelemeye rahim filmi dediyebiliriz. Kadının adet bitiminden sonra 5-7 gün içerisinde kadına rahimağzından röntgende görülen bir sıvı madde verildikten sonra rahimfilminin çekilmesine dayanır. Bu yöntemle rahim içinin normal olup olmadığıve tüplerin açık olup olmadığı anlaşılır.

Histeroskopi: Genel anestezi altında endoskopik(ince bir tüp ile) olarak rahim ağzından girilerek direk rahim içi duvarınınincelenmesidir. Dezavantajları ağrılı ve pahalı bir yöntem olmasıdır.

Histerosonografi: Bu yöntemde rahime özel bir sıvımadde verilerek ultrason ile incelenmesidir. Günümüzde bu yöntem hem daha azağrılı hem de daha ucuz olması açısından gitgide önem kazanmaktadır.

Falloskopi: Bu yöntemde de endoskopik olarak özelbir optik tüp ile rahim ile tüplerin incelenmesi söz konusudur.

TÜPLER (Fallop tüpleri) : Kısırlık teşhisinde en kritik aşamatüplerin incelenmesidir.Bu incelemede tüplerin geçirgen olup olmadığına, yapışıklılık olup olmadığına ve tüplerin fonksiyonlarına bakılır.Daha önce bahsettiğimiz histerosalfingografi (HSG) tüplerinde incelenmesindeen yaygın yöntemdir. Rahim ağzından rahime verilen sıvının tüplerdenrahime dökülüp dökülmediğine bakılır. Böylece tüplerin yumurtanın geçişineizin verecek şekilde açık olup olmadığı anlaşılır. Diğer bir tüp inceleme yöntemi ise Laparoskopi dir. Bu yöntemdetüplerdeki bir patoloji direk hekim gözü ile görülür.Böylece kesin teşhiskonduğu gibi imkan varsa o an müdahale şansıda verir. Bu yöntemde genelanestezi altında göbekten 1 cm’lik bir delik açıp ince bir optik tüp ileiçeri girilir ve tüpler bir kameradan direk gözlenir.

Kadının hormonel durumu
Kadın üremesi doğrudan ve dolaylı olarak vücuttaki birçokhormon salgılarından etkilenir. Bu hormonlar beyinden, rahim ve yumurtalıklarayumurtlama ve adet dönemi ile ilgili emirleri taşırlar. Bu hormonlardaki artışve ya azalma kadın yumurtlamasını ve de üremesini engeller. Bunların basitolarak kan düzey ölçümleri ile teşhis konabilir. Bu hormonların en önemlilerişunlardır.

FSH ,LH : Bu iki hormon beyinden salgılanır, yumurta olgunlaşmasınıve atılımını sağlar. ÖSTROGEN ,PROGESTERON : Bu iki hormon yumurtalıklardan salınır verahim duvarı olgunlaşmasını sağlar.

Yumurtlamanın değerlendirilmesi
Kadında her adet döneminde düzenli yumurtlamanın ve döllenmeyehazır olgun bir yumurtanın oluşup oluşmadığı şu şekilde anlaşılabilir.

Bazal vücut ısısı ölçümü: Bu yöntemde adetinilk gününden itibaren diğer adet döneminin ilk gününe kadar düzenliolarak her sabah yataktan kalkmadan kadının vücut ısısı ölçülür.Adet döneminin hemen hemen ortasında yumurtlama döneminde ısıda 0.3-0.5derecelik yükselme olur.

Endometrial biopsi: bu metotla rahim içi zarındanküçük bir örnek alınarak zarın embriyonun yerleşmesi için yeterliolgunlukta olup olmadığı kontrol edilir.

İdrar testleri: İdrarda yumurtlama zamanı yükselmesigereken bazı hormonların seviyelerinin ölçülmesine dayanır.

Kadınlarda Kısırlık Nedenleri
Kısırlığın araştırmalarında yaklaşık %15 inin nedenibulunamamaktadır. Ancak genel olarak kadın kısırlığının en önemlisebepleri yumurtlama bozukluğu, endometriosis, hasarlı ve tıkalı tüplerdir.Yumurtlama bozuklukluğu kadında en sık sebep olmakla beraber genelde hormoneksikliğine dayanır.

Endometriosis;rahim içi zarının rahim dışı başka bölgelerdebulunmasıdır. Bu bölgeler en sık tüpler ve yumurtalıklardır. Adet döneminderahim kanaması ile birlikte tüm bu bölgelerde kanar, iltihap ve yapışıklıkoluşur. Bu özellikle tüpleri etkileyerek yumurtanın rahme ulaşmasına izinvermez ve kısırlık sebebini oluşturur.

Endometriosis’in en önemli belirtisi adet öncesinde ve adetsonrasında ağrı, ilişki sırasında ve sonrasında ağrı, düzensiz şiddetliadetler ve kısırlıktır. Kısırlık vakaları incelendiğinde %25endometriosis tespit edilmiştir. Hasarlı ve tıkalı tüplerin en sıksebepleri enfeksiyonlar, endometriosis, geçirilmiş karın içi ameliyat vecinsel yolla bulaşan hastalıklar olabilir.

Erkeklerdeki Kısırlık Nedenleri
Erkeklerde kısırlık nedenlerini saptamak için ilk adımgenel bir ürolojik muayne ile başlar. Düzenli seks yapan 20”li yaşlarındakinormal üreme yeteneğine sahip bir çiftin her ay dörtte bir gebelik şansıvardır. Bu, bir bebek yapmaya çalışan on çiftin yaklaşık dokuzunun bir yıliçinde gebelikle karşılaşacağı anlamına gelmektedir. Ancak, bu on çifttenbiri gebelik elde edemeyecek ve tedaviye gerek duyulacaktır. Doktorlargenellikle en az bir yıllık denemeden sonra gebe kalamama durumunu kısırlıkolarak tanımlarlar.

Tahminler gösteriyor ki, tüm kısırlık vakalarının yaklaşıkyüzde 40”ı erkeklerden kaynaklanmaktadır. Bu da çoğu zaman erkek partnerinsperm kalitesi ve sayısıyla ilişkilidir. Bir aile doktoru veya uzman birklinik tarafından yapılacak araştırmalar çoğu durumdaki erkek kısırlığınınaçık bir teşhisini (her ne kadar hiç bir test üreme yeteneğini toplam birkesinlikle önceden saptayamazsa da) ortaya koyacaktır. "Normal" birfertilizasyon (döllenme) için gereken sperm özellikleri iyi bilindiğinden,bir sperm testinden elde edilen anormal sonuçlar erkekte bir problem olduğunugösterir. Bir semen örneği üzerinde yürütülen bu testler, sperm sayılarındaki,hareket ve biçimindeki anormallikleri açığa çıkartır.

Son yıllarda, uzman kısırlık klinikleri, teşhis testi olarakin vitro fertilizasyonu (tüp bebek tekniği) da kullanmaktadırlar. Sıklıkla,sağlıklı yumurta hücrelerinin laboratuvar şartlarında döllenememesianormal sperm özellikleri nedeniyle olmaktadır. Bu sebeple başarısız IVF(in vitro fertilizasyon) "erkek faktörü" kısırlığı konusundadaha kesin kanıtlar sunabilir. Testlerle açığa çıkabilecek anormallikler şunlardır: Düşük sperm sayısı;normal olarak bir mililitre semende (sperm sıvısı) en az 20 milyon spermbulunmalıdır. Bu sayının altındakiler fertilite bozukluğuna yol açabilir. Testislerdeki yetersizlik sebebiyle sperm üretiminin olmaması veya bir tıkanmasebebiyle spermin dışarı çıkamaması. Zayıf sperm hareketliliği; spermlerdölyatağı borusundaki yumurtalarla buluşmak için rahim ağzı boyunca yüzemezler.Kötü biçim (morfoloji olarak bilinir); bir spermin yumurtanın dış tabakasınıgeçememesine ve döllenme oluşmamasına yol açar.

Tüm bu şartların kendi bilimsel isimleri vardır; en bilinenioligospermi (çok az sayıdaki sperm) ve azoospermidir (hiç spermin bulunmaması).Ancak, sperm anormallikleri erkeklerde rastlanan kısırlığın tek sebebi değildir.Cinsel birleşmede zorluklar olabilir – ejakülasyon bozuklukları veya cinseliktidarsızlık. Özellikle günümüzde vazektomi (sperm kanallarının doğumkontrolü için bağlanması) sonucunda cerrahi yöntemlerle kısırlaştırılmışerkek sayısı da artmaktadır. Vazektomi ile kısırlaştırılmış erkeklerintekrar çocuk sahibi olabilmeleri ise ancak bir dereceye kadar mümkünolabilmektedir.

TEDAVİ
Erkeklerdeki kısırlıkiçin basit bir çözüm yoktur. Tedavi, yapılacak araştırmalardan eldeedilecek sonuçlara dayanır ve yüzgüldürücü bir sonuç elde etmek sebebinne kadar ciddi olduğuna bağlıdır. Hastalıkların ciddiyetine bağlıolarak, doktorlar basitten karmaşığa doğru giden bir dizi tedaviyideneyebilirler. Ancak, artık en inatçı erkek kısırlığı sebeplerinin bileen sonunda tıbbi tedaviye yanıt verdiğini söylemek yerinde olacaktır. Birkaçyıl öncesine kadar tek çözümün donor (verici) yoluyla dölleme veya evlatedinme olduğu en ciddi vakalar bile yeni sperm mikroenjeksiyon teknikleriyle başarılıbiçimde tedavi edilebilmektedirler.

Seçenek yelpazesi geniş olduğundan ve bazı tedaviler her yerdeyapılamadığı için, hastaların ve doktorların vermek zorunda olduklarıkararlar önemlidir. Eğer tedavinin gerekli olduğuna kadar verilirse, eldekiseçenekler sadece ilaç tedavisi, in vitro fertilizasyon (IVF), cinsiyet hücresinindölyatağına transferi (GIFT), superovülasyon ve yapay dölleme (IUI) veintrasitoplazmik sperm enjeksiyonu tekniği ile döllemedir (ICSI).

İlaç Tedavisi
Sperm konsantrasyonlarını arttıran veya her bir spermhücresinin biçimini düzeltecek basit bir ilaç tedavisi yoktur. Bazı ilaçlar,özellikle iktidarsızlığın erkek seks hormonu testosteron eksikliği ile ilişkiliolduğu durumlarda iktidarsızlık vakalarına yardımcı olmak üzere başarıylakullanılmıştır.

Buna ilaveten, erkek partnerin hipogonadotropik hipogonadizmolarak bilinen bir rahatsızlığının olduğu (hipothalamus veya beyindekihipofiz bezleri tarafından testislerde yetersiz veya hiç hormonal bir uyarınınolmaması sebebiyle sperm üretemediği) durumlarda testislerdeki uyarılmanınsağlanması için destekleyici hormonlar verilebilir. Bu "üreme"hormonları gonadotropinler olarak bilinir ve kadınlarda yumurta ve erkeklerdeise sperm hücrelerinin gelişimini uyarmak amacıyla hem erkeklere hem de kadınlaraverilebilir.

In Vitro Fertilizasyon
IVF orijinal "test-tüpü" tekniğidir ve dünyada engeniş uygulama alanı bulan yardımcı üreme tekniğidir. Basit anlatımıyla,IVF yumurtalıktan bir veya birden fazla yumurtayı alır, erkek partnerden alınansperm ile bunları laboratuvarda döller ve ortaya çıkan embriyolardan seçilenleriimplantasyon (rahim içine yerleşme) ve gebelik için rahime transfer eder. Herne kadar IVF, esas kısırlık sebepleri kadındaki tüp tıkanıklığı olançiftler için geliştirilmiş olsa da, bu teknik, problemleri sperm sayısınınortalamanın altında olduğu veya kötü morfolojili hastalarda da faydalıbulunmuştur. Modern sperm hazırlama teknikleri (yıkama ve kültür) spermnumunelerinin yaşama yeteneğini geliştirebilmekte ve döllenme ihtimaliniarttırmaktadır.

ICSI gibi son zamanlarda geliştirilen teknikler, ortalama spermkonsantrasyonlarının altında da tatmin edici döllenme ve gebelik oranlarısağlamaktadır ve bu da erkek partnerden alınan sperm ile tedavi şansınıeskiye göre arttırmıştır.

En iyi sonuçlar, dölleme ilaçlarıyla uyarılan ovülasyonla döllemeişleminin aynı zamana denk getirilmesiyle elde edilmektedir. Ancak, bu ilaçtedavisine başlayan doktorların, yumurtalıkta gereğinden fazla yumurtanıngelişmemesini sağlamaları önemlidir. Çok fazla yumurta birden fazla gebelikriskini arttırır. Tüm suni döllenme prosedürlerinde amaçlanan tek birolgun yumurta oluşturmaktır. Bu, IVF için elde edilen yumurta sayısından çokdaha azdır fakat çoğul gebelik riskinin en aza indirilmesini sağlar.

Ovulasyon için programlanan zaman civarında, taze bir sperm sıvısıörneği (aynı gün üretilen) hazırlanır ve ince bir kateter vasıtasıylakadın partnerin rahmine verilir. Bu prosedüre intrauterin (yapay) döllemeveya IUI adı verilir. Fertilizasyon doğal ortamda gerçekleştiğinden (yani dölyatağıborusunda) kadın partnerin en azından bir kanalı açık olmalıdır.

Yumurtalığın uyarılmasını takiben IUI”den alınan başarıoranları, bir adet dönemi başına %10 ila 15 arasındadır fakat bir yıl içindekibirkaç girişimden sonra %50”ye ulaşabilir. Erkek partnerin sperm sayısınıngeniş bir "normal" aralıkta olması ve kadının kanallarının sağlıklıolması önemlidir.

Adım Adım IUI
1. Tek bir yumurtanın olgunlaşmasını uyarmak için ilaç tedavisi

• Genellikle foliküllerin (yumurtakesecikleri) büyümesini uyarmak ve ovülasyona (yumurtanın atılması) sebepolacak gonadotropin”ler

2. Foliküllerin büyümesini ölçmek, ilaç dozlarının ayrılması veciddi yan etkilerin önlenmesi için tedavinin gözlem altında tutulması.

• Transvajinal ultrason taraması (birtedavi dönemi içinde iki ya da üç kez) ile
• Bazen bir kan örneği alınarak hormontetkiki ile.

3. Ovülasyon sabahında temin edilen sperm örneği hazırlanır ve dahasonra aynı gün uygulanır.

4. Gebelik testi, gözlem.

Mikroenjeksiyon Teknikleri
Mikroenjeksiyon ile fertilizasyon, geçen birkaç yıl içindebir devrim olarak karşılandı ve erkeklerdeki kısırlığın en zor durumlarındabile ümit verici tedaviler sundu. Eskiden doktorların evlat edinme veya donordöllenmesi dışında başka bir hiç tavsiyede bulunamadıkları durumlardaartık ICSI gibi yeni mikroenjeksiyon teknikleri gerçek bir tedavi çözümüsunmaktadır. ICSI en güçlü mikroskopları ve mikromanipülatörlerikullanmaktadır. Örneğin ince bir tüpün ucunda tek bir insan yumurtasıtutan embriyologlar bu yumurtanın içine bir insan saçından yedi veya dahafazla kez ince bir iğnenin yardımıyla sperm yerleştirilmesini sağlayabilmektedirler.Bu iğne yardımı ile tek bir sperm yumurtanın hücresi içine girmekte, buyolla döllenen yumurtadan oluşan embriyo ise üç gün sonra rahim içinetransfer edilebilmektedir.

Normal bir döllenmede, semenin tek bir ejakülasyonunda 200milyondan fazla canlı sperm olabilir fakat bu sayıdaki spermden sadece birkaçyüz tanesi dölyatağı borusundaki serbest kalmış yumurta hücresine ulaşırve dölleyebilir. Çok düşük toplam sperm sayılı erkeklerin tedaviedilmesinin bir süre öncesine kadar imkansız olduğu düşünülürdü, fakatartık ICSI sadece bir tane sperm hücresi ile bile döllenmeyi mümkün halegetirmektedir.

ICSI”den elde edilen sonuçlar şu ana kadar dikkat çekicidir veçok düşük sayıda ve niteliği bozuk spermli erkeklerde dahi önemli başarılarsağlamıştır. Bu tekniğin ilk olarak uygulandığı Brüksel”de bu metot ileenjekte edilen yumurtaların %70”e yakını canlı sperm bulunması çok zor gözükensemen örneklerinden elde edilen sperm hücreleri ile döllenmiştir. ICSI ile döllenenyumurtalar kadın partnere transfer edildiğinde, gebelik ve doğum oranlarırutin IVF”teki kadar yüksekti.

Bu teknikler sadece zayıf nitelikli sperm üreten değil, aynızamanda diğer testis rahatsızlıklarından (veya vazektomi) ötürü hiçsperm üretemeyen erkeklerin kısırlığının tedavisi için de kullanılabilmektedir.Epididim (testisin üst tarafında) veya testis dokusunun biyopsisinden sperm hücrelerielde etmek için artık iki teknik – mikroepididimal sperm aspirasyonu (MESA)(sperm kanalından sperm elde edilmesi) ve testisten sperm ekstraksiyonu (eldeedilmesi) (TESE) – düzenli olarak kullanılmaktadır. Elde edilen spermlerbundan sonra ICSI tarafından yumurtaların döllenmesi için kullanılır. Sperm hücresinin oosit içine enjeksiyonu Döllenmenin doğrulanması

Yine, çeşitli sebeplerden ötürü ejakülasyon sağlayamayanveya testisinde sperm üretemeyen erkeklerin artık partnerinin yumurtalarınıdölleyecek spermi sağlayabildiklerini gösteren teşvik edici sonuçlar alınmıştır.

ICSI”nin dikkat çekici başarısına rağmen, çoğu merkez butekniğin nispeten deneysel kalması konusunda hem fikirler. Erkek faktörlü kısırlıkile ilişkili (kistik fibrosis gibi) bazı kalıtsal rahatsızlıklarınherhangi bir erkek çocuğa geçebileceği konusunda şüpheler vardır. Busebepten ötürü, çoğu ICSI merkezi, tedavi öncesinde kapsamlı bir danışmanlık,bazı genetik tarama ve gebe kalmadan önce ve sonra takip konusunda ısrarcıdırlar. ICSI programlarına kabul edilen kısır çiftler bu sebepten dolayı dikkatliseçilir. Bu erkeklerin çoğunun ciddi sperm kusurları ve genellikle başarısızbir IVF kayıtları vardır. Şüphesiz, erkek partnerden bir sperm numunesielde edilirken kadın partner yumurtalığın uyarılması ve yumurta toplamakonusunda rutin prosedüre tabi tutulmalıdır.

Adım Adım ICSI
1. Birçok yumurtanın olgunlaşmasını uyaran ilaçtedavisi

• Diğer tüm hormon aktivitelerinidurduracak GnRH agonistleri (gonadotropinlerden genellikle iki hafta önceenjeksiyonlar/burundan püskürtme ve sonra klinik yanıta bağlı olarak ek bir10-14 gün daha).
• Foliküllerin büyümesini uyaran ve ovülasyonasebep olan gonadotropinler.

2. Folliküllerin büyümesini ölçmek, ilaç dozlarının kişiyegöre saptanması ve ciddi yan etkilerin önlenmesi için tedavinin gözlenmesi.

• Transvajinal ultrason tarama ile (birtedavi dönemi içinde iki veya üç kez)
• Bazen bir kan örneğindeki hormonlarınölçülmesi ile.

3. Genellikle lokal anestezi altında 10 ila 20 dakika sürenyumurta toplama,

• Transvajinal ultrason rehberliğinde.
• Son hormon enjeksiyonundan 32-36 saatsonra vajinadan girilerek.

4. Yumurtanın toplanmasıyla aynı günde temin edilen sperm örneği.Bu örnek doğal bir yolla veya epididim (MESA) veya testis ekstraksiyonundan(TESE) aspirasyon yoluyla elde edilebilir.

5. Döllenme
• Tek bir sperm hücresi, tek bir yumurta hücresineenjekte edilir.
• Döllenmenin gerçekleşip gerçekleşmediğinigörmek için yumurtalar ertesi gün mikroskop altında muayene edilir.

6. Embriyo transferi (döllenmeden genellikle iki ya da üç günsonra)
• En fazla üç embriyonun rahim içinetransferi
• Fazla embriyolar dondurularak saklanırve gerek duyulursa daha sonra transfer edilirler.

7. Gebelik testi/Gözlem

ICSI”nin başarısındaki hayati nokta, yıkama ve dereceleme işlemiyleyapılan sperm hücrelerinin hazırlanması ve seçilmesidir. Bu sperm hazırlığımetotları, başka şekilde kullanılması mümkün olmayan sperm örneğindekibirkaç canlı hücrenin elde edilmesine olanak tanır.

Danışmanlık
Çoğu ülkede, yardım destekli gebelik programına giren tümçiftler için danışmanlık sağlanmalıdır. Bu aşamaya gelenlerin çoğu için,çocuksuzluğun hayal kırıklığı ciddi duygusal gerginlikler yaratmışdurumdadır, bu yüzden bu zor dönemin geçilmesinde kılavuzluk ve yardımgenellikle gereklidir.

Ayrıca, tıbbi bir tedavi olarak yardım destekli gebe kalmanın,danışmanlığı daha da önemli kılan kendi ihtiyaçları vardır. Bir dönemliktedavi süresinin geçişi, istatistiklerin gösterdiği gibi, her zaman o kadarkolay değildir ve başarı garanti edilemez. Gebeliğin gerçekleştiği çiftlerdedahi, bu gebeliğin kaybedilmesi üzerine ciddi hayal kırıklıkları ile karşılaşılabilmektedir.

Bazı çiftler ayrıca yedek tutulan dondurulmuş embriyolarınne yapılacağı, tedavideki başarısızlıkla nasıl yüzleşileceği gibiyardımla üreme teknikleri uygulamalarında ortaya çıkabilecek ikilemlerin,uzman bir danışmanla görüştükten sonra daha kolaylıkla çözülebildiğinigörmüşlerdir.

Gerçek Başarı Şansı mı?
Tek bir dönemlik yardımla üreme teknikleri tedavisine başlayanbeş çiftten yaklaşık dördünün çocuğu olmadığından, başarısızlıkhakkında konuşmak kolaydır. Fakat gerçek, yardımla üreme tekniklerinin bütünolarak başarı oranlarının doğadaki kadar ve hatta daha da iyi olduğudur.Ayrıca, başarı şansları her bir tedavi dönemi için istatistik olarak aynıolduğundan, yardımla üreme tedavisine kaydolan çiftler birkaç dönemdensonra sayılarının önemli ölçüde düştüğünü görmektedirler. Ancakbunlar genel oranlardır ve yapılan tüm çalışmalar, kadın partnerin yaşının40 veya üstünde olması veya erkek partnerin sperminde anormalliklerin olmasıhalinde gebe kalma ihtimalinin zayıf olduğunu göstermektedir.

Yumurtalığınuyarılmasından sonra rahim içine sperm verilerek dölleme deneylerinden eldeedilen sonuçlar yaklaşık %15 gebelik ve %10 oranında da bebek edinme oranınıgöstermektedir. Ancak, erkeklerdeki kısırlığın tedavisinde ICSI”nin en sonbaşarılarının anlamı, artık sperm rahatsızlığı bulunan erkeklerinkendi çocuklarına babalık etme şanslarının arttığı yönündedir. %25oranındaki gebelikler, bundan hafifçe az bir orandaki gebeliğin sağlıklıbir doğum ile sonlanması oranıyla kayıtlara geçmektedir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.