Ers

ERŞ Anlaşmazlık, ihtilâf, düşmanlık, diyet; rüşvet, adam öldürme hariç yaralama diyeti. Çoğulu "ürûş"tur. Bir İslâm hukuku…

Er-razi

er-RÂZÎ Fahruddîn Muhammed İbn Ziyâuddîn Ömer ibn el-Hüseyn el-Kureşî er-Râzî, Fahreddin Râzî adıyla meşhur fıkıh, kelâm,…

Er-rabb

er-RABB Yüce Allah’ın güzel isimlerinden biri. Sözlükte "Rabb" kelimesi mâlik, yaratıcı, sâhip, bir şeyi ıslâh eden,…

Enfus

ENFÛS Nefisler, ruhlar, canlar, yasayanlar. Nefsin çoğulu; enfûs ve nüfûs. nsanın iç dünyası, psikolojik yapısı, ruh…

Enfal suresı

ENFÂL SURESİ Kur’an-ı Kerîm’in sekizinci sûresi. Yetmişaltı ayet, binikiyüz kelime, beşbinikiyüz doksan dört harftir. Fasılası, nun,…

Enbıya suresı

ENBİYA SURESİ Kur’an-ı Kerîm’in yirmibirinci suresi. Mekke’de nâzil olan bu surenin ayetleri yüzoniki; kelimeleri binyüzaltmışsekiz; harfleri…

Enbıya

ENBİYÂ Peygamberler, Nebî kelimesinin çoğulu. Nebî, peygamber demektir. Farsça bir kelime olan ‘peygamber”in kelime anlamı; "haber…

En’am suresı

EN’ÂM SÛRESİ Kur’an-ı Kerîm’in altıncı suresi, Mekke’de bir defada nazil olmuştur. Ancak; 91, 92, 93 ve…

Emırü’l-hacc

EMİRÜ’L-HACC İslâm’da devlet başkanı tarafından hac farizasının idâre ve organizesi için tâyin edilen başkan. Vedâ Haccı’nda…

Emır

EMİR Belli bir topluluk üzerinde emrini yürüten kişi. Devlet başkalığından başlayarak çeşitli kademelerdeki yöneticilere verilen ünvan….

Emın

EMİN Allah (c.c.)’ın bir ismi ve resullerin bir vasfını belirten Kur’an-ı bir terim. "el-Emin", "E-Mi-Ne" fiilinden…

Emval-ı zahıre

EMVAL-İ ZÂHİRE Açıkta olan, görülebilen, saklanması kolay olmayan mallar. Emvâl, "mal"ın çoğuludur. Mal; insan tabiatının meylettiği…

Emval-ı batına

EMVÂL-İ BÂTINA Bâtını veya gizli mallar. Gizli olan veya zekât memurlarından gizlenmesi mümkün ve kolay olan…

Emiru’l mümınin

EMÎRU’L MÜMİNÎN Müminlerin emîri, halife, İslâm ümmetinin lideri, idarecisi anlamında kullanılan bu tabir, Hz. Peygamber (s.a.s.)…

Emeklı, emeklılık

EMEKLİ, EMEKLİLİK Başkasına ait bir işi ücret karşılığında yapmayı üstlenen kimseye "işçi" "ecîr" * başkasını bir…

Emanet

EMÂNET Birisinin koruması için bırakılan maddî ve manevî hak. Emniyet edilip inanılan şey. Peygamberlerde bulunan sıfatlardan…

Eman

EMÂN Emin olmak, güvenmek, korkmamak, endişeden kurtulmak. Emânet, emn ve emene de "emân"ın eşanlamlısı mastarlardır. Zıddı…