Tüketim Nedir Vikipedi

İktisadî mal ve hizmetlerin, insanların ihtiyaçlarını doğrudan doğruya tatmin et­mek üzere kullanılması. “İktisadî mal ve hizmetler” ifadesi, elde edilirken bir bede­lin, bir fiyatın ödendiği mallara işaret et­mektedir. Herhangi bir fiyat ödenmeksizin elde edilebilen veya faydalanılabilen mal­lar tarifin dışında tutulmaktadır.

ihtiyaçların doğrudan doğruya karşılan­ması, söz konusu mal ve hizmetlerin bizzat kullanılmasından hasıl olan direkt tatmini ifade etmektedir.

İnsan ihtiyaçlarının doğ­rudan tatmininde kullanılan mallar, tüketim mallan adını almaktadır. Tüketim malları yiyecek, içecek vs. gibi dayanıksız tüketim malları; otomobil, buzdolabı, mesken vb. gibi dayanıklı tüketim mallan olarak tasnif edilmektedir. Bunlara bir de hizmetleri ila­ve etmek gerekmektedir.

Tüketim malları insanlann ihtiyaçlarını direkt olarak tatmin etmeleri itibariyle yatı­rım mallarından farklılık arzederler. Yatı­rım mallan doğrudan doğruya tatmin sağla-nrtavıp, sahiplerine gelir temin etmek sure­tiyle fayda hasıl eden mallardır. Bu bakım­dan, yatırım mallarına yapılan harcamalar insanlann ihtiyaçlarını doğrudan doğruya karşılamazlar.

Çeşitli miktarlarda yiyecek veya giyecek satınalınarak bunlardan istifa­de edilmesi ile bir makinanın satınaunması halleri, tüketim ve yatırım mallarının direkt tatmin sağlama açısından farklarını açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Keza bir ülke­nin yıllık kömür veya elektrik enerjisi tüke­timinden bahsedildiğinde de durum aynı­dır.

O dönem zarfında kullanılan kömür ve­ya elektrik enerjisi için yapılan harcamalar içerisinde, fertlerin ve ailelerin tüketimi ile mesela fabrikalarda veya işyerlerinde kul­lanılan kömür veya elektrik enerjisine yapı­lan harcamalar da yer almaktadır. Fertler ve aileler tarafından kullanılan kömür veya elektrik enerjisine yapılan harcama “tüke­tim” olarak kabul edilirken, diğer kullanım­ların “tüketim” olarak kabul edilemeyeceği ortadadır.

Kısacası, “tüketim” denildiğinde akla insan ihtiyaçlarını doğrudan doğruya tatmin eden mal ve hizmetlerin kullanılma­sı gelmektedir.

Tüketim sadece fertler ve aileler tarafın­dan gerçekleştirilen harcamalara münhasır değildir. Bazı mal ve hizmetler devlet tara­fından sağlanır. Parklar, emniyet, itfaiye, eğitim ve sağlık hizmetleri bunlardan bazı­larıdır.

Yukarıdaki izahlarda yer alan “kullan­ma”, tabiri üzerinde bir miktar durmak ge­rekmektedir. Tüketim terimi yok etme, tah­rip etme manalannı ihtiva etmektedir. Bununla beraber, tüketilen malların yıpranma­sı veya tahrip olması bütün mallar için söz konusu değildir. Bu açıdan mal ve hizmet­ler bir derecelendirmeye tabi tutulabilirler. Böyle bir derecelendirme yapıldığında, yi­yecek ve içecekten dayanıklı tüketim mal­larına, hatta sanat eserlerine kadar yayılan geniş bir yelpaze ile V?rşı karşıya kalırız.

Yiyecekler faydalanılandan anda ortadan kaybolur, tahrip edilmiş olurlar. Giyecekle­rin tahrip olma veya ortadan kalkma vetire­si daha uzundur. Otomobil, buzdolabı veya mesken gibi dayanıklı mallar uzun süre kul-lanılsalar bi’t varlıklarını ve faydalı olma Özelliklerini korumaya devam ederler. Gü­zel bir tablo veya bir musiki eseri ise uzun zaman boyunca kullanıldığı halde (burada “seyretme” ve “dinlenme” anlamında kulla­nılmaktadır) kıymetinden birşeyler kaybet­mek şöyle dursun kıymet bile kazanabilir.

Bütün bunları dikkate alarak, tüketimi, mal ve hizmetlerin “tüketilmesi” veya “tahrip edilmesi” şeklinde anlama yerine, onların elde edilmesi, kullanılması veya onlardan faydalanılmasından bahsetmek daha doğru olacaktır.

Buraya kadar yapılan izahlara dikkat edildiğinde tüketim tabirinin başlıca üç mânâda kullanıldığı görülün Birincisi tüke­tim fiili olup, bir mal veya hizmeti kullanan ve faydalanan kimsede hasıl edeceği tatmin duygusudur, ikincisi tüketiciye mal ve hiz­met şeklinde ulaşan tatmin vasıtaları olup, bir şahsın veya toplumun mülkiyetinde bu­lunan malların tüketim veya yatırım mallan olarak dağılımını ve envanterini açıklamak açısından önem taşımaktadır.

Üçüncüsü ise tüketilecek mal ve hizmetlere para şeklinde yapılmakta olan harcamalardır. İktisadi açı­dan asıl önemli olanı bu sonuncusudur.

Tüketim harcamalarının önemi, milli ge­lirin bir unsuru olarak ekonomide gelir ve istihdam meydana getiren bir unsur olarak ortaya çıkmasından ileri gelir. Klasik ikti­satçılar, iktisadî gelişme konusunda serma­ye birikimine önem vermişlerdir. Sermaye birikiminin yolu ise tasarruftan geçmekte­dir. Bu, gelişmenin ilk safhalarında yanlış bir düşünce değildir. Büyüme bîr “artma” ve “çoğalma” durumu ise, bunun, cari gelir­den bir kısmının “tüketiltneyip” “artırılma­sı” ile mümkün olacağı ortadadır.

Ancak, ekonomi gelişip belli bir üretim kapasitesi­ne erişti mi, artık bu kapasitenin kullanıl­ması suretiyle üretilecek mal ve hizmetlerin tüketilmesi zaruri hale gelecektir. Eğer bu mümkün olmazsa, tüketimin, önemli bir unsurunu teşkil ettiği milli gelirde muaz­zam dalgalanmalar meydana gelecek, bu da istihdamı aynı şekilde tesiri altına alacak­tır.

İstihdam hacminde menfi yönde meyda­na gelecek dalgalanmaların sosyal ve eko­nomik açıdan son derece mahzurlu olduğu hatırlanacak olursa tüketimin, söz konusu dalgalanmalara sebep olmaksızın belli bir seviyeyi muhafaza etmesi gerektiği rahat­lıkla söylenebilir.

Diğer taraftan, milli gelirin bir diğer un­surunun da yatırım harcamaları olduğu ha­tırlanacak olursa, yine tüketimin, iktisadi büyümeyi devam ettirmeye kâfi gelecek miktarda yatırım yapılmasına imkân vere­cek bir tasarruf bakiyesini sağlayacak sevi­yede seyretmesi gerekeceği aşikârdır.Readers Comments (29)

 1. bide tüketim hakkında komposizyon olsa tam olacak

 2. niye daha güzel olsa olamz 2saatte bir birşey buluyorum lütfen banada yardım edin kendinizi düşünmeyi yani herkez benim düşünceme katılır işşalah çabuk yazın varya ağzımdan bilaf çıkacak

 3. neden bukadar bekliyoruz acaba merek ediyorum doğrusu. biraz çabuk olurmusunuzzzzzzzzzzzzzzzz. AMA YİNEDE YARDIMCI OLDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİ…

 4. BURADA HER ŞEY VAR BUNU YAPIP SUNANA TEŞEKKÜR EDERİM…ABİLER ABLALAR.

 5. Allahrazı olsun ödev için en kapsamlı yazı olmuş bunu üzerinde kimin emeği varsa çok teşekkürler

 6. ben tüketimin çağrıştırdığı kelimeler diye yazdım hiçbirşey anlamadım isimsiz

 7. çok sağolsun çok yardımı dokundu allah sağolsun

 8. gerçekten yardım edin

 9. tüketim keimesinin çağruştıklarıyla bir zihin haritası yapabilirmisin hilal

 10. hiç güzel olmamışşş beğenmedim çok kötüüü olmuşşş

 11. çirkinnnnnnnn beğenmedim

 12. hiç beğenmedim iyrenç

 13. beğenmedim

 14. tüketim kelimesinin çağırışdırdıklarıyla bir zihin haritası

 15. tüketim kelimesinin çağrışdırdığı bir zihnin haritası

 16. bilinmeyen insan? 09 Aralık 2013 @ 18:29

  bune be daha hiçbirşey okumadım ama bariinsan otamatik bir okuyucu koyardı

 17. Lan yazmiyo

 18. misafireeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 11 Aralık 2013 @ 17:21

  🙁 işime yaramadıda:) yaradıda

 19. teşekkürler

 20. hiç güzel yapmamışsınız

 21. acil olarak tüketimi çağrıştıran dokuz kelimeeee istiyorummmmmm

 22. bu ne ya ne biçim yazı allahım allahım ………

 23. allahım yazıya bak ah ah …….

 24. süper olmuş valllllahiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

 25. Çok kötü bir şey öğrenemedim

 26. beyenmeyenler yorum yapmasınlar ben çok beğendim beyenmeyenler yanılmış

 27. hiç güzel değil

Yorum Yapın