Hz. hadıce, hatıce (r.a) Nedir Vikipedi

Hz. HADİCE, HATİCE (r.a)

Hz. Hatice, Hz. Muhammed (s.a.s)’in temiz, iffetli ve yüce

ahlâk sahibi olan hanımlarının ilki.

O, Arapların en asil kavmi olan Kureyş

kavminden ve Kureyş kavminin de, en asil, pak ailelerinden idi.

Babası Huveylid, annesi Fâtıma’dır (İbn İshak,

es-Sîre, Neşr. Muhammed Hamidullah, s. 60).

Hz. Hatice’nin baba tarafından soyu Kusay’da

Peygamberimizin baba tarafından soyu ile birleştiği gibi,

annesi tarafından da soyu yine Peygamberimizin baba tarafından

dedesi olan Lüey’de bileşmektedir (M. Asım köksal, İslâm

Tarihi, Mekke Devri, 96).

Hz. Hatice, ticaretle uğraşan zengin,

haysiyetli, şerefli bir kadındı. Ücretle tuttuğu

adamlarla Şam’a ticaret kervanları düzenlerdi. Hz. Muhammed (s.a.s.)’in

doğru sözlü, güzel ahlâklı ve son derece kendisine güvenilen

bir insan olduğunu öğrenince, O’na ticaret

ortaklığı önerdi. Hz. Muhammed (s.a.s) Hz. Hatice’nin bu

teklifini kabul etti. Hz. Hatice O’nun başkanlığında

bir ticaret kervanını Şam’a gönderdi. Aynı zamanda kölesi

Meysere’yi de O’nunla beraber gönderdi. Meysere, yolculuk sırasında

Hz. Muhammed (s.a.s.)’de harikulade hallere şâhid oldu. Gittikleri

yerde, Peygamberimiz (s.a.s.) satacaklarını sattı ve

alacaklarını da aldı. Ondan sonra geri döndüler. Hz.

Hatice bu ticaret kervanından çok memnun oldu. Daha önce gönderdiği

ticaret kervanlarına nazaran, bu sefer daha fazla kâr elde etti. Hz.

Peygamber (s.a.s.) hakkında Meysere’yi de dinleyince, O’na olan

itimadı ve sevgisi daha da arttı. O’na

anlaştıkları ücretten fazlasını verdi ve Hz.

Muhammed (s.a.s)’e evlenme teklifinde bulundu (İbn İshak, a.g.e.,

59).

Hz. Peygamber (s.a.s.) durumu amcası Ebu Talib’e

anlattı. Ebu Talib Hz. Hatice’yi Hz. Muhammed (s.a.s.) için istedi.

İki aile anlaştı. Düğünleri o zamanın örf ve

adetlerine göre, Hz. Hatice’nin evinde yapıldı. düğünde

Ebû Talib ve Hz. Hatice’nin amcası Amr b. Esed birer konuşma

yaptılar. İkisi de konuşmalarında hikmetli ifadelerde

bulundular ve evlenecekler hakkında güzel şeyler söylediler.

Ondan sonra misafirlere ikram yapıldı, yemekler yenildi. Ebû

Talib nikâhlarını kıydı. Mehir olarak 500 dirhem

altın tesbit edildi (İbn, Sa’d Tabakat, VIII, 9).

O zaman, rivâyetlerin ekseriyetine göre, Hz. Muhammed

(s.a.s.) 25 ve Hz. Hatice 40 yaşında idiler. Aralarında 15

yaş fark vardı (İbn Hacer, el-İsâbe, 539). Bazı

rivâyetlerde bu yaş farkının daha az olduğu

kayıtlıdır.

Rasûlullah (s.a.s.)’in evlendiği ilk kadın,

Huveylid’in kızı Hatice’dir. Hz. Hatice ilk olarak Atik b.

Aziz’le evlendi, ondan bir kızı oldu. Onun ölümünden sonra,

Temim oğullarından Ebû Hale ile evlendi. Ondan da bir oğlu

ve bir kızı oldu. Onun da ölümünde sonra, Rasûlullah (s.a.s.)

ile evlendi (İbn İshak, a.g.e., 229).

Hz. Hatice’nin Rasûlullah (s.a.s.)’den Fâtıma,

Ümmü Gülsüm, Zeyneb ve Rûkiyye adında dört kızı, Kâsım

ve Abdullah adında da iki oğlu dünyaya geldi. Kelbî’nin

rivâyet ettiğine göre, önce Zeynep, sonra Kâsım, sonra

Ümmü Gülsüm, daha sonra Fâtıma, ondan sonra Rûkiyye ve en

sonunda Abdullah dünyaya geldi. Ali b. Aziz el-Cürcânî de, Kâsım’ın

Zeynep’ten daha önce doğduğunu nakletmiştir (İbn

el-Esir, Usdü’l-Ğâbe, I, 434).

Hz. Hatice(r.anha), Rasûlullah (s.a.s.)’e, Peygamberliğinden

evvel son derece saygı gösterip onu mutlu ettiği gibi,

Peygamberliği döneminde de, ona ilk inanan, onunla beraber namaz kılıp

ona ilk cemaat olan kişi vasfını kazandı. Daima Hz.

Muhammed (s.a.s.)’e destek oldu, ona moral verdi, son derece güzel davranış

ve sözleri ile, onun başarılarına katkıda bulunmaya

çalıştı.

Hz. Hatice, Rasûlullah (s.a.s.)’e (Allah kendisini

Peygamberlikle şereflendirdiği zaman) teskin etmek için; “ey

amca oğlu, beni melek geldiği zaman haberdar edebilir misin?”

diye sordu. Resûlullah (s.a.s.); “evet” cevabını

verdi. Bir gün Hatice’nin yanında iken, ona Cibril geldi ve; “Ey

Hatice! İşte bu Cibril’dir, bana geldi” dedi. Hatice “Şu

anda onu görüyor musun?” diye sordu. “Evet” karşılığını

verdi. Hatice bu kez sağ tarafına oturmasını söyledi.

Rasûlullah (s.a.s.) Hatice’nin sağ tarafına oturdu. Hz. Hatice;

“Şimdi görüyor musun” sorusunu tekrarladı. Rasûlullah

(s.a.s.) yine olumlu cevap verince, Hz. Hatice örtüsünü çıkarıp

attı. O sırada Rasûlullah (s.a.s.)in hâlâ kucağında

oturuyordu. “Onu, şimdi görüyor musun?” diye tekrar sordu.

Rasûlullah (s.a.s.) bu kez “hayır” cevabını

yerince, Hz. Hatice; “Bu şeytan değil; bu kesinlikle melek,

ey amca oğlu! Sebat et, seni müjdelerim” dedi (İbn

İshâk, a.g.e., 114).

Hz. Hatice(r.anha), Allah’ın selâmına ve Rasûlullah

(s.a.s.)’in övgüsüne nâil olacak derecede faziletli ve şerefli

bir kadındı. O, imanda, sabırda, iffette, güzel ahlâkta,

kısacası her yönü ile örnek olan bir anneydi. Rasûlullah (s.a.s.);

“hristiyan kadınlarının en hayırlısı

İmrân’ın kızı Meryem, müslüman kadınlarının

en hayırlısı ise. Hüveylid’in kızı Hatice’dir”

buyurdu. Bu konudaki diğer bir hadisinin meali şöyledir: ”

Dünya ve âhirette değerli dört kadın vardır.

İmran’ın kızı Meryem; Firavun’un karısı

Asiye, Hüveylid’in kızı Hatice ve Muhammed (s.a.s.)’ın

kızı Fâtıma” (İbn İshak, a.g.e. s. 228).

Bir gün Cebrâil (a.s.) Rasûlullah (s.a.s.)’e gelerek

şöyle buyurdu: “Hatice’ye Allah’ın selâmlarını

söyle.” Rasûlullah (s.a.s.): “Ya Hatice, bu Cebrâil’dir, sana

Allah’tan selam getirdi” deyince, Hz. Hatice, Allah’ın

selamını büyük bir memnuniyetle kabul etti ve Cebrâil’e de

iadei selâmda bulundu (İbn Hişâm, es-Sîre,, I, 257).

Allah’ın rızasını,

yuvasının mutluluğunu, dünya ve âhiretin huzur ve

saadetini düşünen bütün anneler için en güzel örneği

teşkil eden Hz. Hatice (r.a.), nübüvvetin onuncu yılında,

Ramazan ayında vefât etti ve Mekke’deki Hacun kabristanına defn

edildi (M. Asım Köksal, a.g.e. s. 302).

Nureddin TURGAYReaders Comments (3)

  1. ne güzel müslüman olmak

  2. çok uzun ama bilgilendirici bir yazı bu yazıda kimin emeği geçtiyse allah razı olsun

  3. yaaa bunun kısası yok mu

Yorum Yapın